ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2006/QĐ-UBND

Thị xã Cao Lãnh, ngày 22 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH TỪ NĂM 1976- 2005 QUA RÀ SOÁT CÒN VÀ HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng rà soát và hệ thốnghóa văn bản quy phạm pháp luật của Tỉnh ngày 26 tháng 5 năm 2006;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danhmục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành từ năm 1976 -2005 qua rà soát còn và hết hiệu lực thi hành (kèm danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 ngày kể từ ngày ký, và thay thế Quyết định số 96/2005/QĐ-UBND ngày 07/10/ 2005của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạmpháp luật của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành từ năm 1976 - 2004 qua rà soát cònvà hết hiệu lực thi hành.

Giao cho Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm phổ biến,in ấn và phân phối đến các ngành, địa phương và cơ sở để tra cứu áp dụng.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh,Giám đốc sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠMPHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH TỪ NĂM 1976-2005 CÒN HIỆULỰC THI HÀNH(Ban hành kèm theo QĐ số 31/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006)

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Chỉ thị số 26/CT-UB ngày 25/11/1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giải quyết nhà đãquản lý, cải tạo từ năm 1975 đến nay.

2. Quyết định số 13/QĐ-UB ngày 05/03/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân vạch ranh giớinội thị- thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự.

3. Quyết định số 14/QĐ-UB ngày 05/03/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân vạch ranh giớinội thị- thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò.

4. Quyết định số 15/QĐ-UB ngày 05/03/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân vạch ranh giớinội thị- thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung.

5. Quyết định số 16/QĐ-UB ngày 05/03/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân vạch ranh giớinội thị- thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.

6. Quyết định số 17/QĐ-UB ngày 05/03/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân vạch ranh giớinội thị- thị xã Sa Đéc.

7. Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 05/03/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân vạch ranh giớinội thị- thị xã Cao Lãnh.

8. Quyết định số 13/QĐ-UB ngày 24/03/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân vạch ranh giớinội thị- thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

9. Quyết định số 14/QĐ-UB ngày 24/03/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân vạch ranh giớinội thị- thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

10. Quyết định số15/QĐ-UB ngày 24/03/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân vạchranh giới nội thị- thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

11. Quyết định số16/QĐ-UB ngày 24/03/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân vạchranh giới nội thị- thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

12. Quyết định số 49/QĐ-UB ngày 18/06/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hànhđơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Đồng Tháp.

13. Quyết định số 894/QĐ-UB ngày 28/05/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệtđiều chỉnh bổ sung danh mục, quy mô phương án thi công và phân khai vốn đầu tưxây dựng các cụm, tuyến dân cư tập trung.

14. Chỉ thị số 11/2002/CT-UB ngày 13/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tiếptục đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ởvùng ngập lũ, sạt lở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

15. Chỉ thị số 09/2004/CT-UB ngày 19/05/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổchức triển khai thực hiện Luật Xây dựng.

16. Chỉ thị số 11/2004/CT-UB ngày 09/06/2004 của Ủyban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dâncư và nhà ở thuộc chương trình cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Longtrên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

17. Quyết định số 66/2004/QĐ-UB ngày 28/06/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giaoquyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004-2006 cho Trung tâm Kiểm định chất lượngcông trình xây dựng.

18. Quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày 08/07/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Đề án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2015.

19. Quyết định 17/2005/QĐ-UB ngày 02/02/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy chếTổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp.

20. Quyết định 40/2005/QĐ-UB ngày 25/03/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành đơn giáchuyên ngành môi trường đô thị tỉnh Đồng Tháp.

21. Quyết định 50/2005/QĐ-UB ngày 07/04/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao quyền tựchủ tài chính giai đoạn 2005-2007 cho Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn.

22. Quyết định số 62/2005/QĐ-UBND ngày 20/06/2005 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấpvà ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnhĐồng Tháp.

23. Quyết định 83/2005/QĐ-UBND ngày 22/08/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quychế về công nhận công trình xây dựng, sản phẩm thiết kế “đảm bảo chất lượng,chất lượng cao” và khen thưởng các đơn vị, cá nhân tham gia.

24. Quyết định 100/2005/QĐ-UBND ngày 21/10/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành phâncông, phân cấp tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnhĐồng Tháp.

II. LĨNH VỰC DÂN SỐ,GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

1. Quyết định số 11/1999/QĐ-UB ngày 21/01/1999 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thông tư số 04/TT-TW ngày 30/07/1998 của Bộ Chính trị và Công văn số 02/CV-TU ngày 01/1999của Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dụctrẻ em.

2. Quyết định số 42/2001/QĐ-UB ngày 14/08/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Chiến lược Dân số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2001-2010.

3. Quyết định số 43/2001/QĐ-UB ngày 14/08/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2001-2010.

4. Quyết định số 16/2003/QĐ-UB ngày 28/04/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế Tổ chức và hoạt động Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp.

5. Quyết định số 35/2005/QĐ-UB ngày 18/03/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy chếTổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số gia đình và Trẻ em Tỉnh.

III. LĨNH VỰC CHỮ THẬPĐỎ

1. Quyết định số 87/1999/QĐ-UB ngày 22/09/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc chophép thành lập và phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động Quỹ bảo trợ nạn nhânchất độc da cam do chiến tranh Việt Nam.

IV. LĨNH VỰC HẢI QUAN

1. Chỉ thị 18/2004/CT-UB ngày 04/10/2004 của Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc kiện toàn tổ chức và xây dựng lực lượng HảiQuan trong sạch vững mạnh.

V. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠIDU LỊCH

1. Chỉ thị 05/2000/CT-UB ngày 31/07/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai công tácđấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Quyết định 01/2002/QĐ-UB ngày 14/01/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chếhoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại củatỉnh Đồng Tháp.

3. Quyết định 19/2003/QĐ-UB ngày 12/05/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy địnhmột số chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnhĐồng Tháp.

4. Quyết định 74/2003/QĐ-UB ngày 11/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Chương trình pháttriển xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tỉnh Đồng tháp thời kỳ 2003-2010.

5. Quyết định 75/2003/QĐ-UB ngày 11/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Dự án quyhoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010.

6. Quyết định 13/2004/QĐ-UB ngày 20/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế vềTổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

7. Quyết định 63/2004/QĐ-UB ngày 18/06/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy địnhtrình tự thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Thương mại- Du lịch.

8. Quyết định 80/2004/QĐ-UB ngày 01/09/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Quy hoạchhệ thống mạng lưới bán lẻ xăng dầu tỉnh Đồng Tháp giai đoạn đến 2010.

9. Quyết định 86/2004/QĐ-UB ngày 11/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao quyền tự chủtài chính giai đoạn 2004-2006 cho Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư.

10. Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 07/02/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt phươngán chuyển đổi hoạt động của Ban quản lý chợ sang doanh nghiệp kinh doanh khaithác quản lý chợ.

11. Quyết định số 51/2005/QĐ-UB ngày 25/04/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quyđịnh quản lý hoạt động kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

12. Quyết định số 52/2005/QĐ-UB ngày 25/04/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quyđịnh về chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu ĐồngTháp.

13. Quyết định số 70/2005/QĐ-UB ngày 11/07/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành chế độkhuyến khích và ưu đãi đầu tư bổ sung đối với các dự án do kiều bào trực tiếpđầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

14. Quyết định số 71/2005/QĐ-UB ngày 11/07/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quyđịnh về một số chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và khen thưởng xuất khẩu.

15. Quyết định số 78/2005/QĐ-UBND ngày 29/07/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quychế Tổ chức và hoạt động của Sở Thương mại và du lịch Đồng Tháp.

16. Quyết định số 80/2005/QĐ-UBND ngày 05/08/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quyđịnh chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư vào khu cửa khẩu chính Dinh Bà tỉnhĐồng Tháp.

17. Quyết định số 84/2005/QĐ-UBND ngày 22/08/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc bổ sung Quyhoạch phát triển mạng lưới chợ tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010.

VI. LĨNH VỰC Y TẾ

1. Chỉ thị số 19/CT-UB ngày 04/6/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc phòng chống bệnh dạicho người và gia súc”.

2. Quyết định số 56/1998/QĐ-UB ngày 13/5/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc chuyểngiao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em từ Ủy ban Bảo vệ chăm sóc trẻem quản lý sang Sở Y tế (Trung tâm Bảo vệ sức khỏe - Bà mẹ trẻ em - Kế hoạchhóa gia đình) quản lý”.

3. Chỉ thị số 12/CT-UB ngày 26/9/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc tăng cường công tácphòng chống sốt rét”.

4. Quyết định số 13/2001/QĐ-UB ngày 28/02/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Y tế.

5. Quyết định số 15/2003/QĐ-UB ngày 23/4/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thànhlập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Đồng Tháp.

6. Quyết định số 33/2003/QĐ-UB ngày 26/8/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế hoạt động Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh.

7. Quyết định số 10/2004/QĐ-UB ngày 04/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định về trình tự thủ tục hành chính trong việc cấp các loại chứng chỉ,chứng nhận hành nghề Y- Dược tư nhân theo cơ chế “một cửa” thuộc Sở Y tế.

8. Quyết định số 47/2004/QĐ-UB ngày 18/5/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “toàn dân hiến máu tìnhnguyện” Tỉnh.

9. Quyết định số 92/2004/QĐ-UB ngày 05/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Đề án nâng cấp Trường Trung học Y tế Đồng Tháp thành Trường Cao đẳng Y tếĐồng Tháp.

10. Quyết định 54/2005/QĐ-UB ngày 26/04/2005 của Ủy ban nhân dân ban hành nội dung tiêu chuẩnthi đua khen thưởng trong việc thực hiện công tác phòng chống HIV/DIDS.

11. Quyết định 77/2005/QĐ-UBND ngày 29/07/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điềulệ Hội Y tế công cộng tỉnh Đồng Tháp.

12. Quyết định 86/2005/QĐ-UBND ngày 26/08/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quychế Tổ chức và hoạt động của Sở Y tế Đồng Tháp.

13. Chỉ thị 13/2005/CT-UBND ngày 09/11/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạchhành động khẩn cấp phòng, chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịchcúm ờ người.

VII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP-PTNT

1. Quyết định số 47/QĐ-UB ngày 18/09/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Đề án pháttriển nông thôn của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2000 và 2010.

2. Chỉ thị 01/CT-UB ngày19/03/1998 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuộtbảo vệ mùa màng.

3. Quyết định số 101/1999/QĐ-UB ngày 28/12/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định vềđiều kiện giết mổ, buôn bán và vận chuyển gia súc.

4. Quyết định số 19/2001/QĐ-UB ngày 28/03/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong tỉnh Đồng Tháp.

5. Quyết định số 357/QĐ-UB-HC ngày 05/03/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Đề án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi tỉnh Đồng Tháp giai đoạn2001-2005-2010.

6. Quyết định số 32/2002/QĐ-UB ngày 07/08/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Chươngtrình phát triển giống thủy sản tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2002-2010.

7. Quyết định số 16/2002/QĐ-UB ngày 18/03/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Đề án quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Đồng Tháp giai đoạn2001-2010.

8. Quyết định số 21/2002/QĐ-UB ngày 29/03/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định về quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

9. Quyết định số 22/2002/QĐ-UB ngày 08/04/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định về quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

10. Quyết định số 23/2002/QĐ-UB ngày 08/04/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định về quản lý giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

11. Quyết định số 35/2002/QĐ-UB ngày 03/09/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chương trìnhhành động của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủyĐồng Tháp về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôntỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2001-2010 theo NQ 15/NQ-TW Hội nghị Trung ương 5, khóa IX.

12. Quyết định số 43/2002/QĐ-UB ngày 31/10/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hóa để thực hiệnChương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh ĐồngTháp.

13. Quyết định số 45/2002/QĐ-UB ngày 28/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Dự án phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái tỉnh Đồng Tháp giai đoạn2003-2010.

14. Quyết định số 49/2002/QĐ-UB ngày 04/12/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về chính sáchphát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

15. Quyết định số 54/2002/QĐ-UB ngày 18/12/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định thực hiện các chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư phát triểnnuôi tôm càng xanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

16. Quyết định số 55/2002/QĐ-UB ngày 26/12/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định thực hiện các chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư phát triểnlúa giống, rau muống lấy hạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

17.Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 26/02/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích và ưu đãi phát triển đểgiảm giá thành sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

18. Quyết định số 21/2003/QĐ-UB ngày 11/06/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt dự án quy hoạch phát triển nuôi tôm càng xanh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn2003-2010.

19. Quyết định số 26/2004/QĐ-UB ngày 09/03/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thựchiện chính sách hỗ trợ chương trình lúa giống chất lượng cao tỉnh Đồng Thápgiai đoạn 2004-2007.

20. Quyết định số 28/2004/QĐ-UB ngày 22/03/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh ĐồngTháp.

21. Quyết định số 48/2004/QĐ-UB ngày 19/05/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định trình tự thủ tục hành chính cấp các loại giấy phép hoạt động nghềthủy sản theo cơ chế “một cửa” tại Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

22. Quyết định số 56/2004/QĐ-UB ngày 28/05/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Chi cục Bảovệ Thực vật.

23. Quyết định số 60/2004/QĐ-UB ngày 15/06/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định cấp giấy chứng nhận, thực hiện chính sách khuyến khích và ưu đãiđầu tư phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

24. Quyết định số 61/2004/QĐ-UB ngày 18/06/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Chi cục Thúy.

25. Quyết định số 83/2004/QĐ-UB ngày 21/09/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìmkiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp.

26. Quyết định số 84/2004/QĐ-UB ngày 04/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt quy hoạch vùng phát triển cá tra, cá ba sa tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010.

27. Quyết định số 85/2004/QĐ-UB ngày 04/10/2004 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Đề án khai thác lợi thế trongmùa nước nổi phát triển nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010.

28. Quyết định 26/2005/QĐ-UB ngày 21/01/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy chếlàm việc của Ban Chỉ đạo về mô hình phát triển nông thôn mới cấp xã.

29. Quyết định 43/2005/QĐ-UB ngày 29/03/2005 của Tỉnh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hộiđồng tư vấn khuyến nông.

VIII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊNVÀ MÔI TRƯỜNG

1. Quyết định 86/1998/QĐ-UB ngày 26/10/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kếhoạch thực hiện Chỉ thị 36/CT-TW về bảo vệ môi trường.

2. Chỉ thị số 04/1999/QĐ-UB ngày 04/02/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tăngcường thực hiện chỉ thị 200/TTg ngày 29/04/1994 về nước sạch và vệ sinh môitrường của Thủ tướng Chính phủ.

3. Quyết định 40/2002/QĐ-UB ngày QĐ-UB ngày 08/10/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vềviệc ban hành Đề án xã hội hóa công tác thu gom và xử lý chất thải rắn đô thịtỉnh Đồng Tháp đến năm 2010.

4. Chỉ thị 04/2003/CT-UB ngày 07/01/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tăng cường đảm bảonước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

5. Quyết định 36/2003/QĐ-UB ngày 10/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Ủyquyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường ký các quyết định thành lập Hội đồng thẩmđịnh và các quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường cho cácdự án thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

6. Quyết định 38/2003/QĐ-UB ngày 17/09/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Đề án xử lý ô nhiễm môi trường khu sản xuất và khu dân cư tập trung trênđịa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2003- 2010.

7. Quyết định số 68/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ĐồngTháp.

8. Chỉ thị 23/2004/CT-UB ngày 03/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tăng cường đảm bảonước sạch và vệ sinh môi trường ở khu vực nội ô thị xã, thị trấn và khu vựcđông dân cư.

9. Quyết định số 99/2004/QĐ-UB ngày 14/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phâncấp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

10. Quyết định 49/2005/QĐ-UB ngày 07/04/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quyđịnh hạn mức đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

11. Quyết định 55/2005/QĐ-UB ngày 27/04/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao quyền tựchủ tài chính giai đoạn 2005-2007 cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

12. Quyết định 56/2005/QĐ-UB ngày 09/05/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tựchủ tài chính giai đoạn 2005-2007 cho Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường.

IX. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG- TBXH

1. Quyết định số 458/QĐ-UB ngày 20/12/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ủy quyềncho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh xã hội ký quyết định trợ cấp, phiếu lậpgiấy chứng nhận cho các đối tượng có công với các mạng.

2. Quyết định 57/QĐ-UB ngày 31/12/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy địnhtạm thời về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

3. Quyết định 57/2001/QĐ-UB ngày 06/11/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Đề án đào tạo nghề tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2001-2010.

4. Quyết định 360/QĐ-UB-HC ngày 06/03/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Chương trình giải quyết việc làm giai đoạn 2001-2005 tỉnh Đồng Tháp.

5. Chỉ thị 07/2003/CT-UB ngày 07/02/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc đẩy mạnh công tácxuất khẩu lao động.

6. Quyết định 12/2003/QĐ-UB ngày 14/04/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh.

7. Quyết định 20/2003/QĐ-UB ngày 13/05/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Đề án quy hoạch mạng lưới dạy nghề tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2002-2010.

8. Quyết định 70/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế hoạt động của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp.

9. Chỉ thị số 03/2004/CT-UB ngày 06/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tăngcường thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

10. Quyết định 67/2004/QĐ-UB ngày 01/07/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

11. Quyết định 72/2004/QĐ-UB ngày 16/07/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc điềuchỉnh Đề án quy hoạch mạng lưới dạy nghề tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2002-2010.

12. Quyết định 73/2004/QĐ-UB ngày 02/08/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động tỉnh ĐồngTháp.

13. Quyết định 01/2005/QĐ-UB ngày 06/01/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc Quy định mức thulao động công ích hàng năm.

14. Quyết định 11/2005/QĐ-UB ngày 20/01/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc Quy định vận động và quản lýQuỹ đền ơn đáp nghĩa.

15. Quyết định 102/2005/QĐ-UBND ngày 04/11/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao quyền tựchủ tài chính giai đoạn 2005-2007 cho Trung tâm Dịch vụ việc làm.

16. Quyết định 104/2005/QĐ-UBND ngày 11/11/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc bãi bỏ một sốnội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động tỉnhĐồng Tháp.

17. Quyết định 107/2005/QĐ-UBND ngày 07/11/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao quyền tựchủ tài chính giai đoạn 2006-2008 cho Trường Dạy nghề Đồng Tháp.

18. Quyết định 115/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc bãi bỏ một sốQuyết định số 28/2001/QĐ-UB ngày 21/05/2001 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hànhQuy chế phân phối và trả lương trong các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sựnghiệp kinh tế do không phù hợp với các quy định hiện hành.

X. LĨNH VỰC QUÂN SỰ

1.Quyết định 26/2003/QĐ-UB ngày 04/07/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giaochỉ tiêu kế hoạch nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên.

2. Chỉ thị số 13/2003/CT-UB ngày 09/07/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc xâydựng, huy động và tiếp nhận lực lượng dự bị động viên.

3. Chỉ thị số 21/2003/CT-UB ngày 14/11/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc đẩy mạnh thực hiệncông tác đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cholực lượng thường trực của quân đội.

4. Quyết định số 07/2005/QĐ-UB ngày 14/01/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy chếhoạt động Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

5. Chỉ thị số 14/2005/CT-UBND ngày 06/12/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tổ chức huấn luyện, kiểm trasẵn sàng động viên, công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2006.

XI. LĨNHVỰC AN NINH TRẬT TỰ

1. Chỉ thị số 03/2003/CT-UB ngày 07/01/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tậptrung thực hiện một số biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

2. Chỉ thị số 17/2003/CT-UB ngày 28/08/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc xử lývi phạm hành chính đối với người uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham giagiao thông vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

3. Chỉ thị số 13/CT-UB ngày 08/10/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về quản lý vũ khívật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

4. Chỉ thị số 16/CT-UB ngày 11/10/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về công tác đăng kýquản lý hộ khẩu.

5. Chỉ thị số 02/1998/CT-UB ngày 19/03/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc nghiêmcấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc khai thác thủy sản.

6. Chỉ thị số 11/CT-UB ngày 26/08/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chứcphòng và chống tội phạm hiếp dâm.

7. Quyết địnhsố 14/2002/QĐ-UB ngày 14/03/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Đề án phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hiếp dâm.

8. Chỉ thị số 19/2003/CT-UB ngày 25/09/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thựchiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước.

9. Quyết địnhsố 64/2003/QĐ-UB ngày 14/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định danh mục bí mật Nhà nước.

10. Quyết địnhsố 91/2004/QĐ-UB ngày 02/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành phương án phòng, chống gây rối, bạo loạn ở địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

11. Quyết địnhsố 05//QĐ-UB ngày 14/06/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyđịnh về Tổ chức và hoạt động Ban Chỉ huy thống nhất.

12. Chỉ thị số 02/2005/CT-UB ngày 03/03/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tiếp tục xâydựng và củng cố vững chắc phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trên địabàn tỉnh Đồng Tháp.

13. Quyết địnhsố 42/2005/QĐ-UB ngày 29/03/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quychế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, buôn bán phụ nữ, trẻ em;AIDS; tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

14. Quyết địnhsố 53/2005/QĐ-UB ngày 26/04/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành nộidung thang điểm thi đua thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

15. Chỉ thị số 08/2005/CT-UBND ngày20/06/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện dự án quản lý,giáo dục, ngăn chặn trẻ em làm trái pháp luật ở cộng đồng.

16. Chỉ thị số 09/2005/CT-UBND ngày 24/06/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cườngcông tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

17. Quyết địnhsố 73/2005/QĐ-UB ngày 15/07/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quychế quản lý hoạt động các đoàn của tỉnh Đồng Tháp đi công tác nước ngoài và cácđoàn nước ngoài đến tỉnh Đồng Tháp.

18. Chỉ thị số 12/2005/CT-UBND ngày 21/09/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnhvề việc tăngcường phòng, chống tệ nạn cờ bạc trên địa bàn Tỉnh.

XII. LĨNHVỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1. Quyết địnhsố 67/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh ĐồngTháp”.

2. Quyết địnhsố 44/2004/QĐ-UB ngày 15/05/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Chi CụcTiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng.

3. Quyết địnhsố 68/2004/QĐ-UB ngày 07/07/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Thápvề việc banhành Quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Khoa họcvà Công nghệ.

4. Quyết địnhsố 79/2004/QĐ-UB ngày 12/08/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Quyđịnh về một số chính sách khuyến khích các hoạt động đầu tư đổi mới thiết bị,công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh doanhhoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

5. Quyết địnhsố 59/2005/QĐ-UB ngày 13/06/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy định vềviệc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệvà dự án sản xuất thử nghiệm cấp Tỉnh.

6. Quyết địnhsố 60/2005/QĐ-UB ngày 13/06/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định vềviệc xác định các đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm cấpTỉnh.

7. Quyết địnhsố 61/2005/QĐ-UB ngày 13/06/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy định vềviệc đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thửnghiệm cấp tỉnh.

8. Quyết địnhsố 81/2005/QĐ-UBND ngày 12/08/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao quyềntự chủ tài chính giai đoạn 2005-2007 cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học vàCông nghệ.

9. Quyết định số 110/2005/QĐ-UBND ngày 19/12/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quychế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp nhiệmkỳ 2005-2009.

XIII. LĨNHVỰC TÀI CHÍNH

1. Quyết địnhsố 22/2001/QĐ-UB ngày 17/03/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcQuy định mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc dưới 100triệu đồng đối với cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanhnghiệp nhà nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước”.

2. Quyết địnhsố 46/2001/QĐ-UB ngày 06/09/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcQuy định trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng (sửa chữa) các công trình mang tínhchất xây dựng cơ bản và sửa chữa tài sản dưới 100 triệu đồng bằng nguồn vốnngân sách nhà nước”.

3. Quyết địnhsố 22/2003/QĐ-UB ngày 13/06/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêngvà điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơnvị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội”.

4. Quyết địnhsố 25/2003/QĐ-UB ngày 02/7/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc banhành Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển của các cơ sở giáo dụcvà đào tạo thuộc địa phương quản lý”.

5. Quyết địnhsố 28/2003/QĐ-UB ngày 16/07/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu thầu, đấu giá trên địa bàntỉnh Đồng Tháp.

6. Quyết địnhsố 32/2003/QĐ-UB ngày 29/07/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định mức thu phí trông giữ xe bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trậttự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

7. Quyết địnhsố 35/2003/QĐ-UB ngày 03/09/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

8. Quyết địnhsố 37/2003/QD-UB ngày 15/09/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế làm việc của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết.

9. Quyết địnhsố 43/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcgiao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003- 2005 cho Đài Phát thành và Truyềnhình.

10. Quyết địnhsố 72/2003/QĐ-UB ngày 30/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcđiều chỉnh giá bán nước máy phục vụ sinh hoạt của Công ty Cấp thoát nước và Môitrường đô thị.

11. Quyết địnhsố 01/2004/QĐ-UB ngày 07/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định phí qua Phà Cao Lãnh.

12. Quyết địnhsố 30/2004/QĐ-UB ngày 22/03/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcgiao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004- 2006 cho Trung tâm Dịch vụ tàichính.

13. Quyết địnhsố 51/2004/QĐ-UB ngày 27/05/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định phí tham quan công trình văn hóa, Di tích lịch sử, Danh lam thắngcảnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

14. Quyết địnhsố 52/2004/QĐ-UB ngày 27/05/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

15. Quyết địnhsố 53/2004/QĐ-UB ngày 27/05/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định về phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

16. Quyết địnhsố 54/2004/QĐ-UB ngày 27/05/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định về phí qua đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

17. Quyết địnhsố 55/2004/QĐ-UB ngày 28/05/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định về phí đo đạc lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sửdụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

18. Quyết địnhsố 101/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

19. Quyết địnhsố 102/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcban hành quy định về thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

20. Quyết địnhsố 103/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcban hành Quy định về thu phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước trên địa bàntỉnh Đồng Tháp.

21. Quyết địnhsố 104/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcban hành Quy định về thu phí trông xe trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

22. Quyết địnhsố 105/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcban hành! Quy định về thu phí phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh ĐồngTháp.

23. Quyết địnhsố 106/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcban hành Quy định về thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

24. Quyết địnhsố 107/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcban hành Quy định về thu phí an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

25. Quyết địnhsố 05/2005/QĐ-UB ngày 13/01/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành đơngiá cho thuê đất bãi bồi ven sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

26.Quyết địnhsố 15/2005/QĐ-UB ngày 28/01/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phân cấp thẩmquyền quyết định thanh lý tài sản.

27. Quyết địnhsố 16/2005/QĐ-UB ngày 02/02/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về bổ sung Sở Bưuchính viễn thông vào danh sách thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phíquản lý hành chính.

28. Quyết địnhsố 36/2005/QĐ-UB ngày 18/03/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quychế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính.

29. Quyết địnhsố 41/2005/QĐ-UB ngày 28/03/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quyđịnh về vận động thu quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

30. Quyết địnhsố 44/2005/QĐ-UB ngày 29/03/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc sửa đổi mứcthu phí của Quy định về chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển của các cơsở giáo dục và đào tạo thuộc địa phương quản lý ban hành kèm theo Quyết định số25/2003/QĐ-UB ngày 02/07/2003.

31. Quyết địnhsố 47/2005/QĐ-UB ngày 01/04/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Bảnggiá chuẩn nhà ở xây dựng mới áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

32. Quyết địnhsố 103/2005/QĐ-UBND ngày 10/11/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hànhcước vận chuyển, trung chuyển, bốc dỡ hàng hóa áp dụng trên địa bàn tỉnh ĐồngTháp.

33. Quyết địnhsố 108/2005/QĐ-UBND ngày 12/12/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hànhQuy định thu phí qua cầu Sở Thượng, huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp.

34. Quyết địnhsố 109/2005/QĐ-UBND ngày 12/12/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hànhQuy định thu phí qua cầu Lấp Vò, huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp.

35. Quyết địnhsố 112/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hànhmức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnhĐồng Tháp.

36. Quyết địnhsố 113/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quyđịnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

37. Quyết địnhsố 114/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hànhQuy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồngnhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

XIV. LĨNHVỰC CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ thị 17/1999/CT-UB ngày 27/04/1999 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp v/v quản lýxây dựng khu công nghiệp Sa Đéc.

2. Quyết địnhsố 62/1999/QĐ-UB ngày 03/07/1999 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp “về việc giaoSở Công nghiệp thực hiện quyền quản lý Nhà nước trong việc kiểm tra, kiểm địnhcác thiết bị áp lực và thiết bị nâng trong ngành công nghiệp”

3. Chỉ thị 26/1999/CT-UB ngày 14/09/1999 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp “Về chấn chỉnhviệc cung ứng và sử dụng điện đối với cơ sở sản xuất- kinh doanh”.

4. Quyết địnhsố 21/2001/QĐ-UB ngày 09/04/2001 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về việc Quyđịnh thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về điện.

5. Quyết địnhsố 25/2001/QĐ-UB ngày 27/04/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Quy định cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp”.

6. Quyết địnhsố 39/2003/QĐ-UB ngày 18/09/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành quy định việc quản lý và điều hành quỹ khuyến công tỉnh Đồng Tháp”.

7. Quyết địnhsố 61/2003/QĐ-UB ngày 02/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc chuyểnđổi mô hình quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.

8. Quyết địnhsố 2041/QĐ-UBHC ngày 16/12/2003 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Quyhoạch phát triển ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp thời kỳ đến năm 2010.

9. Quyết địnhsố 31/2004/QĐ-UB ngày 23/03/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định số 54/1999/NĐ-CP củaChính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Đồng Tháp.

10. Quyết địnhsố 37/2004/QĐ-UB ngày 15/04/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

11. Quyết địnhsố 43/2004/QĐ-UB ngày 11/05/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Côngnghiệp.

12. Chỉ thị số 17/2004/CT-UB ngày 08/08/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giảmthiểu vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và tai nạn điện trênđịa bàn Tỉnh.

13. Quyết định 37/2005/QĐ-UB ngày 18/03/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quyđịnh tiêu chí làng nghề tiểu thủ công nghiệp.

14. Quyết định 39/2005/QĐ-UB ngày 22/03/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy địnhmột số cơ chế chính sách đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp huyện, thị xã.

XV. LĨNHVỰC THANH TRA

1. Chỉ thị 24/2004/CT-UB ngày 06/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc chấnchỉnh và tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nướctrong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

XVI. LĨNHVỰC BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1. Quyết định 57/2004/QĐ-UB ngày 11/06/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy trình thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa” tại Ban Quản lý cácKhu công nghiệp.

2. Quyết địnhsố 87/2004/QĐ-UB ngày 13/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành chế độ ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnhĐồng Tháp.

XVII. LĨNHVỰC TƯ PHÁP

1. Quyết định 44/QĐ-UB ngày 01/11/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc phân địnhđịa hạt Công chứng Nhà nước có liên quan đến bất động sản”.

2. Chỉ thị số 03/1998/CT-UB ngày 31/03/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc tăngcường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương “.

3. Chỉ thị số 11/1999/CT-UB ngày 22/3/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc tăngcường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.

4. Quyết định 49/2001/QĐ-UB ngày 18/9/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “ V/v ban hànhQuy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự”.

5. Chỉ thị số 02/2001/CT-UB ngày 06/4/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp” về việc tổchức triển khai, thực hiện Nghị 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ vềcông chứng, chứng thực”.

6. Quyết định 10/2002/QĐ-UB ngày 07/3/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc banhành Biểu giá thu phí dịch vụ công chứng, chứng thực”.

7. Quyết định 25/2002/QĐ-UB ngày 14/5/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc banhành Quy chế về Tổ chức và phối hợp hoạt động của các ngành khối Nội chínhthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp”

8. Chỉ thị số 09/2003/CT-UB ngày 27/3/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “ v/v kiệntoàn, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở”.

9. Chỉ thị 10/2004/CT-UB ngày 19/5/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tiếptục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hànhcủa cán bộ, nhân dân.

10. Chỉ thị 14/2004/CT-UB ngày 19/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc kiệntoàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế ngành vàdoanh nghiệp nhà nước.

11. Quyết địnhsố 79/2005/QĐ-UBND ngày 02/08/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hànhQuy chế báo cáo viên pháp luật.

12.Quyết địnhsố 87/2005/QĐ-UBND ngày 09/09/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao quyềntự chủ tài chính giai đoạn 2005-2007 cho Phòng Công chứng số 3.

13.Quyết địnhsố 88/2005/QĐ-UBND ngày 09/09/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao quyềntự chủ tài chính giai đoạn 2005-2007 cho Phòng Công chứng số 1.

14.Quyết địnhsố 89/2005/QĐ-UBND ngày 09/09/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao quyềntự chủ tài chính giai đoạn 2005-2007 cho Phòng Công chứng số 2.

15. Quyết địnhsố 90/2005/QĐ-UBND ngày 09/09/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao quyềntự chủ tài chính giai đoạn 2005-2007 cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

16. Quyết địnhsố 94/2005/QĐ-UBND ngày 29/09/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hànhQuy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Đồng Tháp.

XVIII. LĨNHVỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

1. Chỉ thị 17/CT-UB ngày 16/08/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chứctriển khai thực hiện Điều lệ (sửa đổi) về Bảo hiểm y tế.

XIX. LĨNHVỰC NỘI VỤ

1. Quyết địnhsố 58/1998/QĐ-UB ngày 27/05/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt và chấp thuận cho Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức thực hiện dựán về cải cách hành chính theo mô hình một cửa.

2. Quyết địnhsố 59/1998/QĐ-UB ngày 25/05/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt và chấp thuận cho Ủy ban nhân dân thị xã Cao Lãnh tổ chức thực hiện Dự ánvề cải cách hành chính theo mô hình một cửa.

3. Quyết địnhsố 72/1998/QĐ-UB ngày 24/08/05/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcthành lập Ban đổi mới Quản lý doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

4. Quyết địnhsố 42/1999/QĐ-UB ngày 14/02/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việccông nhận ranh giới hành chính các ấp thuộc xã Phú Cường, huyện Tam Nông.

5. Quyết địnhsố 43/1999/QĐ-UB ngày 26/05/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việccông nhận ranh giới hành chính các ấp thuộc xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông.

6. Quyết địnhsố 44/1999/QĐ-UB ngày 26/05/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việccông nhận ranh giới hành chính các ấp thuộc xã Hòa Thành, huyện Lai Vung.

7. Quyết địnhsố 45/1999/QĐ-UB ngày 26/05/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việccông nhận ranh giới hành chính các ấp thuộc thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.

8. Quyết địnhsố 57/1999/QĐ-UB ngày 26/06/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việccông nhận ranh giới hành chính các ấp thuộc xã An Phong, huyện Thanh Bình.

9. Quyết địnhsố 58/1999/QĐ-UB ngày 26/06/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việccông nhận ranh giới hành chính các ấp thuộc xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình.

10. Quyết địnhsố 59/1999/QĐ-UB ngày 26/06/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việccông nhận ranh giới hành chính các ấp thuộc xã An Long, huyện Tam Nông.

11. Quyết địnhsố 60/1999/QĐ-UB ngày 03/07/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việccông nhận ranh giới hành chính các ấp thuộc xã Thông Bình, huyện Tân Hồng.

12. Quyết địnhsố 85/1999/QĐ-UB ngày 16/9/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc côngnhận đặt tên đường của thị xã Sa Đéc, huyện Châu Thành và huyện Lấp Vò.

13. Quyết địnhsố 88/1999/QĐ-UB ngày 15/10/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việccông nhận ranh giới hành chính các ấp thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành.

14. Quyết địnhsố 68/1999/QĐ-UB ngày 28/07/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việccông nhận ranh giới hành chính các ấp thuộc xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò.

15. Quyết địnhsố 89/1999/QĐ-UB ngày 15/10/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việccông nhận ranh giới hành chính các ấp thuộc xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành.

16. Quyết địnhsố 90/1999/QĐ-UB ngày 15/10/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việccông nhận ranh giới hành chính các ấp thuộc thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện ChâuThành.

17. Quyết địnhsố 06/2001/QĐ-UB ngày 09/02/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp.

18. Quyết địnhsố 38/2001/QĐ-UB ngày 18/07/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ĐồngTháp.

19. Quyết địnhsố 52/2001/QĐ-UB ngày 05/10/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh ĐồngTháp.

20. Quyết địnhsố 53/2001/QĐ-UB ngày 06/10/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Điều lệ Hội Tin học tỉnh Đồng Tháp.

21. Quyết địnhsố 11/2002/QĐ-UB ngày 11/03/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc hủybỏ Quyết định số 28/1999/QĐ-UB ngày 29/03/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh ĐồngTháp về việc tạm thời quy định chế độ đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưuđược hợp đồng lại ở cơ quan hành chính, sự nghiệp.

22. Quyết địnhsố 28/2002/QĐ-UB ngày 10/06/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty dịch vụ Phát triển nôngnghiệp tỉnh Đồng Tháp.

23. Quyết địnhsố 33/2002/QĐ-UB ngày 23/08/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Ủyquyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã ký quyết định cho phép thànhlập Hội Khuyến học cơ sở.

24. Quyết địnhsố 47/2002/QĐ-UB ngày 29/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việccông nhận Điều lệ (sửa đổi) Hội thân nhân kiều bào tỉnh Đồng Tháp.

25. Quyết địnhsố 53/2002/QĐ-UB ngày 11/12/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lầnthứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượnghệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

26. Quyết địnhsố 18/2003/QĐ-UB ngày 29/04/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vườn quốc gia Tràm Chim.

27. Quyết địnhsố 41/2003/QĐ-UB ngày 25/09/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cấp thoát nước và Môi trường đô thịtỉnh Đồng Tháp.

28. Quyết địnhsố 42/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcthực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với tất cảcác cơ quan quản lý hành chính thuộc Tỉnh, huyện, thị xã.

29. Quyết địnhsố 69/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Điều lệ Hội Võ thuật cổ truyền Đồng Tháp.

30. Quyết địnhsố 73/2003/QĐ-UB ngày 06/11/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ápdụng cơ chế “ một cửa” đối với các lĩnh vực công việc tại các cơ quan hànhchính nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp.

31. Chỉ thị số13/2004/QĐ-UB ngày 29/06/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc triểnkhai các quy định về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

32. Quyết địnhsố 36/2004/QĐ-UB ngày 14/04/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” trong giảiquyết công việc thuộc Sở Nội vụ.

33. Quyết địnhsố 98/2004/QĐ-UB ngày 09/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Hồng Ngự.

34. Quyết địnhsố 04/2005/QĐ-UB ngày 12/01/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệtĐiều lệ Hội Dược học tỉnh Đồng Tháp.

35. Quyết địnhsố 20/2005/QĐ-UB ngày 04/02/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc sửa đổi, bổsung Quyết định số 109/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của Ủy ban nhân dân Tỉnh vềcán bộ không chuyên trách và một số chế độ, chính sách khác đối với cán bộ,công chức xã, phường, thị trấn.

36. Quyết địnhsố 28/2005/QĐ-UB ngày 04/03/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉtiêu biên chế hành chính cho các sở, ban, ngành Tỉnh và huyện, thị xã.

37. Quyết địnhsố 30/2005/QĐ-UB ngày 04/03/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệtĐiều lệ của Hội chế biến kinh doanh lương thực thị xã Sa Đéc.

38. Quyết địnhsố 45/2005/QĐ-UB ngày 30/03/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệtĐiều lệ Liên đoàn Quần vợt tỉnh Đồng Tháp.

39. Quyết địnhsố 58/2005/QĐ-UB ngày 10/05/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thành lập Vănphòng các cơ quan chuyên môn cấp Tỉnh.

40. Quyết địnhsố 74/2005/QĐ-UBND ngày 25/07/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hànhQuy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ.

41. Quyết địnhsố 98/2005/QĐ-UBND ngày 12/10/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt Điềulệ Hội nạn nhân chất độc màu da cam/Dioxin tỉnh Đồng Tháp.

XX. LĨNHVỰC KẾ HOẠCH- ĐẦU TƯ

1. Quyết địnhsố 36/QĐ-UB ngày 05/8/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc phêduyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010”.

2. Quyết địnhsố 30/1999/QĐ-UB ngày 01/4/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc phêduyệt Dự án tổng thể đầu tư phát triển vùng lúa gạo xuất khẩu năm 1999-2010tỉnh Đồng Tháp”.

3. Quyết địnhsố 39/1999/QĐ-UB ngày 12/5/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc phêduyệt Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnhĐồng Tháp”.

4. Quyết địnhsố 40/1999/QĐ-UB ngày 12/5/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc phêduyệt Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc tỉnhĐồng Tháp”.

5. Quyết địnhsố 63/2001/QĐ-UB ngày 14/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Quy định trình tự thủ tục thực hiện các dự án cụm,tuyến dân cư”.

6. Quyết địnhsố 37/2002/QĐ-UB ngày 30/9/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về chươngtrình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động củaTỉnh Ủy về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiệnphát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 14/NQ-TW hội nghị Trung ương 5(Khóa IX)

7. Quyết địnhsố 08/2003/QĐ-UB ngày 07/03/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệtQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Tháp thời kỳ đến năm2010 (điều chỉnh).

8. Quyết địnhsố 10/2003/QĐ-UB ngày 20/03/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội khu kinh tế cửa khẩu tỉnhĐồng Tháp (thời kỳ 2001-2010).

9. Chỉ thị số 15/2003/CT-UB ngày 05/08/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tăngcường thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn Tỉnh.

10. Chỉ thị số 16/2003/CT-UB ngày 22/08/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phươnghướng, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốcphòng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2001-2010.

11. Quyết địnhsố 76/2003/QĐ-UB ngày 26/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hànhQuy chế quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể sau khi đã được cấp giấychứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

12. Quyết địnhsố 05/2004/QĐ-UB ngày 15/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Lấp Vò giai đoạn đếnnăm 2010.

13. Quyết địnhsố 33/2004/QĐ-UB ngày 30/03/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Lai Vung giai đoạnđến năm 2010.

14. Chỉ thị số 05/2004/CT-UB ngày 12/03/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về chấn chỉnhcông tác quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

15. Chỉ thị số 19/2004/CT-UB ngày 22/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc xâydựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006 - 2010.

16. Quyết địnhsố 58/2004/QĐ-UB ngày 14/06/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế “ mộtcửa” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

17. Quyết địnhsố 59/2004/QĐ-UB ngày 15/06/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hànhChương trình hành động của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05 củaBan Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa VII thực hiện Nghị quyết trung ương 9 (khóa IX)

18. Quyết địnhsố 94/2004/QĐ-UB ngày 16/11/2004 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội thị xã Sa Đéc đến năm 2010.

19. Quyết định 03/2005/QĐ-UB ngày 11/01/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quyđịnh quản lý đầu tư nước ngoài tại tỉnh Đồng Tháp.

20. Quyết định 18/2005/QĐ-UB ngày 02/02/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy chếTổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp.

21. Quyết định 25/2005/QĐ-UB ngày 14/02/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chínhsách ưu đãi, khuyến khích đầu tư bổ sung áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

22. Quyết định 57/2005/QĐ-UB ngày 10/05/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc quy định trình tựvà thủ tục cấp giấy phép đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theocơ chế “một cửa” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và cấp huyện, thị xã.

23. Quyết định 91/2005/QĐ-UBND ngày 22/09/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt Đềán phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2006-2010.

XXI. LĨNHVỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Quyết địnhsố 82/2004/QĐ-UB ngày 21/9/2004 của tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế làmviệc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp.

2. Chỉ thị số 07/2005/CT-UB ngày 16/06/2005 của Tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cảicách hành chính.

3. Quyết địnhsố 82/2005/QĐ-UBND ngày 18/08/2005 của Tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cáchhành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2006-2010.

XXII. LĨNHVỰC BẢO HIỂM

1. Chỉ thị số 05/CT-UB ngày 25/02/1995 của tỉnh Đồng Tháp “về việc thực hiện bảo hiểm tài sảntại các doanh nghiệp”.

XXIII. LĨNHVỰC GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO

1. Chỉ thị số 28/CT-UB ngày 02/01/1982 của tỉnh Đồng Tháp “về việc tổ chức ngày Nhà giáo ViệtNam 20/11”.

2. Quyết địnhsố 52/QĐ-UB ngày 30/3/1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc cho phépcác trường học trong Tỉnh tiếp nhận tiền, hàng do các tổ chức, cá nhân trong vàngoài nước tặng’.

3. Chỉ thị số16/CT-UB ngày 07/8/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc tiếp tụcđẩy mạnh cuộc vận động xã hội hóa giáo dục”.

4. Quyết địnhsố 41/2001/QĐ-UB ngày 10/8/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc banhành Quy định dạy thêm ngoài giờ của giáo viên các trường phổ thông”.

5. Quyết địnhsố 1389/QĐ-UB-HC ngày 09/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc phêduyệt Đề án xã hội hóa công tác giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2003-2005 vàđịnh hướng đến năm 2010”.

6. Quyết địnhsố 09/2004/QĐ-UB ngày 29/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcphân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ,công chức, viên chức Phòng giáo dục và Đào tạo, các trường trung học cơ sở,tiểu học, mầm non.

7. Quyết địnhsố 45/2004/QĐ-UB ngày 12/5/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định trình tự thủ tục hành chính giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” tại Sở Giáo dục - Đào tạo.

8. Quyết địnhsố 77/2004/QĐ-UB ngày 10/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giaoquyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004- 2006 cho Trường Cao đẳng cộng đồng.

9. Quyết địnhsố 89/2004/QĐ-UB ngày 21/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Đề án mở rộng, nâng cấp Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp.

10. Quyết địnhsố 69/2005/QĐ-UBND ngày 04/07/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hànhQuy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo.

11. Quyết địnhsố 76/2005/QĐ-UBND ngày 29/07/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao quyềntự chủ tài chính giai đoạn 2005-2007 cho 24 trường Trung học phổ thông.

12. Quyết địnhsố 105/2005/QĐ-UB ND ngày 18/11/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt Điều lệHội Cựu giáo chức tỉnh Đồng Tháp.

XXIV. LĨNHVỰC VĂN HÓA THÔNG TIN

1. Quyết địnhsố 83/1998/QĐ-UB ngày 26/10/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “ toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa”.

2. Quyết địnhsố 29/2003/QĐ-UB ngày 29/7/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Bảng tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa.

3. Quyết địnhsố 30/2003/QĐ-UB ngày 29/7/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành bảng tiêu chuẩn xây dựng công sở văn hóa.

4. Quyết địnhsố 75/2004/QĐ-UB ngày 09/08/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Đề án phát triển văn hóa thông tin tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010.

5. Quyết địnhsố 88/2004/QĐ-UB ngày 21/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổsung “ Bảng tiêu chuẩn xây dựng khóm, ấp văn hóa”.

6. Quyết địnhsố 48/2005/QĐ-UB ngày 04/04/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành tiêuchuẩn xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa.

7. Quyết định số 63/2005/QĐ-UB ngày 20/06/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy chếTổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp.

XXV. LĨNHVỰC BIÊN PHÒNG

1. Chỉ thị số 01/2001/CT-UB ngày 29/03/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc triểnkhai và tổ chức thực hiện Nghị định 34/2000/NĐ-CP ngày 18/08/2000 của Chính phủvề quy chế biên giới đất liền.

2. Quyết địnhsố 11/2003/QD-UB ngày 10/04/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Đề án tăng cường công tác quản lý bảo vệ biên giới kết hợp kinh tế vớiquốc phòng an ninh giai đoạn từ nay đến 2010.

3. Quyết địnhsố 71/2004/QĐ-UB ngày 15/07/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các lực lượng tại các cửa khẩu phụ trêntuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prâyveng.

4. Quyết địnhsố 76/2004/QĐ-UB ngày 10/08/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Quy chế làm việc của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp.

5. Quyết địnhsố 93/2004/QĐ-UB ngày 15/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình phối hợp xây dựng vàbảo vệ biên giới tỉnh Đồng Tháp.

6. Chỉ thị số 20/2004/QĐ-UB ngày 15/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổchức phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và an ninh trậttự tổ ấp, xã khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp.

7. Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND ngày 29/06/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quychế quản lý khu vực biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại tỉnhĐồng Tháp.

8. Quyết địnhsố 93/2005/QĐ-UBND ngày 27/09/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hànhQuy chế phối hợp hoạt động của các lực lượng Biên phòng-Hải quan-Kiểm dịch y tế- Kiểm dịch động vật - Kiểm dịch thực vật tại khu vực cửa khẩu quốc tế ThườngPhước và cửa khẩu quốc gia Dinh Bà tỉnh Đồng Tháp.

XXVI. LĨNHVỰC TÔN GIÁO

1. Quyết địnhsố 62/2004/QĐ-UB ngày 18/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Tháp.

2. Quyết địnhsố 78/2004/QĐ-UB ngày 10/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổsung Ban Tôn giáo vào danh sách thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phíquản lý hành chính.

XXVII. LĨNHVỰC NGÂN HÀNG

1. Chỉ thị số 21/2004/CT-UB ngày 23/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc nângcao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp.

XXVIII.LĨNH VỰC CÁC HỘI KHKT

1. Chỉ thị số 11/2003/CT-UB ngày 09/6/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc nângcao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Tỉnh.

XXIX. LĨNHVỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI

1. Quyết địnhsố 12/QĐ-UB ngày 04/03/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc côngnhận tỉnh lộ và cấp kỹ thuật của đường bộ trong tỉnh Đồng Tháp”.

2. Chỉ thị số 13/1999/CT-UB ngày 29/03/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc chấnchỉnh hoạt động của các máy xay xát lưu thông”.

3. Chỉ thị số 04/2004/CT-UB ngày 23/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc chấnchỉnh hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô theo Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Quyết địnhsố 08/2005/QĐ-UB ngày 17/01/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về các đoạn tuyếnđường bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên mô tô, xe máy.

5. Quyết địnhsố 66/2005/QĐ-UBND ngày 23/06/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao quyềntự chủ tài chính giai đoạn 2005-2007 cho Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thôngvận tải Đồng Tháp.

6. Quyết địnhsố 92/2005/QĐ-UBND ngày 26/09/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hànhQuy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông vận tải.

XXX. LĨNH VỰCHỢP TÁC XÃ

1. Quyết địnhsố 46/2002/QĐ-UB ngày 29/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcchuẩn y Quy chế Tổ chức và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp.

XXXI. LĨNHVỰC PHỤ NỮ

1. Quyết địnhsố 77/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh ĐồngTháp.

XXXII. LĨNHVỰC VĂN PHÒNG

1. Chỉ thị số12/CT-UB ngày 11/6/1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “Về việc triển khaithực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chínhtrong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức”.

2. Quyết địnhsố 07/1999/QĐ-UB ngày 19/01/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việccông nhận đặt tên đường của 08 huyện, thị xã”.

3. Quyết địnhsố 35/1999/QĐ-UB ngày 16/4/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổchức thực hiện cải cách hành chính theo mô hình “ Một cửa” ở các huyện, thị xã.

4. Quyết địnhsố 97/1999/QĐ-UB ngày 27/10/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Quyđịnh lại giờ làm việc hành chính trong Tỉnh.

5. Chỉ thị số 28/1999/CT-UB ngày 28/9/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “Về việc thựchiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần theo quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 17/9/1999của Thủ tướng Chính phủ”.

6. Quyết địnhsố 49/2000/QĐ-UB ngày 15/9/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc Quyđịnh chế độ thông tin báo cáo”.

7. Quyết địnhsố 51/2000/QĐ-UB ngày 21/9/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành bản Quy định về công tác lưu trữ trong tỉnh Đồng Tháp.

8. Quyết địnhsố 48/2000/QĐ-UB ngày 15/9/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu trữ tỉnh Đồng Tháp.

9. Chỉ thị số 06/2001/CT-UB ngày 01/6/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tăngcường trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức và đẩy mạnh công tácchống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

10. Chỉ thị số 03/2002/CT-UBngày 15/01/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc tiếptục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

11. Chỉ thị số 09/2002/CT-UB ngày 08/10/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về công táclưu trữ”.

12. Quyết địnhsố 40/2003/QĐ-UB ngày 24/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hànhChương trình hành động của Ủy ban nhân dân Tỉnh về công tác tôn giáo.

13. Quyết địnhsố 62/2003/QĐ-UB ngày 03/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học trực thuộc Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp”.

14. Quyết địnhsố 70/2004/QĐ-UB ngày 15/07/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

15. Quyết địnhsố 96/2004/QĐ-UB ngày 19/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

16. Quyết địnhsố 38/2005/QĐ-UB ngày 21/03/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quychế làm việc của Ban điều hành Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nướctỉnh Đồng Tháp.

17. Quyết địnhsố 99/2005/QĐ-UBND ngày 19/10/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành bản Quyđịnh về công tác lưu trữ tỉnh Đồng Tháp.

18.Quyết địnhsố 111/2005/QĐ-UB ND ngày 23/12/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đổi chứcdanh Trưởng Văn phòng, Phó Trưởng Văn phòng Sở thành Chánh Văn phòng, Phó ChánhVăn phòng.

XXXIII.LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1. Chỉ thị số 35/CT-UB ngày14/12/1982 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện chính sách khenthưởng thành tích trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp và khen thưởngthành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa tháng 8/1945.

2. Chỉ thị số26/CT-UB ngày 05/11/1988 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc khẩn trươnghoàn thành chính sách khen thưởng thành tích kháng chiến.

3. Quyết địnhsố 23/2003/QĐ-UB ngày 20/6/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

4. Quyết địnhsố 95/2004/QĐ-UB ngày 18/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửađổi, bổ sung Quy định về phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

XXXIV. LĨNHVỰC THUẾ

1. Quyết địnhsố 07/QĐ-UB ngày 05/01/1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về thời hạn miễnthuế sử dụng đất nông nghiệp đối với đất trồng cây lâu năm.

2. Chỉ thị số11/CT-UB ngày 22/05/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc củng cố,tăng cường hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế các cấp.

3. Chỉ thị số05/CT-UB ngày 01/02/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thu thuế sửdụng đất nông nghiệp và thuế đất ở.

4. Chỉ thị số12/CT-UB ngày 26/09/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc lập Bộ thuếsử dụng đất nông nghiệp và thuế đất ở.

5. Chỉ thị số 08/1999/CT-UB ngày 08/3/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thựchiện nghiêm chỉnh Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

6. Chỉ thị 09/1999/CT-UB ngày 10/03/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thựchiện lịch trình giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam theo Hiệp định về chương trìnhưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT.

7. Quyết địnhsố 83/1999/QĐ-UB ngày 13/9/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc miễnthuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ đói, nghèo.

8. Chỉ thị số 04/2000/CT-UB ngày 06/06/2000 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc triển khai chếđộ kế toán áp dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụngoài quốc doanh.

9. Quyết địnhsố 100/2004/QĐ-UB ngày 22/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcđiều chỉnh giá thóc (lúa) thu thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất.

XXXV. LĨNHVỰC ĐỐI NGOẠI

1. Quyết địnhsố 36/2002/QĐ-UB ngày 03/09/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về Chươngtrình hành động của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế.

XXXVI. LĨNHVỰC THỂ DỤC THỂ THAO

1. Quyết địnhsố 65/2005/QĐ-UBND ngày 23/06/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao quyềntự chủ tài chính giai đoạn 2005-2007 cho Trung tâm Dịch vụ thể thao Đồng Tháp.

XXXVII.LĨNH VỰC QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

1. Quyết định 101/2005/QĐ-UB ND ngày 01/11/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung mộtsố điều Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp.

XXXVIII.LĨNH VỰC BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

1.Quyết định số 33/2005/QĐ-UB ngày 15/03/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy chếTổ chức và hoạt động của Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Đồng Tháp.

XXXIX. LĨNHVỰC PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ ĐẤT

1. Quyết địnhsố 85/2005/QĐ-UBND ngày 23/08/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc Quy địnhchức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnhĐồng Tháp.

XL. LĨNHVỰC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

1. Quyết địnhsố 22/2005/QĐ-UB ngày 04/02/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quychế giải thưởng văn học - nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp mang tên Nguyễn Quang Diêu.

Tổng cộng:367 văn bản

Trong đó: -66 Chỉ thị

- 301 Quyếtđịnh

DANH MỤC

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH TỪ NĂM1976-2005 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo QĐ số 31/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Tháp)

I. LĨNH VỰCXÂY DỰNG

1. Quyết địnhsố 286/QĐ-UB-NĐ ngày 08/05/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyềnsử dụng đất ở tại đô thị theo Nghị định 60/CP của Chính phủ và trình tự, thủtục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở.

(vì NĐ60/CP không còn hiệu lực)

2. Quyết địnhsố 11/2000/QĐ-UB-NĐ ngày 28/01/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcquy định về quản lý đầu tư xây dựng và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đôthị.

3/Quyết địnhsố 12/2000/QĐ-UB-NĐ ngày 28/01/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcphân cấp chủ đầu tư quy hoạch, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và thành phần hồsơ quy hoạch trung tâm xã, khu dân cư tập trung, chợ xã.(bãi bỏ để thực hiệntheo Luật Xây dựng và NĐ 08/2005/NĐ-CP )

4. Quyết địnhsố 34/2000/QĐ-UB-NĐ ngày 23/05/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcban hành Quy định trình tự thủ tục công tác thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹthuật, tổng dự toán các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.(Thực hiệntheo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng)

5. Quyết địnhsố 55/2000/QĐ-UB ngày 18/10/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnhĐồng Tháp.(vì thực hiện theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hànhLuật Xây dựng)

6. Quyết địnhsố 56/2000/QĐ-UB ngày 18/10/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định trình tự thủ tục cấp phép xây dựng (vì thực hiện theo Luật Xâydựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng).

7. Quyết địnhsố 37/2001/QĐ-UB ngày 14/07/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định trình tự thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà vàquyền sử dụng đất ở đô thị khi bị mất(Vì QĐ 286/QĐ-UB ngày 08/05/1999 khôngcòn hiệu lực).

8.Quyết địnhsố 1069/2002/QĐ-UB ngày 23/06/2002 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc bổ sungdanh mục phân loại vốn đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư tập trung năm 2002(hếthiệu lực về thời gian).

9. Quyết địnhsố 07/2003/QĐ-UB-NĐ ngày 05/03/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phâncấp và ủy quyền thực hiện Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Quy chế đấu thầucác dự án xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm, tuyến dân cư tránh lũ trong tỉnh ĐồngTháp.(vì thực hiện theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành LuậtXây dựng)

10. Quyết địnhsố 34/2004/QĐ-UB ngày 30/03/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcphân công, ủy quyền và tổ chức thực hiện Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng,Quy chế đấu thầu được sửa đổi, bổ sung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.(vì thựchiện theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng).

11. Quyết địnhsố 64/2004/QĐ-UB ngày 21/06/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng áp dụng tạm thời trên địabàn tỉnh Đồng Tháp năm 2004 (hết hiệu lực về thời gian)

II. DÂN SỐGIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM

1. Quyết địnhsố 16/QĐ-UB ngày 27/09/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hànhChương trình hành động trẻ em. (thay thế bằng QĐ số 35/2005/QĐ-UB ngày18/03/2005)

2. Quyết địnhsố 40/QĐ-UB ngày 30/09/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hànhChương trình hành động vì trẻ em đến năm 2000(hết hiệu lực về thời gian)

3. Quyết địnhsố 38/1999/QĐ-UB ngày 29/04/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp(thaythế bằng QĐ số 16/2003/QĐ-UB ngày 28/04/2003)

4. Quyết địnhsố 86/1999/QĐ-UB ngày 22/09/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Chương trình hành động bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn1999-2002 tỉnh Đồng Tháp(hết hiệu lực về thời gian).

III. LĨNHVỰC Y TẾ

1. Quyết địnhsố 05/QĐ-UB ngày 12/01/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hànhbảng giá một phần viện phí (đã có công văn số 63/UB-PPLT ngày 05/03/2003 vềviệc điều chỉnh giá thu viện phí của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

2. Chỉ thị số 11/1998/CT-UB ngày 24/9/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp” về việc đẩymạnh việc thực hiện Chương trình tiêm chủng đến năm 2000”(hết hiệu lực vềthời gian).

3. Chỉ thị 05/1999/CT-UB ngày 06/02/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp” về việcphòng, chống dịch tả” (Chỉ thị trong khoảng thời gian tháng 01/1999 tỉnhĐồng Tháp xảy ra dịch tả).

4. Chỉ thị số 24/1999/CT-UB ngày 08/9/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp” về việc tăngcường công tác phòng, chống sốt xuất huyết” (Hiện nay có nhiều văn bản củaỦy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống sốt xuất huyết vàcông tác phòng chống sốt xuất huyết của Ủy ban nhân dân Tỉnh có nội dung mớihơn).

IV. LĨNHVỰC QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

1. Quyết định 82/1999/QĐ-UB ngày 13/09/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định vềchế độ ưu đãi đầu tư vào Khu công nghiệp Sa Đéc (không phù hợp với Nghị định 164/2003/NĐ-CP và Nghị định 152/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thuếthu nhập doanh nghiệp).

2. Quyết định 95/1999/QĐ-UB ngày 21/10/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định về trình tự, thủ tục cấp phép thành lập và đăng ký kinh doanh đốivới các dự án đầu tư trong nước vào Khu công nghiệp Sa Đéc(một số nội dungkhông còn phù hợp với Nghị định 109/2004/NĐ-CP và Thông tư 03/2004/TT-BKH hướngdẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh).

3. Quyết định 96/1999/QĐ-UB ngày 21/10/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định trình tự thủ tục cấp phép đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoàivào Khu công nghiệp Sa Đéc. (không còn phù hợp với Nghị định 27/2003/NĐCP ;Nghị định 164/2003/NĐ-CP và Hiệp định thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ về tỷ lệ sảnphẩm xuất khẩu bắt buộc).

V. LĨNH VỰCKHO BẠC

1. Chỉ thị số 07/2004/CT-UB ngày 12/04/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổchức triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004. (hết hiệulực về thời gian)

VI. LĨNHVỰC NÔNG NGHIỆP

1. Chỉ thị số 08/CT-UB ngày 22/03/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tập trungdiệt trừ ốc bươu vàng.

2. Chỉ thị số 04/CT-UB ngày 02/04/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”(hết hiệu lực vì mang tính thời hiệucần được ban hành văn bản mới mang tính lâu dài)

3. Quyết địnhsố 40/1998/QĐ-UB ngày 24/03/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành bản Quy định về việc giao kết đất lâm nghiệp, giao khoán rừng, đai rừngphân tán cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mụcđích lâm nghiệp(được thay bằng Quyết định 42/2002/QĐ-UB ngày 29/10/2002).

4. Quyết địnhsố 84/1998/QĐ-UB ngày 26/10/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định về chính sách trồng và bảo vệ rừng tràm(được thay bằng Quyếtđịnh 42/2002/QĐ-UB ngày 29/10/2002)

5. Chỉ thị số 30/CT-UB ngày 10/11/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sản xuất vụđông xuân 1999-2000 (hết hiệu lực về thời gian)

6. Chỉ thị số 07/2000/CT-UB ngày 24/11/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổchức trồng cây phòng hộ môi sinh trên địa bàn Tỉnh.(không còn hiệu lực bởivì mang tính thời hiệu)

7. Chỉ thị số 08/2000/CT-UB ngày 24/11/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tăngcường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.(không còn hiệu lực bởi vì mangtính thời hiệu)

8. Quyết định 45/2001/QĐ-UB ngày 15/01/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề áncấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn2001-2005(hết hiệu lực về thời gian).

9. Quyết địnhsố 31/2002/QĐ-UB ngày 27/07/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìmkiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp.(hết hiệu lực vì đã có Quyết định số83/2004/QĐ-UB ngày 21/09/2004 thay thế)

10. Quyết định 04/2004/QĐ-UB ngày 15/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quyđịnh thực hiện chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư cho chương trình nạchóa đàn heo, sind hóa đàn bò tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2004- 2005 (hết hiệulực về thời gian).

11. Chỉ thị số 02/2004/CT-UB ngày 28/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về công tácphòng, chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai năm 2004(hết hiệu lực về thời gian).

12. Chỉ thị số 03/2005/CT-UB ngày 16/03/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cường công tácphòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2005(hết hiệu lực về thờigian).

13. Chỉ thị số 04/2005/CT-UB ngày 18/03/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về các biện pháp cấpbách phòng và chữa cháy rừng năm 2005 trên địa bàn Tỉnh(hết hiệu lực vềthời gian).

VII. LĨNHVỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1. Chỉ thị số08/CT-UB ngày 30/5/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc quản lýviệc sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn Tỉnh”.

2. Quyết địnhsố 54/QĐ-UB ngày 01/8/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “ Quy định vềtrình tự và thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyểnquyền sử dụng đất, thu hồi đất và xử lý khi giấy chứng nhận bị mất”.

3. Chỉ thị05/CT-UB ngày 07/05/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc đẩy mạnhvà hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

4. Quyết định35/1999/QĐ-UB ngày 23/6/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc phêduyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính của Sở Địa chính”.

5. Quyết địnhsố 94/1999/QĐ-UB ngày 21/10/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Kế hoạch tổng kiểm kê đất đai năm 2000 tỉnh Đồng Tháp.(hết hiệu lựcvề thời gian)

6. Quyết địnhsố 06/2000/QĐ-UB ngày 10/01/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcbãi bỏ Quyết định số 13/QĐ-UB ngày 15/6/1995 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việcban hành bản Quy định sửa đổi quyết định số 03 về giải quyết tranh chấp đấtđai, bồi hoàn thành quả lao động và kết quả đầu tư”.

7. Quyết địnhsố 43/2000/QĐ-UB ngày 11/07/2000 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc Quy địnhkhung giá để giải quyết khi có phát sinh tranh chấp thành quả lao động và kếtquả đầu tư trên mặt đất.

8. Quyết địnhsố 13/2002/QĐ-UB ngày 14/3/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc phêduyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính của Sở Địa chính”.

9. Quyết định 44/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giaoquyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002- 2004 cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyênMôi trường.(hết hiệu lực về thời gian)

10. Quyết địnhsố 08/2004/QĐ-UB ngày 19/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định về cấp phép thăm dò, khai thác nước ngầm, nước mặt và hành nghềkhoan nước ngầm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Thay thế bằng quyết định 97/2004/QĐ-UB ngày 07/12/2004)

11. Quyết địnhsố 11/2004/QĐ-UB ngày 10/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” thuộc lĩnhvực tài nguyên và môi trường (Thay thế bằng quyết định 97/2004/QĐ-UB ngày07/12/2004)

12. Quyết địnhsố 12/2004/QĐ-UB ngày 17/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định về khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp(Thay thếbằng quyết định 97/2004/QĐ-UB ngày 07/12/2004)

13. Quyết địnhsố 97/2004/QĐ-UB ngày 07/12/2004 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy địnhvề thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” thuộc lĩnhvực tài nguyên và môi trường(vì được thay thế bởi QĐ số 21/2006/QĐ-UBND ngày 27/03/2006).

VIII. LĨNHVỰC VỰC LAO ĐỘNG- TBXH

1. Chỉ thị19/CT-UB ngày 10/10/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chứctriển khai thực hiện Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính Phủ về antoàn vệ sinh lao động(vì đã có Chỉ thị 03/2004/CT-UB ngày 06/02/2004 thaythế).

2. Quyết địnhsố 46/QĐ-UB ngày 11/11/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ủy quyềncho Giám đốc Sở Lao động -Thương binh xã hội ký quyết định trợ cấp đối với đốitượng xã hội (vì đã có QĐ 240/QĐ-UB -HC ngày 15/02/2005 thay thế).

3. Quyết địnhsố 57/1998/QĐ-UB ngày 15/05/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 23/NQ-TU của Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về Chương trình xóa đói giảm nghèo đếnnăm 2000(Hết hiệu lực về thời gian).

4. Quyết định số 06/1999/QĐ-UB ngày 19/01/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hànhQuy định về việc thành lập và quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa và xây dựng nôngthôn.

5. Công văn 54/CV-UB ngày19/01/1999 ngày 19/01/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫnmức vận động đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa và xây dựng nông thôn (hết hiệulực vì đã có QĐ 11/2005/QĐ-UB ngày 20/01/2005 thay thế).

6. Quyết địnhsố 09/1999/QĐ-UB ngày 20/01/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội cho 22 xã nghèo.

7. Quyết địnhsố 38/1999/QĐ-UB ngày 09/04/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcthành lập Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ “ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Đồng Tháp”.

8. Quyết địnhsố 72/1999/QĐ-UB ngày 09/08/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính của Sở Lao động-Thương binh xã hội (hếthiệu lực vì đã có QĐ 67/2004/QĐ-UB ngày 01/07/2004 thay thế).

9. Quyết địnhsố 79/1999/QĐ-UB ngày 11/09/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Chương trình việc làm của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 1999-2000(hết hiệulực về thời gian).

10. Quyết địnhsố 02/2001/QĐ-UB ngày 16/01/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việctriển khai thực hiện Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích(hết hiệu lực vìđã có QĐ 01/2005/QĐ-UB ngày 06/01/2005 thay thế).

11. Quyết định28/2001/QĐ-UB ngày 21/05/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế phân phối và trả lương trong các doanh nghiệp nhà nước và đơn vịsự nghiệp kinh tế của Tỉnh(vì không còn phù hợp với các quy định lương mới).

12. Quyết địnhsố 05/2002/QĐ-UB ngày 15/02/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định vận động quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa (hết hiệu lực vì đã cóQĐ 11/2005/QĐ-UB ngày 20/01/2005 thay thế).

13. Quyết địnhsố 09/2002/QĐ-UB ngày 18/02/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcthành lập Ban Chỉ đạo vận động và quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa(hết hiệu lựcvì đã có QĐ 16/QĐ-UB -TL ngày 28/02/2005 thay thế).

14. Quyết địnhsố 10/2002/QĐ-UB ngày 19/02/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcthành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Quỹ đền ơn đáp nghĩa(hết hiệu lực vì đãcó QĐ 19/QĐ-UB-TL ngày 03/03/2005 thay thế).

15. Quyết địnhsố 57/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcgiao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002-2004 cho Trung tâm Dịch vụ việc làm(hếthiệu lực về thời gian).

IX. LĨNHVỰC QUÂN SỰ

1. Chỉ thị số 01/2004/CT-UB ngày 15/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổchức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, công tác tuyển quân, tuyển sinhquân sự năm 2004(hết hiệu lực về thời gian).

2. Chỉ thị số 16/2004/CT-UB ngày 07/09/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổchức diễn tập vận hành cơ chế tác chiến phòng thủ ở huyện Châu Thành (CT-04)(hếthiệu lực về thời gian).

3.Chỉ thị số 01/2005/CT-UB ngày 28/01/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tổ chức huấnluyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm2005(hết hiệu lực về thời gian).

X. LĨNH VỰCAN NINH TRẬT TỰ

1. Chỉ thị số05/CT-UB ngày 07/04/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiệnPháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước (hết hiệu lực vì có Chỉ thị số19/2003/CT-UB ngày 25/9/2003 của Ủy ban nhân dân Tỉnh thay thế)

2. Chỉ thị số 09/CT-UB ngày 12/06/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tăng cườngcác biện pháp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (hết hiệu lực vì cóChỉ thị số 13/2006/CT-UBND ngày 16/5/2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh thay thế).

3. Quyết định số 10/1999/QĐ-UB ngày 21/01/1999 củaỦy ban nhân dân tỉnh ĐồngTháp về việc ban hành Chương trình hành độngphòng, chống ma túy giai đoạn 1999-2000 (hết hiệu lực về thời gian).

4. Quyết định số 15/2002/QĐ-UB ngày 14/03/2002 củaỦy ban nhân dân tỉnh ĐồngTháp về việc ban hành Đề án phòng ngừa, hạnchế tai nạn giao thông đường bộ ở tỉnh Đồng Tháp từ nay đến năm 2005 (hếthiệu lực về thời gian).

5. Quyết định số 29/2002/QĐ-UB ngày 11/06/2002 củaỦy ban nhân dân tỉnh ĐồngTháp về việc phê duyệt Đề án xây dựng củng cốlực lượng Công an xã ở Đồng Tháp giai đoạn 2002-2005 (hết hiệu lực về thờigian).

6. Quyết định số 50/2004/QĐ-UB ngày 25/05/2004 củaỦy ban nhân dân tỉnh ĐồngTháp về một số biện pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ áp dụngtrên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (bãi bỏ bởi QĐ 46/QĐ-UBHC ngày 11/01/2006 củaỦy ban nhân dân Tỉnh).

7. Chỉ thị số 11/2005/CT-UBND ngày 01/09/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cườngcông tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông(do Nghị định 15/NĐ-CP của Chínhphủ và Quyết định 50/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Tỉnh không còn hiệu lực thihành).

XI. LĨNHVỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1. Quyết định số 12/1999/QĐ-UB ngày 25/01/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc ban hành Quy địnhthực hiện quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ, giám định nhà nước về côngnghệ đối với các dự án đầu tư và nhập khẩu máy móc, thiết bị”.(không còn phùhợp với văn bản của cấp Trung ương)

2. Chỉ thị số 03/1999/CT-UB ngày 02/02/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc tăngcường quản lý về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh”. (không cònphù hợp văn bản của Trung ương)

3.Quyết địnhsố 33/1999/QĐ-UB ngày 09/04/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcphê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng chính sách khoa học và côngnghệ tỉnh Đồng Tháp”.(bãi bỏ toàn bộ sau khi có ý kiến phê duyệt quy chế mới)

4.Quyết địnhsố 18/2001/QĐ-UB ngày 28/03/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học, Công nghệ và Môitrường”.(thay thế bằng quyết định số 67/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003)

5.Quyết địnhsố 55/2001/QĐ-UB ngày 16/10/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcphê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính của Sở Khoa học, Công nghệ và Môitrường”.(thay thế bằng quyết định số 68/2004/QĐ-UB ngày 07/7/2004)

6. Quyết địnhsố 38/2002/QĐ-UB ngày 24/9/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc banhành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệtrong các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.(thay thế bằngquyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 12/8/2004)

7. Quyết địnhsố 52/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcgiao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002-2004 cho Trung tâm Ứng dụng khoa họccông nghệ”.(hết hiệu lực về thời gian)

XII. LĨNHVỰC TÀI CHÍNH

1. Chỉ thị số 03/CT-UB ngày 09/02/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc quản lýtài sản hàng hóa và thanh toán nợ đối với các xí nghiệp quốc doanh đã giải thể”(không còn phù hợp văn bản Trung ương)

2. Chỉ thị số11/CT-UB ngày 13/09/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc tăng cườngquản lý chi tiêu tại các doanh nghiệp nhà nước”.(không còn phù hợp văn bảnTrung ương)

3. Quyết địnhsố 62/1998/QĐ-UB ngày 08/06/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành đơn giá xây dựng mới loại nhà tạm bợ dưới cấp 4”.(hết hiệu lựcthời gian)

4. Chỉ thị số 10/CT-UB ngày 24/08/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc xử lýthanh toán nợ giai đoạn II”.(không còn phù hợp văn bản Trung ương)

5. Quyết địnhsố 16/1999/QĐ-UB ngày 02/02/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcthành lập quỹ an ninh- quốc phòng ở xã, phường, thị trấn”.(đã có QĐ41/2005/QĐ-UB ngày 28/03/2005 thay thế)

6. Chỉ thị số 07/1999/CT-UB ngày 27/02/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc tăngcường quản lý tài sản nhà nước tại khu vực hành chính sự nghiệp”.(hết hiệulực thời gian)

7. Quyết địnhsố 36/1999/QĐ-UB ngày 16/4/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc banhành mức đóng góp vào quỹ an ninh- quốc phòng ở xã, phường, thị trấn”(đã cóQĐ 41/2005/QĐ-UB ngày 28/03/2005 thay thế)

8. Quyết địnhsố 07/2000/QĐ-UB ngày 14/01/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành bản Quy định giá các loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất,thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất và bồihoàn thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất”.(không còn phù hợp văn bản Trungương)

9. Quyết địnhsố 24/2000/QĐ-UB ngày 14/04/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Quy chế thẩm định giá trong việc mua sắm trang thiết bị, phương tiệnlàm việc, sửa chữa tài sản có giá trị dưới 100 triệu đồng đối với cơ quan nhànước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước” (không còn phùhợp).

10. Quyết địnhsố 26/2000/QĐ-UB ngày 28/04/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcchế độ trang bị điện thoại”. (không còn phù hợp)

11. Quyết địnhsố 46/2000/QĐ-UB ngày 24/07/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “ Ủy bannhân dân đính chính sai sót của quy định giá các loại đất để tính thuế chuyểnquyền sử dụng đất, cho thuê đất,tính giá trị tài sản khi giao đất và bồi hoànthiệt hại khi nhà nước thu hồi đất (ban hành kèm theo quyết định số07/2000/QĐ-UB ngày 14/01/2000 của Ủy ban nhân dân Tỉnh”.(không còn phù hợpvăn bản Trung ương)

12. Quyết địnhsố 54/2000/QĐ-UB ngày 09/10/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “ Ủy bannhân dân điều chỉnh mức sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và bốtrí công an viên phụ trách ấp”.(không còn phù hợp)

13. Quyết địnhsố 58/2000/QĐ-UB ngày 26/10/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ủy ban nhândân ban hành Quy định về việc đền bù nhà ở, công trình kiến trúc hoa màu, câylâu năm và xử lý một số trường hợp khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mụcđích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng(vì đã có QĐ 46/2005/QĐ-UB ngày 01/04/2005)

14. Quyết địnhsố 14/2001/QĐ-UB ngày 06/03/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính (vì đã có QĐ36/2005/QĐ-UB ngày 18/03/2005)

15. Quyết địnhsố 59/2001/QĐ-UB ngày 30/11/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêngvà điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơnvị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội”.(khôngcòn phù hợp)

16. Quyết địnhsố 06/2002/QĐ-UB ngày 15/02/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Bảng giá chuẩn nhà ở xây dựng mới (vì đã có QĐ 47/2005/QĐ-UB ngày01/04/2005)

17. Chỉ thị số 08/2002/CT-UB ngày 20/8/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc xây dựngdự toán ngân sách nhà nước năm 2003”.(hết hiệu lực thời gian).

18. Quyết địnhsố 14/2002/QĐ-UB ngày 23/10/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc bổsung và điều chỉnh giá đất của huyện Tháp Mười, Châu Thành, Tam Nông, Lai Vung,thị xã Sa Đéc, thị xã Cao Lãnh”.(Không còn phù hợp với quy định mới)

19. Chỉ thị số12/CT-UB ngày 02/07/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc xây dựngKế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004” (hếthiệu lực thời gian).

20. Quyết định 34/2003/QĐ-UB ngày 03/09/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định tổ chức thực hiện việc sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sởhạ tầng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

21.Quyết định43/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giaoquyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Đài phát thanh và Truyền hình(hếthiệu lực về thời gian).

22/ Quyết địnhsố 71/2003/QĐ-UB ngày 31/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcđiều chỉnh giá thóc (lúa) thu thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất(hếthiệu lực thời gian).

23. Quyết địnhsố 06/2004/QĐ-UB ngày 19/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Quyđịnh khung chính sách và đơn giá bồi thường giải tỏa mặt bằng triển khai Dự ánxây dựng Cảng sông Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.(hết hiệu lực thời gian)

24. Quyết địnhsố 40/2004/QĐ-UB ngày 27/04/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việccông bố công khai dự toán ngân sách năm 2004.(hết hiệu lực thời gian)

25. Quyết địnhsố 41/2004/QĐ-UB ngày 27/04/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việccông bố công khai quyết toán ngân sách năm 2002.(hết hiệu lực thời gian)

26. Quyết định số 90/2004/QĐ-UB ngày 21/10/2004 củaỦy ban nhân dân tỉnh ĐồngTháp về việc ban hành Quy định giá các loại đấttrên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.(thay thế bằng QĐ 108 ngày 27/12/2004)

27.Quyết định số 108/2004/QĐ-UB ngày 27/10/2004 củaỦy ban nhân dântỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định giácác loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (thay thế bằng QĐ 113/2005/QĐ-UBND ngày 26/12/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh).

28. Quyết định số 12/2005/QĐ-UB ngày 21/01/2005 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phí qua cầu Lấp Vò huyệnLấp Vò tỉnh Đồng Tháp (được thay thế Quyết định 109/2005/QĐ-UBND ngày12/12/2005).

29. Quyết định số 14/2005/QĐ-UB ngày 28/01/2005 củaỦy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định phí qua cầu Sở Thượnghuyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp (được thay thế Quyết định 108/2005/QĐ-UBND ngày 12/12/2005).

30. Quyết định số 24/2005/QĐ-UB ngày 07/02/2005 củaỦy ban nhân dân Tỉnh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sáchnăm 2005 (hết hiệu lực về thời gian).

31. Quyết định số 31/2005/QĐ-UB ngày 08/03/2005 củaỦy ban nhân dân Tỉnh về việc bổ sung đối tượng miễn thu phí qua cầu SởThượng huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp (được thay thế Quyết định108/2005/QĐ-UBND ngày 12/12/2005).

32. Quyết định số 32/2005/QĐ-UB ngày 09/03/2005 củaỦy ban nhân dân Tỉnh về việc bổ sung đối tượng miễn thu phí qua cầu LấpVò huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp (được thay thế Quyết định 109/2005/QĐ-UBND ngày 12/12/2005).

33. Chỉ thị số 10/2005/CT-UB ND ngày 01/07/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc xây dựng Kếhoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006.

34. Quyết định số 72/2005/QĐ-UB ngày 14/07/2005 củaỦy ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện chế độ chi bồi dưỡng đối với hoạtđộng hòa giải ở cơ sở (được thay thế bằng QĐ số 02/2006/QĐ-UBND ngày12/01/2006).

XIII. LĨNHVỰC CÔNG NGHIỆP

1. Quyết địnhsố 40/QĐ-UB ngày 28/07/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc banhành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Công Nghiệp tỉnh Đồng Tháp”thay thếbằng quyết định số 37/2004/QĐ-UB ngày 15/4/2004).

2. Quyết địnhsố 39/1998/QĐ-UB ngày 23/03/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đếnnăm 2002 và 2010”.(thay thế bằng quyết định số 2041/QĐ-UBHC ngày16/12/2003)

3. Quyết địnhsố 78/1998/QĐ-UB ngày 30/09/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế quản lý và phát triển mạng lưới điện trên địa bàn Tỉnh (khôngcòn phù hợp với quy định hiện hành).

4. Chỉ thị 14/1999/CT-UB ngày 29/03/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp” về việc thựchiện các biện pháp tiết kiệm điện trong mùa khô 1999” (hết hiệu lực về thờigian)

5. Quyết địnhsố 61/1999/QĐ-UB ngày 03/07/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Chương trình khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp -tiểu thủ công nghiệp(áp dụng cho chương trình khuyến công khi chưa thànhlập Trung tâm khuyến công, nay đã thành lập Trung tâm khuyến công nên không cònphù hợp)

6. Quyết địnhsố 29/2001/QĐ-UB ngày 30/05/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Quy định một số chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư phát triểnsản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Tỉnh”(thay thế bằngquyết định số 39/2002/QĐ-UBHC ngày 27/09/2002).

7. Quyết định 31/2001/QĐ-UB ngày 01/06/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Đề án phát triển ngành cơ khí và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tỉnhĐồng Tháp giai đoạn 2001-2005(hết hiệu lực về thời gian).

8. Quyết định 62/2001/QĐ-UB ngày 13/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Đề án phát triển ngành cơ khí và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tỉnhĐồng Tháp giai đoạn 2001-2005(hết hiệu lực về thời gian).

9. Quyết địnhsố 07/2002/QĐ-UB ngày 20/02/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Quy định chế độ ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp Sa Đéc”.(khôngcòn phù hợp với tình hình thực tế)

10. Chỉ thị số06/2002/QĐ-UB ngày 16/05/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thựchành tiết kiệm điện(được thay thế bằng CT 06/2005/CT-UB ngày 12/05/2005)

11. Quyết định 39/2002/QĐ-UB ngày 27/09/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định một số chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư phát triển sảnxuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Tỉnh (có QĐ số25/2005/QĐ-UB ngày 14/02/2005 thay thế).

12. Quyết định 48/2002/QĐ-UB ngày 04/12/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định tiêu chí làng nghề tiểu thủ công nghiệp (được thay thế bằng QĐ37/2005/QĐ-UB ngày 18/03/2005)..

13. Quyết địnhsố 50/2002/QĐ-UB ngày 16/12/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Quy định hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh ĐồngTháp”.(không còn phù hợp với tình hình thực tế)

14. Quyết địnhsố 65/2003/QĐ-UB ngày 16/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc bổsung Quy định chế độ ưu đãi khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp Sa Đéc”.

15. Chỉ thị số 05/2005/CT-UB ngày 12/05/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện tiết kiệmđiện trong sản xuất và sinh hoạt(vì đã được thay thế bằng Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND ngày 17/04/2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh).

XIV. LĨNHVỰC THANH TRA

1. Chỉ thị 02/CT-UB ngày 18/01/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tăng cườngcông tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và phổ biến, giáo dục cácvăn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo(hết hiệu lực về thời gian).

2. Quyết địnhsố 06/QĐ-UB ngày 23/02/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hànhQuy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp(hết hiệu lực vìđã thay thế bằng Quyết định số 27/2006/QĐ-UB ND ngày 10/05/2006 của Ủy ban nhândân Tỉnh).

3. Chỉ thị 25/CT-UB ngày 14/09/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tăng cườngcông tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân(hết hiệu lực về thờigian).

XV. LĨNHVỰC THƯƠNG MẠI

1. Quyết địnhsố 34/QĐ-UB ngày 05/06/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hànhQuy chế về Tổ chức và quản lý chợ trên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (thay thếbằng quyết định 13/2004/QD-UB ngày 20/02/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh).

2. Quyết địnhsố 48/QĐ-UB ngày 19/09/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hànhĐề án phát triển thương mại- du lịch của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2000 (hếthiệu lực về thời gian).

3. Quyết địnhsố 96/1998/QĐ-UB ngày 22/12/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế quản lý hoạt động của các cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh trên địabàn tỉnh Đồng Tháp(hiện nay đã có Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫnthi hành).

4. Quyết địnhsố 31/2000/QĐ-UB ngày 05/05/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính của Sở Thương mại và Du lịch(thaythế bằng quyết định 63/2004/QĐ-UB ngày 18/06/2004 của Ủy ban nhân dân Tỉnh).

5. Quyết địnhsố 41/2000/QĐ-UB ngày 26/06/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Đề án phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến hết năm 2005(hếthiệu lực về thời gian).

6. Quyết địnhsố 48/2001/QĐ-UB ngày 14/09/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Đề án phát triển thương mại- du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm2005(hết hiệu lực về thời gian).

7. Quyết địnhsố 39/2004/QĐ-UB ngày 21/04/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Quyđịnh một số chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư xây dựng và phát triển chợtrên địa bàn tỉnh Đồng Tháp(hết hiệu lực vì đã có QĐ số 24/2006/QĐ-UB ND ngày 14/04/2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh).

XVI. LĨNHVỰC TƯ PHÁP

1. Chỉ thị số 21/CT-UB ngày 15/07/1989 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc rà soát hệthống văn bản pháp quy hiện hành.(Hết hiệu lực vì đã có Luật ban hành vănbản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân).

2. Quyết định 111/QĐ-UB ngày 12/7/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi bộ máytổ chức tư pháp huyện, xã và tương đương.

3. Chỉ thị02/CT-UB ngày 09/01/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc đẩy mạnhcông tác thi hành án dân sự.(Đã thực hiện xong các yêu cầu, nhiệm vụ)

4. Quyết địnhsố 21/QĐ-UB ngày 07/10/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hànhQuy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp(hết hiệu lực vì đã có QĐ số94/2005/QĐ-UBND ngày 29/9/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh thay thế).

5. Quyết địnhsố 43/1998/QĐ-UB ngày 30/03/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đếnnăm 2002 và thành lập hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật ởđịa phương (hết hiệu lực vì đã có QĐ số 63/QĐ-UBNDTL ngày 11/04/2006 của Ủyban nhân dân Tỉnh thay thế).

6. Quyết định 45/1998/QĐ-UB ngày 02/04/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành bản Quy định về cưỡng chế các quyết định hành chính, xử lý vi phạm hànhchính.(Hết hiệu lực vì có văn bản mới thay thế)

7. Quyết địnhsố 47/1998/QĐ-UB ngày 07/10/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành bản Quy định về Tổ chức và hoạt động của lực lượng báo cáo viên pháp luậtcủa tỉnh Đồng Tháp (hết hiệu lực vì đã có QĐ số 79/2005/QĐ-UBND ngày02/08/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh thay thế).

8. Quyết địnhsố 74/1998/QĐ-UB ngày 07/09/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành bản Quy chế Tổ chức và hoạt động của hội đồng phối hợp công tác phổ biếngiáo dục pháp luật tỉnh Đồng Tháp (hết hiệu lực vì đã có QĐ số 523/QĐ-UBNDHC ngày 02/08/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh thay thế).

9. Quyết địnhsố 75/1998/QĐ-UB ngày 27/09/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổsung thành viên hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnhĐồng Tháp (hết hiệu lực vì đã có QĐ số 63/QĐ-UBNDTL ngày 11/04/2006 của Ủyban nhân dân Tỉnh thay thế).

10. Quyết định 89/1998/QĐ-UB ngày 06/11/1998 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao nhiệm vụthực hiện công tác thay đổi, cải chính hộ tịch (được thay bằng QĐ số 19/2006/QĐ-UB ND ngày 17/03/2006).

11. Quyết định 91/1998/QĐ-UB ngày 14/11/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc banhành bản Quy định về quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hóa và ăn uống,giải khát, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội”.(hết hiệu lực có văn bảnmới thay thế)

12. Chỉ thị số 21/1999/CT-UB ngày 29/07/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc thựchiện Pháp lệnh Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở”.

13. Quyết định 69/1999/QĐ-UB ngày 03/08/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc Quyđịnh giải quyết cải chính họ, tên, chữ lót và ngày tháng, năm sinh”.(thaythế bằng quyết định 09/2002/QĐ-UB ngày 5/3/2002)

14. Chỉ thị số 27/1999/CT-UB ngày 15/09/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc thựchiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và đối tượng chính sách”.(hếthiệu lực vì có văn bản khác thay thế)

15. Quyết định 92/1999/QĐ-UB ngày 20/10/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế tuyên truyền viên pháp luật(để xây dựng văn bản mới cho phùhợp).

16. Quyết định 04/2001/QĐ-UB ngày 02/02/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc côngbố văn bản Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành năm 2000 cònhiệu lực thi hành”.(hết hiệu lực về thời gian)

17. Quyết định 56/2001/QĐ-UB ngày 30/10/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề ántăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ và nhân dân giaiđoạn 2002-2005(hết hiệu lực về thời gian).

18. Quyết định 58/2001/QĐ-UB ngày 12/11/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc banhành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật”.(hết hiệu lực vìcó luật ban hành văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân).

19. Chỉ thị số 08/2001/CT-UB ngày 18/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp” về việc tiếptục hoàn thiện công tác quản lý và đăng ký hộ tịch”.(hết hiệu lực về thờigian)

20. Quyết định09/2002/QĐ-UB ngày 05/03/2002 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quyđịnh về cải chính họ, tên, chữ đệm và ngày, tháng, năm sinh(được thay thếbởi QĐ số 19/2006/QĐ-UB ND ngày 17/03/2006).

21. Quyết định 19/2002/QĐ-UB ngày 25/03/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc côngbố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành năm2001 qua rà soát còn hiệu lực thi hành và danh mục văn bản quy phạm pháp luậthết hiệu lực thi hành”.(hết hiệu lực vì có quyết định mới công bố)

22. Chỉ thị số 02/2003/QĐ-UB ngày 06/01/2003 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đẩy mạnh thihành các quyết định xử lý vi phạm hành chính(đã có Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND ngày 25/05/2006 thay thế).

23. Quyết định 03/2003/QĐ-UB ngày 30/01/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc côngbố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành năm2002 qua rà soát còn hiệu lực và hết hiệu lực thi hành”.(hết hiệu lực)

24. Quyết định 13/2003/QĐ-UB ngày 14/4/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc banhành bản Quy định về cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hànhchính”.(vì đã có NĐ số 37/2005/NĐ-CP ngày 18/03/2005 của Chính phủ)

25. Chỉ thị số 18/2003/CT-UB ngày 11/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc tiếptục hoàn thiện công tác quản lý và đăng ký hộ tịch”.(hết hiệu lực vì đã thihành xong)

26. Quyết định 48/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc giaoquyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002- 2004 cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giátài sản”.(hết hiệu lực về thời gian, cần xây dựng mới văn bản khác)

27. Quyết định 49/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc giaoquyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002- 2004 cho Phòng Công chứng số 3”.(hếthiệu lực về thời gian, cần xây dựng mới văn bản khác)

28. Quyết định 50/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc giaoquyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002- 2004 cho Phòng Công chứng số 2”.(hếthiệu lực về thời gian, cần xây dựng mới văn bản khác)

29. Quyết định 51/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc giaoquyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002- 2004 cho Phòng Công chứng số 1”.(hếthiệu lực về thời gian, cần xây dựng mới văn bản khác)

30. Quyết định 07/2004/QĐ-UB ngày 27/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Tỉnhnăm 2004.(hết hiệu lực về thời gian)

31. Quyết định 25/2004/QĐ-UB ngày 26/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2004.(hết hiệu lực vềthời gian)

32. Quyết định 27/2004/QĐ-UB ngày 12/03/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc côngbố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành năm2003 qua rà soát còn và hết hiệu lực thi hành.(hết hiệu lực vì có văn bảnmới thay thế)

33. Quyết định 32/2004/QĐ-UB ngày 24/03/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bãi bỏcác biểu mẫu về quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt viphạm hành chính ban hành kèm theo quyết định số 13/2003/QĐ-UB ngày 14/4/2003của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.(không còn phù hợp với nghị định 134/2003/NĐ-CP )

34. Quyết định 38/2004/QĐ-UB ngày 16/04/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc điềuchỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnhĐồng Tháp năm 2004.(hết hiệu lực về thời gian)

35. Quyết định 65/2004/QĐ-UB ngày 28/06/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc côngbố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành(hết hiệu lực về thờigian).

36. Quyết địnhsố 81/2004/QĐ-UB ngày 08/09/2004 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quyđịnh trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” lĩnh vực hành chính tưpháp thuộc Sở Tư pháp (được thay thế bằng Quyết định số 19/2006/QĐ-UB ND ngày17/03/2006).

37. Quyết địnhsố 02/2005/QĐ-UB ngày 07/01/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnhmột số điểm trang Quyết định 81/2004/QĐ-UB ngày 08/09/2004 của Ủy ban nhân dântỉnh Đồng Tháp (hết hiệu lực vì đãthay thế bằng Quyết định số19/2006/QĐ-UB ND ngày 17/03/2006).

38. Quyết địnhsố 19/2005/QĐ-UB ngày 02/02/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh v/v ban hành chươngtrình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Tỉnh năm 2005(hếthiệu lực về thời gian).

39. Quyết địnhsố 96/2005/QĐ-UBND ngày 07/10/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc công bốdanh mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành từ năm 1976-2004 qua rà soát cònhiệu lực thi hành.

XVII. LĨNHVỰC NỘI VỤ

1. Chỉ thị10/CT-UB ngày 02/04/1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tăng cườngcông tác bồi dưỡng đào tạo kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ chính quyềncác cấp.

2. Chỉ thị06a/CT-UB ngày 03/05/1993 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hànhlại địa giới hành chính và thành lập bộ bản đồ địa giới hành chính các cấpthuộc tỉnh Đồng Tháp.

3. Quyết địnhsố 02/QĐ-UB ngày 04/01/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hànhbản Quy định tạm thời về nhiệm vụ quyền hạn và chế độ làm việc của Ban nhân dânấp, khóm.

4. Quyết địnhsố 02/QĐ-UB ngày 15/01/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao chỉtiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 1998 cho các sở, ban, ngành Tỉnh vàhuyện, thị xã(hết hiệu lực về thời gian).

5. Quyết địnhsố 34/QĐ-UB ngày 25/02/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hànhQuy chế về Tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Đồng Tháp(hếthiệu lực vì đã có QĐ số 74/2005/QĐ-UB ngày 25/07/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnhthay thế).

6. Quyết địnhsố 66/1998/QĐ-UB ngày 27/07/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcphân công nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

7. Quyết địnhsố 69/1998/QĐ-UB ngày 12/08/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcgiao cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã quản lý các trường trung học cơ sở, tiểuhọc mầm non.

8. Quyết địnhsố 70/1998/QĐ-UB ngày 19/08/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành bản Quy định về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

9. Quyết địnhsố 76/1999/QĐ-UB ngày 01/09/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức về cán bộ, công chức (hếthiệu lực vì có QĐ số 12/2006/QĐ-UB ND ngày 20/02/2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnhthay thế).

10. Quyết địnhsố 28/1999/QĐ-UB ngày 29/03/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tạmthời quy định chế độ đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu được hợp đồng lại ởcác cơ quan hành chính, sự nghiệp.

11. Quyết địnhsố 29/1999/QĐ-UB ngày 29/03/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định tạm thời quy trình, thủ tục bầu cử trưởng ấp.

12. Quyết địnhsố 32/1999/QĐ-UB ngày 09/04/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Quyđịnh chế độ trợ cấp đối với cán bộ công chức được phân công làm thành viên kiêmnhiệm ở các tổ chức tư vấn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. Quyết địnhsố 37/1999/QĐ-UB ngày 16/04/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổsung cán bộ cấp xã.

14. Quyết định 51/1999/QD-UB ngày 26/06/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổsung cán bộ xã.

15. Quyết địnhsố 77/1999/QĐ-UB ngày 07/09/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcgiao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục thuộc Sở giáo dục và Đào tạo.

16. Quyết địnhsố 103/1999/QĐ-UB ngày 30/12/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcban hành Chương trình công tác cải cách hành chính năm 2000.(hết hiệu lựcvề thời gian)

17. Quyết địnhsố 22/2000/QĐ-UB ngày 04/04/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửađổi, bổ sung một số điều trong quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 97/1998/QĐ-UB ngày 26/12/1998của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

18. Quyết địnhsố 35/2000/QĐ-UB ngày 26/05/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân tỉnh Đồng Tháp.

19. Quyết địnhsố 37/2000/QĐ-UB ngày 31/05/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính của Ban tổ chức chính quyền.

20. Quyết địnhsố 42/2000/QĐ-UB ngày 29/06/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp dân tỉnh.

21. Quyết địnhsố 01/2001/QĐ-UB ngày 10/01/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tạmgiao chỉ tiêu biên chế năm 2001 cho Trường Dạy nghề tỉnh Đồng Tháp.(hết hiệulực về thời gian)

22. Quyết địnhsố 26/2001/QĐ-UB ngày 14/05/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành bản Quy định về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

23. Quyết địnhsố 33/2001/QĐ-UB ngày 15/06/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcgiao chỉ tiêu biên chế năm 2001 cho Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp.(hếthiệu lực về thời gian)

24. Quyết địnhsố 39/2001/QĐ-UB ngày 27/07/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc hủybỏ Quyết định số 32/1999/QĐ-UB ngày 09/04/1999 Quy định chế độ trợ cấp đối vớicán bộ, công chức được phân công làm thành viên kiêm nhiệm ở các tổ chức tư vấncủa Ủy ban nhân dân.

25. Quyết địnhsố 50/2001/QĐ-UB ngày 20/09/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcgiao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2001 cho các sở, ban, ngànhTỉnh và huyện, thi xã.(hết hiệu lực về thời gian)

26. Quyết địnhsố 54/2001/QĐ-UB ngày 12/10/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổchức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.

27. Quyết địnhsố 22/2002/QĐ-UB ngày 01/04/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tạmgiao chỉ tiêu biên chế năm 2002 cho Hội người mù tỉnh Đồng Tháp.(hết hiệulực về thời gian)

28. Quyết địnhsố 51/2002/QĐ-UB ngày 06/12/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp.

29. Quyết địnhsố 52/2002/QĐ-UB ngày 06/12/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Chương trình cải cách hành chính năm 2003.(hết hiệu lực về thời gian)

30. Quyết địnhsố 27/2003/QĐ-UB ngày 09/07/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước.

31. Quyết địnhsố 03/2004/QĐ-UB ngày 12/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kếhoạch về việc tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ2004-2009 vào ngày 25/04/2004.(hết hiệu lực về thời gian)

32. Quyết địnhsố 35/2004/QĐ-UB ngày 01/04/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức- cán bộ nhà nước năm 2004.(hếthiệu lực về thời gian)

33. Quyết địnhsố 74/2004/QĐ-UB ngày 03/08/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổsung một số chức danh cán bộ xã, phường, thị trấn trong bản Quy định ban hànhkèm theo Quyết định số 26/2001/QĐ-UB ngày 14/05/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnhĐồng Tháp.

34. Quyết địnhsố 21/2005/QĐ-UB ngày 04/02/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt Kếhoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2005(hết hiệu lực về thờigian).

35. Quyết địnhsố 29/2005/QĐ-UB ngày 04/03/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phân bổ chỉtiêu biên chế sự nghiệp cho các sở, ban, ngành Tỉnh và huyện, thị xã (hết hiệulực vì đã thay thế bằng QĐ số 26/QĐ-UB ngày 20/01/2006).

XVIII. LĨNHVỰC KẾ HOẠCH- ĐẦU TƯ

1. Quyết địnhsố 49/QĐ-UB ngày 05/12/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc Ủyquyền quyết định và phê duyệt dự án đầu tư”.(Đã thay thế bằng QĐ34/2004/QĐ-UB ngày 30/03/2004)

2. Quyết địnhsố 49/QĐ-UB ngày 20/09/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “Ban hành Đề ánsắp xếp củng cố các doanh nghiệp nhà nước tỉnh Đồng Tháp đến năm 2000”.(hếthiệu lực về thời gian)

3. Quyết địnhsố 06/1999/QĐ-UB ngày 23/02/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcđiều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm2010”(Đã có QĐ 08/2003/QĐ-UB ngày 07/03/2003 về việc phê duyệt Quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp thời kỳ đến 2010).

4. Quyết địnhsố 19/1999/QĐ-UB ngày 23/02/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcthành lập Ban Chỉ đạo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hộitỉnh Đồng Tháp đến năm 2010”(Hoàn thành nhiệm vụ).

5. Quyết định số 23/1999/QĐ-UB ngày 05/03/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc bổsung thành viên Ban chỉ đạo điều hành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế –xãhội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2010.(đã hoàn thành nhiệm vụ và đã giải thể)

6. Quyết địnhsố 24/1999/QĐ-UB ngày 10/03/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc bốtrí chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1999 cho 9 xã nghèo tỉnhĐồng Tháp”.(Hết hiệu lực về thời gian)

7. Quyết địnhsố 67/1999/CT-UB ngày 18/07/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếpcủa nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.(Thay thế bằng QĐ 03/2005/QĐ-UB ngày 11/01/2005 của Uy ban nhân dân Tỉnh)

8. Chỉ thị số 22/1999/QĐ-UB ngày 31/07/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc xâydựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2000”.(Hếthiệu lực về thời gian)

9. Quyết địnhsố 01/2000/QĐ-UB ngày 06/01/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc điềuchỉnh Kế hoạch phân bổ vốn vay từ Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia năm 1999”.(Hếthiệu lực về thời gian)

10. Quyết địnhsố 14/2000/QĐ-UB ngày 19/02/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bốtrí chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000 cho 13 xã nghèo tỉnhĐồng Tháp.(Hết hiệu lực về thời gian)

11. Quyết địnhsố 17/2000/QĐ-UB ngày 30/03/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcđiều chỉnh, sửa đổi đề án cải cách thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch - Đầutư”.(Thay thế bằng QĐ 58/2004/QĐ-UB ngày 14/6/2004 của Ủy ban nhân dân Tỉnh).

12. Quyết địnhsố 60/2000/QĐ-UB ngày 09/11/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việctạm giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sáchnhà nước cấp phát trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2001”.(Hết hiệu lực vềthời gian)

13. Quyết địnhsố 44/2000/QĐ-UB ngày 11/07/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcphân công, phân cấp và Ủy quyền thực hiện Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng -Quy chế đấu thầu được sửa đổi, bổ sung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.(Đã thaythế bằng QĐ 34/2004/QĐ-UB ngày 30/03/2004)

14. Quyết địnhsố 64/2000/QĐ-UB ngày 29/12/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcsửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công phân cấp và Ủy quyền thựchiện Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng - Quy chế đấu thầu được sửa đổi, bổsung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.(Đã thay thế bằng QĐ 34/2004/QĐ-UB ngày30/03/2004)

15. Chỉ thị số 07/2001/CT-UB ngày 17/07/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc xâydựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm2002”.(Hết hiệu lực về thời gian)

16.Quyết địnhsố 35/2001/QĐ-UB ngày 13/07/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về các Chương trìnhmục tiêu quốc gia giai đoạn 2001-2005 tỉnh Đồng Tháp(hết hiệu lực về thờigian).

17. Quyết địnhsố 04/2002/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcphân bổ kinh phí cho Chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình 135 và dự ántrồng 5 triệu ha rừng; dự án xóa cầu khỉ năm 2002 từ nguồn vốn Trung ương hỗtrợ cho Tỉnh”.(Hết hiệu lực về thời gian)

18. Quyết định 30/2002/QĐ-UB ngày15/07/2002 củaỦy ban nhân dân Tỉnh ban hànhĐề án sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước Tỉnh đến năm 2005 (hếthiệu lực về thời gian).

19. Quyết định 34/2002/QĐ-UB ngày03/09/2002 củaỦy ban nhân dân Tỉnh về Chươngtrình hành động của Ủy ban nhân dân Tỉnh thựchiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Đồng Tháp về tiếp tục đổi mới, pháttriển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể từ nay đến năm 2005 theo Nghị quyếtsố 13-NQ/TW hội nghị trung ương 5 (khóa IX) (hết hiệu lực về thời gian).

20. Chỉ thị số 12/2004/CT-UB ngày 14/06/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc xâydựng Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm2005.(Thay thế bằng QĐ 06/2005/QĐ-UB ngày 13/01/2005 của Ủy ban nhân dânTỉnh).

21. Chỉ thị số 15/2004/CT-UB ngày 20/08/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tiếptục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế- xã hộitrong những tháng còn lại của năm 2004(Hết hiệu lực về thời gian).

22.Quyết định số 06/2005/QĐ-UBND ngày 13/01/2005 củaỦy ban nhân dân Tỉnh vềmột số chủ trương, giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2005 (hết hiệu lực về thời gian).

XIX. LĨNHVỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Quyết định 32/2001/QĐ-UB ngày 06/06/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêduyệt Đề án cải cách hành chính của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

2. Quyết địnhsố 60/2001/QĐ-UB ngày 05/12/2001 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2002.(hết hiệu lựcvề thời gian).

3. Quyết địnhsố 61/2001/QĐ-UB ngày 05/12/2001 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Kếhoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2001-2005(hết hiệu lựcvề thời gian).

4. Quyết địnhsố 09/2005/QĐ-UB ngày 09/01/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hànhChương trình cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2005(hết hiệu lực vềthời gian).

XX. LĨNHVỰC GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO

1. Quyết định số 90/1998/QĐ-UB ngày 13/11/1998 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của SởGiáo dục và Đào tạo (hết hiệu lực vì đã có QĐ số 69/2005/QĐ-UB ngày04/07/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh thay thế).

2. Chỉ thị số 23/1999/CT-UB ngày 19/8/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc thựchiện nhiệm vụ năm học 1999-2000”.(hết hiệu lực về thời gian)

3.Chỉ thị số 06/2000/CT-UB ngày 01/9/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc thực hiện năm học 2000-2001”.(hếthiệu lực về thời gian)

4. Quyết định số 95/2005/QĐ-UBND ngày 06/10/2005 củaỦy ban nhân dân Tỉnh về mức thu, chi Quỹ học phí,Quỹ xây dựng trường học, quản lý sử dụng ở các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộchệ thống giáo dục quốc dân (được thay thế bằng Quyết định 07/2006/QĐ-UBND ngày 08/02/2006 củaỦy ban nhân dân Tỉnh).

XXI. LĨNHVỰC VĂN HÓA THÔNG TIN

1. Quyết định số 04/1998/QĐ-UB ngày 05/01/1998 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động của SởVăn hóa -Thông tin tỉnh Đồng Tháp(hết hiệu lực vì đã có QĐ số 20/2006/QĐ-UB ND ngày 24/03/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế).

2. Quyết địnhsố 24/2001/QĐ-UB ngày 24/4/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Bảng tiêu chuẩn xây dựng công sở văn hóa(thay thế bằng quyết định số30/2003/QĐ-UB ngày 29/7/2003).

3. Quyết địnhsố 31/2003/QĐ-UB ngày 29/7/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Bảng tiêu chuẩn xây dựng khóm, ấp văn hóa(thay thế bằng quyết định số88/2004/QĐ-UB ngày 21/10/2004).

4. Quyết địnhsố 46/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao quyền tựchủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Điện ảnh Đồng Tháp (hết hiệu lực về thờigian).

5. Quyết địnhsố 54/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao quyền tựchủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Trung tâm Văn hóa (hết hiệu lực vềthời gian).

6. Quyết địnhsố 55/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao quyền tựchủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Đoàn Văn công Đồng Tháp (hết hiệu lựcvề thời gian).

XXII. LĨNHVỰC BIÊN PHÒNG

1. Chỉ thị số 14/2003/CT-UB ngày 30/07/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổchức kỷ niệm 15 năm “ ngày biên phòng và 45 năm ngày truyền thống Bộ đội Biênphòng (hết hiệu lực về thời gian).

2. Quyết địnhsố 27/2005/QĐ-UB ngày 28/02/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quychế phối hợp hoạt động của các lực lượng Biên phòng - Hải quan- Kiểm dịch y tế-Kiểm dịch động vật- Kiểm dịch thực vật tại khu vực cửa khẩu quốc tế Thường Phướcvà cửa khẩu quốc gia Dinh Bà tỉnh Đồng Tháp(vì đã thay thế bằng QĐ số93/2005/QĐ-UBND ngày 27/09/2005).

XXIII.LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1. Quyết địnhsố 77/1998/QĐ-UB ngày 26/9/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc banhành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo chính quyền Tỉnh”.(thaythế bằng quyết định số 62/2004/QĐ-UB ngày 18/6/2004)

XXIV. LĨNH VỰCNGÂN HÀNG

.1. Quyết địnhsố 02/QĐ-UB ngày 23/02/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc banhành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân”.(hếthiệu lực thời gian)

.2. Chỉ thị số03/CT-UB ngày 25/01/1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc mở rộngdịch vụ thanh toán của ngân hàng trong khu vực dân cư”.(không còn phù hợpvới NĐ số 30/CP ngày 09/05/1996 của Chính phủ)

3. Quyết địnhsố 11/2001/QĐ-UB ngày 23/02/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcphê duyệt Đề án củng cố hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dântrên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.(hết hiệu lực thời gian)

XXV. LĨNHVỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Chỉ thị số 14/CT-UB ngày 03/7/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc tăng cườngcông tác quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giaothông đô thị”.(không còn phù hợp với luật giao thông đường bộ)

2. Quyết địnhsố 51/QĐ-UB ngày 18/04/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hànhQuy chế Tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông- Công chánh(hết hiệu lực vìđã có QĐ số 92/2005/QĐ-UBND ngày 26/06/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh thay thế).

3. Quyết địnhsố 44/2001/QĐ-UB ngày 15/08/2001 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt Đềán phát triển giao thông tỉnh Đồng Tháp từ năm 2001 đến năm 2005(hết hiệulực về thời gian).

4. Quyết địnhsố 44/2002/QĐ-UB ngày 12/11/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Quy định tổ chức thực hiện các công trình giao thông đường bộ địa phươngtừ năm 2003-2004(Hết hiệu lực về thời gian).

5. Quyết địnhsố 45/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao quyền tựchủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Phà Cao Lãnh(Hết hiệu lực về thờigian).

6. Quyết địnhsố 47/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao quyền tựchủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Cảng Đồng Tháp(Hết hiệu lực về thờigian).

7. Quyết định 53/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giaoquyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002- 2004 cho Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giaothông công chánh.(Hết hiệu lực về thời gian)

8. Quyết địnhsố 56/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao quyền tựchủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Ban Đăng kiểm đường thủy(hết hiệu lựcvề thời gian).

9. Quyếtđịnh số 58/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giaoquyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Ban đăng kiểm đường bộ(hếthiệu lực về thời gian).

10. Quyết địnhsố 66/2003/QĐ-UB ngày 28/10/2003 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc Quy định tỷlệ phần trăm trên tổng số thu để lại giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn2003-2005 của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông công chính (hết hiệulực về thời gian).

XXVI. LĨNHVỰC HỢP TÁC XÃ

1. Quyết địnhsố 46/QĐ-UB ngày 17/9/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Đề ánphát triển kinh tế hợp tác của tỉnh Đồng Tháp đến năm 2000”(hết hiệu lực vềthời gian).

2. Quyết địnhsố 64/1999/QĐ-UB ngày 06/7/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc banhành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 14/CT-UB của Thường vụ Tỉnh Ủy về tiếp tục thựchiện Chỉ thị số 68/CT-TW về phát triển kinh tế hợp tác (PTKTHT)”(thay thếbằng quyết định số 34/2002/QĐ-UB ngày 03/9/2002).

3. Quyết địnhsố 34/2002/QĐ-UB ngày 03/09/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về Chươngtrình hành động của Tỉnh Ủy Đồng Tháp về tiếp tục đổi mới phát triển và nângcao hiệu quả kinh tế tập thể từ nay đến năm 2005 theo Nghị quyết 13/NQ-TW Hộinghị Trung ương 5 (khóa IX)(hết hiệu lực về thời gian).

XXVII.LĨNH VỰC PHỤ NỮ

1. Quyết địnhsố 80/1998/QĐ-UB ngày 16/10/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ Tỉnh” (thaythế bằng quyết định số 77/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003).

2. Quyết địnhsố 04/1999/QĐ-UB ngày 14/01/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược vì sự tiến bộ của Phụ nữ ĐồngTháp đến năm 2000”(hết hiệu lực vì có QĐ số 1272QĐ-UB-HC ngày 30/07/2001của Ủy ban nhân dân Tỉnh thay thế).

XXVIII.LĨNH VỰC THUẾ

1. Công văn số 472/CV-CT ngày 16/10/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnhtăng giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

2. Quyết địnhsố 85/1998/QĐ-UB ngày 26/10/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcđiều chỉnh giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp”(đã có văn bản thay đổi).

3. Quyết địnhsố 66/1999/QĐ-UB ngày 19/7/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc phêduyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính của Cục thuế”.

XXIX. LĨNH VỰCVĂN PHÒNG

1. Quyết địnhsố 52/QĐ-UB ngày 19/11/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chếlàm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp”.

2. Quyết địnhsố 52/1998/QĐ-UB ngày 23/4/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc banhành Quy định quản lý các đoàn nước ngoài vào tỉnh Đồng Tháp và các đoàn củatỉnh Đồng Tháp ra nước ngoài”.

3. Quyết địnhsố 18/1999/QĐ-UB ngày 02/02/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TU của Tỉnh Ủy về nhiệm vụ kinhtế- xã hội năm 1999”(hết hiệu lực về thời gian).

4. Quyết địnhsố 25/1999/QĐ-UB ngày 22/3/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc banhành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh Đồng Tháp”.

5. Quyết địnhsố 50/2000/QĐ-UB ngày 15/09/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Tỉnh”.

6. Quyết địnhsố 847/2002/QĐ-UB -HC ngày 24/5/202 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcphê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước tỉnh Đồng Tháp giaiđoạn 2001- 2005”.

7. Quyết địnhsố 02/2004/QĐ-UB ngày 09/01/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc banhành Chương trình cải cách hành chính năm 2004(hết hiệu lực về thời gian).

8. Quyết địnhsố 14/2004/QĐ-UB ngày 25/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêchuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơnvị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hồng Ngự nhiệm kỳ 2004- 2009.

9. Quyết địnhsố 15/2004/QĐ-UB ngày 25/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêchuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơnvị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2004- 2009.

10. Quyết địnhsố 16/2004/QĐ-UB ngày 25/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêchuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơnvị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Sa Đéc nhiệm kỳ 2004- 2009.

11. Quyết địnhsố 17/2004/QĐ-UB ngày 25/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêchuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơnvị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lai Vung nhiệm kỳ 2004- 2009.

12. Quyết địnhsố 18/2004/QĐ-UB ngày 25/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêchuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơnvị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng nhiệm kỳ 2004- 2009.

13. Quyết địnhsố 19/2004/QĐ-UB ngày 25/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêchuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơnvị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lấp Vò nhiệm kỳ 2004- 2009.

14. Quyết địnhsố 20/2004/QĐ-UB ngày 25/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêchuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơnvị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Cao Lãnh nhiệm kỳ 2004- 2009.

15. Quyết địnhsố 21/2004/QĐ-UB ngày 25/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêchuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơnvị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh nhiệm kỳ 2004- 2009.

16. Quyết địnhsố 22/2004/QĐ-UB ngày 25/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêchuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơnvị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười nhiệm kỳ 2004- 2009.

17. Quyết địnhsố 23/2004/QĐ-UB ngày 25/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêchuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơnvị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Bình nhiệm kỳ 2004- 2009.

18. Quyết địnhsố 24/2004/QĐ-UB ngày 25/02/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phêchuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơnvị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2004- 2009.

19.Chỉ thị06/2005/CT-UB ngày 14/06/2005 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đẩy mạnh triểnkhai các ứng dụng thuộc Đề án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước tỉnh ĐồngTháp giai đoạn 2001-2005(hết hiệu lực về thời gian).

XXX. LĨNHVỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1. Quyết địnhsố 05/QĐ-UB ngày 23/3/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việc ban hànhQuy chế về công tác thi đua- khen thưởng”.

2. Quyết địnhsố 02/2002/QĐ-UB ngày 16/01/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp “về việcban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng thành tích kinh tế- xã hội vàcác nhiệm vụ khác”.

3. Chỉ thị số 22/2004/CT-UB ngày01/12/2004 củaỦy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt từ nayđến hết năm 2005 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm(2001 - 2005) thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm2004- 2005 và Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VII (hết hiệu lực về thờigian).