ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 31/2007/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM VỀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNHCƯ TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ NHƠN HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Xét đề nghị của Hội đồng Bồi thường, GPMB và tái định cư Khu kinh tế NhơnHội tại Tờ trình số 1146/TTr-HĐBTGPMB ngày 10/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh, bổ sungĐiều 28 của Quy định Chính sách bồi thường, hỗ trợ tài sản và tái định cư khiNhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội được ban hành theo Quyếtđịnh số 115/2006/QĐ-UBND ngày 26/10/2006 của UBND tỉnh như sau:

1. Điều chỉnh tại tiết a,khoản 6:

- Nội dung đã quy định: “Diệntích thu hồi nhỏ hơn 250m2 đối với xã Nhơn Hội thuộc thành phố QuyNhơn, 500m2 đối với các xã vùng đồng bằng và 600m2 đối vớicác xã miền núi thì lô thứ 2 đất được giao thêm phải nộp 70% tiền sử dụng đất.”

- Nội dung điều chỉnh: “Diện tíchthu hồi nhỏ hơn 250m2 đối với xã Nhơn Hội thuộc thành phố Quy Nhơn,500m2 đối với các xã vùng đồng bằng và 600m2 đối với cácxã miền núi thì lô thứ 2 đất được giao thêm phải nộp 70% tiền sử dụng đất.Riêng địa bàn xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn diện tích thu hồi từ 250m2đến 375m2 thì lô thứ 2 đất được giao thêm phải nộp 65% tiền sử dụng đất.”

2. Điềuchỉnh, bổ sung tại khoản 9:

- Nội dung đã quy định: “…(Nếubố trí tái định cư tại Khu tái định cư Nhơn Phước thì áp dụng với đường lộ giới10 mét) …”.

- Nội dung điều chỉnh: “…(Nếu bốtrí tái định cư tại Khu tái định cư Nhơn Phước thì áp dụng với đường có lộ giớikhông quá 13 mét, tương ứng với vị trí thuận lợi tại nơi có đất ở bị thu hồi, giảitỏa)…”.

Điều 2.Quyết định này điềuchỉnh, bổ sung Quyết định số 115/2006/QĐ-UBND ngày 26/10/2006 của UBND tỉnh vàcó hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tếNhơn Hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn vàThủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà