UBND TỈNH HẬU GIANG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2005
QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế, các tổ chức Y tế cấp huyện và tổ chức Y tế cấp xã thuộc tỉnh Hậu Giang

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV , ngày 12/04/2005 của liên tịch Bộ Y tế và Bộ Nội Vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã

1. Vị trí chức năng.

1.1 Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, (sau đây gọi chung là UBND huyện) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện, gồm: y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và ủy quyền của Sở Y tế.

1.2 Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định, Chỉ thị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

2.2. Trình Ủy ban nhân dân huyện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực quản lý của Phòng Y tế phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành y tế của địa phương.

2.3. Trình Ủy ban nhân dân huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về hoạt động y tế.

2.4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

2.5. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp giấy phép kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

2.6. Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân theo quy định của pháp luật.

2.7. Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý các vi phạm quy định về quy chế chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức xã, phường, thị trấn.

2.8. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; tin học, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi quản lý của Phòng.

2.9. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Y tế.

2.10. Kiểm tra, thanh tra hành nghề Y, dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm ; giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

2.11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Sở Y tế

2.12. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2.13. Trình Ủy ban nhân dân huyện về quy định, giải pháp huy động, quản lý sử dụng nguồn lực để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, tai nạn thương tích và chống tệ nạn xã hội ở địa phương; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi đã được phê duyệt.

2.14. Xây dựng, củng cố mạng lưới y tế từ huyện, thị xã đến xã, phường, thị trấn, ấp và hướng dẫn, kiểm tra các mặt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đối với các trạm y tế.

2.15. Chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân trong huyện, thị xã để làm tốt công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ và tham gia các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

2.16. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao và ủy quyền của Sở Y tế.

3. Tổ chức biên chế:

3.1 Tổ chức Phòng Y tế gồm: Trưởng phòng, có từ 1 đến 2 Phó Trưởng phòng và cán bộ, công chức phụ trách công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

- Trưởng Phòng Y tế cấp huyện là người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Phòng; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện và Sở Y tế theo yêu cầu.

- Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

3.2 Biên chế:

Căn cứ theo yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân ở địa phương, hàng năm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định giao biên chế cho Phòng Y tế trong tổng biên chế hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho cấp huyện.

Điều 2. Bênh viện đa khoa huyện

1. Vị trí chức năng:

1.1 Bệnh viện Đa khoa cấp huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế có chức năng giúp Sở Y tế thực hiện chức năng khám, chữa bệnh cho tuyến huyện theo quy định về Quy chế bệnh viện của Bộ Y tế.

1.2 Bệnh viện Đa khoa huyện chịu sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, tài chính, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của Giám đốc Sở Y tế; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, quản lý nhà nước về công tác khám, chữa bệnh có liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân của Phòng Y tế ở địa phương.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh:

- Tiếp nhận tất cả các trường hợp từ ngoài vào và từ các cơ sở y tế chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh nội trú, ngoại trú.

- Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khoẻ theo qui định của Nhà nước.

- Có trách nhiệm toàn bộ bệnh thông thường về nội khoa và các trường hợp cấp cứu ngoại khoa.

- Tổ chức khám giám định sức khoẻ, khám giám định pháp y khi Hội đồng giám định y khoa tỉnh hoặc cơ quan pháp luật trưng cầu.

- Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng của bệnh viện.

2.2. Đào tạo cán bộ y tế:

- Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các Trường đại học, lớp Trung học Y tế.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và các cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật quản lý, chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

2.3. Nghiên cứu khoa học:

- Tổ chức tổng kết, đánh giá các đề tài và chương trình về chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

- Tham gia các công trình nghiên cứu về y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cấp bộ và cơ sở.

- Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

2.4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật:

- Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới (phòng khám khu vực, trạm y tế) thực hiện các phác đồ chẩn đoán, điều trị.

- Tổ chức chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu và thực hiện các chương trình y tế địa phương.

2.5. Phòng bệnh:

- Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

- Tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ cộng đồng.

2.6. Hợp tác quốc tế:

Tham gia các chương trình hợp tác với tổ chức và cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

2.7. Quản lý kinh tế y tế:

- Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp và nguồn kinh phí.

- Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, đầu tư của nước ngoài và tổ chức kinh tế.

- Thực hiện nghiệm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện; từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

3. Tổ chức Bệnh viện Đa khoa huyện:

Bệnh viện Đa khoa huyện gồm có Giám đốc, các Phó Giám đốc, các phòng chức năng, các Khoa, phòng chuyên môn.

3.1. Các phòng chức năng:

- Phòng Kế hoạch tổng hợp và vật tư - thiết bị y tế.

- Phòng Điều dưỡng.

- Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị.

- Phòng Tài chính Kế toán.

3.2. Các khoa, phòng:

- Phòng Khám Đa khoa khu vực; Bảo sanh khu vực.

- Khoa Khám bệnh 

- Khoa Liên chuyên khoa (Mắt, tai mũi họng, Răng hàm mặt)

- Khoa Hồi sức cấp cứu 

- Khoa Xét nghiệm

- Khoa Nội tổng hợp

- Khoa Chẩn đoán hình ảnh

- Khoa Truyền nhiễm

- Khoa Y học cổ truyền

- Khoa Nhi

- Khoa Chống nhiễm khuẩn

- Khoa Ngoại tổng hợp

- Khoa Dược

- Khoa Phụ sản 

- Khoa dinh dưỡng.

4. Biên chế của Bệnh viện Đa khoa huyện thực hiện theo các quy định hiện hành về biên chế sự nghiệp y tế của Nhà nước.

Điều 3. Trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện là đơn vị sự nghiệp hợp thành từ các Đội Y tế dự phòng; Đội bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình; Đội phòng chống bệnh xã hội (Lao, Phong - da liễu, Tâm thần kinh), trực thuộc Sở Y tế; chịu sự quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, kinh phí và nguồn nhân lực của Giám đốc Sở Y tế; chịu sự chỉ đạo, quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ theo hệ thống dọc các Trung tâm đầu ngành của tỉnh; chịu sự chỉ đạo, quản lý nhà nước của Phòng Y tế về các hoạt động có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch phát triển y tế trên địa bàn huyện, thị xã.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1 Xây dựng kế hoạch công tác về Y tế dự phòng, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng chống bệnh xã hội của huyện và tổ chức triển khai sau khi đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

2.2 Cung cấp các dịch vụ Y tế dự phòng, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng chống bệnh xã hội trên địa bàn huyện.

 2.3 Giám sát và hỗ trợ tuyến xã về chuyên môn kỹ thuật Y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống bệnh xã hội.

2.4 Bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ y tế và cán bộ khác trên địa bàn.

2.5 Phối hợp thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông và tư vấn trên lĩnh vực Y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS; chăm sóc sức khoẻ sinh sản; phòng chống bệnh xã hội.

2.6 Triển khai các hoạt động thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan trên địa bàn huyện.

2.7 Điều tra khảo sát và tham gia công tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS; chăm sóc sức khoẻ sinh sản; phòng chống bệnh xã hội.

2.8 Tiến hành điều tra, giám sát, nắm tình hình bệnh dịch và và quản lý đối tượng khác theo chức năng quy định trên địa bàn huyện.

2.9 Kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động. Tổ chức điều tra ngộ độc thực phẩm, tai nạn lao động và lấy mẫu gởi đi xét nghiệm.

2.10 Hướng dẫn nhân dân xây dựng các công trình vệ sinh; giám sát và kiểm tra chất lượng nước uống, nước sinh hoạt.

2.11 Tham gia các chương trình hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực Y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS; chăm sóc sức khoẻ sinh sản; phòng chống bệnh xã hội.

2.12 Phối hợp với các cơ quan trên địa bàn để thực hiện công tác Y tế dự phòng, chăm sóc sức khoẻ sinh sản; phòng chống bệnh xã hội.

2.13 Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.

2.14 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

3. Tổ chức biên chế:

3.1 Tổ chức:

- Lãnh đạo Trung tâm y tế dự phòng huyện gồm Giám đốc và 1 đến 2 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc, có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên.

- Các phòng chức năng:

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính kế toán.

+ Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị.

+ Phòng Y tế dự phòng - Phòng chống HIV/AIDS.

+ Phòng Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em - Kế hoạch hóa gia đình.

+ Phòng Quản lý Bệnh xã hội

3.2 Biên chế:

Theo các quy định hiện hành về biên chế sự nghiệp y tế của Nhà nước.

3.3 Mối quan hệ công tác:

- Trung tâm Y tế dự phòng chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực Y tế dự phòng, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng chống bệnh xã hội trên địa bàn huyện.

- Trung tâm Y tế dự phòng quan hệ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện và các ban ngành, đoàn thể triển khai, thực hiện các nhiệm vụ và chính sách theo phạm vi phụ trách; đồng thời quản lý, chỉ đạo hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật đối với tuyến xã trên địa bàn huyện.

Điều 4. Tổ chức Y tế xã, phường, thị trấn:

1. Tổ chức Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Trạm Y tế xã) là đơn vị kỹ thuật y tế đầu tiên tiếp xúc với nhân dân, nằm trong hệ thống y tế Nhà nước, có nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phát hiện dịch sớm và phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và đỡ đẻ thông thường, cung ứng thuốc thiết yếu, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình, tăng cường sức khoẻ.

Trạm Y tế xã có trách nhiệm giúp Phòng Y tế huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác y tế trên địa bàn.

2. Trạm Y tế xã chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn của Trưởng phòng Y tế huyện về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí và nguồn nhân lực y tế; chịu sự quản lý, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế để trình cơ quan thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi đã được phê duyệt; phối hợp với các ngành, đoàn thể trong xã tham gia vào các hoạt đông chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

3. Kinh phí hoạt động và xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng đối với trạm y tế xã được huy động từ các nguồn ngân sách của Trung ương, địa phương, viện trợ, từ thiện, cộng đồng… các nguồn thu, chi này được quản lý theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

4.Chức năng, nhiệm vụ và chế độ chính sách cụ thể của Trạm Y tế xã tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 và Quyết định số 131/TTg ngày 04/03/1995 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 08/TT-LB .

5. Trưởng trạm, Phó Trưởng trạm Y tế xã do Trưởng phòng Y tế huyện quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi có sự thoả thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì phát sinh hoặc có khó khăn vướng mắc, cần phản ảnh về Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vị Thanh và các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trịnh Quang Hưng