BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Cục Y tế dự phòng Việt Nam

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2964/2004/QĐ-BYT ngày 27/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, của các Vụ, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 20/2005/QĐ-BYT ngày 26/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 24/2007/QĐ-BYT ngày 05/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý Dược Việt Nam và Cục Y tế dự phòng Việt Nam trong quản lý nhà nước về vắc xin và sinh phẩm y tế;

Theo đề nghị của Cục Quản lý Dược Việt Nam, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Y tế dự phòng Việt Nam giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng chỉ đạo, hướng dẫn việc sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế an toàn, hợp lý, hiệu quả với các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế an toàn, hợp lý, hiệu quả tại các cơ sở y tế.

2. Xây dựng điều kiện, tiêu chuẩn của các cơ sở y tế được phép sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế.

3. Xây dựng danh mục và dự kiến nhu cầu sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế dùng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng và tại các cơ sở y tế.

4. Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế an toàn, hợp lý, hiệu quả tại các cơ sở y tế.

5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc điều tra xử lý các tai biến trong quá trình sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế.

Điều 2. Cục Y tế dự phòng Việt Nam có trách nhiệm sắp xếp cơ cấu tổ chức để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn việc sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế an toàn, hợp lý, hiệu quả tại các cơ sở y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam - Bộ Y tế, lãnh đạo các Vụ, Cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Trần Thị Trung Chiến