UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

_______________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, Quyết định số 559/TTg ngày 31/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển chợ đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 142/2004/QĐ-UB ngày 9/9/2004 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc "Quy định về quy hoạch phát triển, đầu tư xây dựng và quản lý chợ trên địa bàn thành phố hà Nội", Quyết định số 63/2005/QĐ-UB ngày 29/4/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc "Ban hành Kế hoạch chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội";
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại Hà Nội tại Tờ trình số 26 ngày 07 tháng 03 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội".

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch liên minh HTX Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phí Thái Bình