ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 15 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ ĐIỀU 2QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2006/QĐ-UBND NGÀY 03/4/2006 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH VỀ QUY CHẾTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND - UBND;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBNDtỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Sở Tưpháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Điều 2Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 của UBND tỉnh quy định về Quy chếtổ chức và hoạt động của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước.

Lý do: Không còn phù hợp thẩm quyền ban hànhtheo Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chứccác cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốcBệnh viện Y học cổ truyền, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng cácđơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày ký ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Hưng