ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2009/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 04 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHENTHƯỞNG ĐỐI VỚI TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ VÀ CƠ QUAN BÁO CHÍ CÓ THÀNH TÍCH TUYÊNTRUYỀN, GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đượcQuốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ LuậtThi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của LuậtThi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghịđịnh số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1597/TTr-SNV-TĐ ngày 04 tháng 11 năm2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về khen thưởng đốivới tác giả, nhóm tác giả và cơ quan báo chí có thành tích tuyên truyền, góp phầnthúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký.

Điều 3.Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin - Truyềnthông, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

QUY ĐỊNH

VỀ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI TÁCGIẢ, NHÓM TÁC GIẢ VÀ CƠ QUAN BÁO CHÍ CÓ THÀNH TÍCH TUYÊN TRUYỀN, GÓP PHẦN THÚCĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 31/2009/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2009 củaUBND tỉnh Đồng Nai)

ChươngI

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều1. Quy định này quy định về tiêuchuẩn, trình tự bình xét khen thưởng hàng năm đối với tác giả, nhóm tácgiả, cơ quan báo chí trong cả nước có tác phẩm báo chí tốt góp phần thúc đẩyphát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trịcủa tỉnh Đồng Nai.

Điều2. Đối tượng áp dụng

1. Đối với tác giả vànhóm tác giả: Gồm tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm báo chí viết về Đồng Naiđược đăng, phát trên báo chí Việt Nam.

2. Đối với cơ quan báochí: Gồm các cơ quan báo chí Việt Nam.

ChươngII

NGUYÊN TẮC,TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Điều3. Nguyên tắc

Nguyên tắc thi đua,khen thưởng và hình thức khen thưởng tác giả, nhóm tác giả và cơ quan báo chíđược thực hiện theo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một sốđiều của Luật Thi đua, Khen thưởng, đồng thời phụ thuộc vào kết quả thành tíchmà các cá nhân, đơn vị đã đạt được.

Điều4. Tiêu chuẩn xét khen thưởng

1. Đối với tác giả vànhóm tác giả: Tác giả và nhóm tác giả được xét khen thưởng phải có ít nhất 02tác phẩm báo chí tốt đã được đăng, phát trong năm trên báo chí trong và ngoài tỉnhĐồng Nai.

2. Đối với cơ quan báochí: Phải có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,an ninh quốc phòng của tỉnh Đồng Nai (trong kế hoạch hàng năm của cơ quan báochí phải có định hướng tuyên truyền cho tỉnh Đồng Nai) và phải có ít nhất 03tác giả, nhóm tác giả đạt được tiêu chuẩn tại khoản 1, Điều 4 Quy định này.

3. Tác phẩm báo chí đượckhen thưởng phải là tác phẩm:

a) Phản ánh kịp thời, sâusắc thực tiễn sinh động, những vấn đề bức xúc xã hội quan tâm; giới thiệu, biểudương những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong xây dựng và phát triển kinhtế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đạihóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Đấu tranh với mọibiểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội; tác động tích cực và định hướng dư luậnxã hội, tạo sức mạnh tinh thần làm động lực để các tầng lớp nhân dân thi đuahoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

c) Có tính xây dựng,đóng góp thông tin, kiến nghị cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốcphòng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai.

d) Đảm bảo tính chínhxác và có sức thuyết phục cao.

ChươngIII

HÌNH THỨC, MỨCCHI KHEN THƯỞNG

Điều5. Hình thức và cơ cấu khen thưởng

1. Tặng bằng khen vàhiện vật tương đương 10 lần mức lương cơ bản (theo quy định của Nhà nước) cho mỗitác giả, nhóm tác giả đạt các tiêu chuẩn tại Điều 4 Quy định này.

2. Tặng bằng khen vàhiện vật tương đương 20 lần mức lương cơ bản (theo quy định của Nhà nước) cho mỗicơ quan báo chí đạt các tiêu chuẩn tại Điều 4 Quy định này.

ChươngIV

TRÌNH TỰ, THỦTỤC XÉT TẶNG THƯỞNG

Điều6. Thành lập Hội đồng xét khen thưởng

Hội đồng xét khen thưởngdo Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông làm Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Hội Nhàbáo tỉnh làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, các thành viên gồm đại diệnlãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh,Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ),một số nhà báo, nhà nghiên cứu và phê bình uy tín. Giúp việc cho Hội đồng xétkhen thưởng là bộ máy của Sở Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh. SởThông tin - Truyền thông (gọi tắt là cơ quan Thường trực) là cơ quan Thường trựccủa Hội đồng xét khen thưởng.

Điều7. Quy trình và thời gian xét khen thưởng

1. Cơ quan giúp việccho Hội đồng có nhiệm vụ thông báo, tổng hợp, chọn lọc và giới thiệu danh sáchcác tập thể, cá nhân vào danh sách khen thưởng dựa trên việc theo dõi báo chítrong năm gửi đến Thường trực Hội đồng xét khen thưởng.

2. Cơ quan Thường trựcHội đồng xét khen thưởng sẽ gửi xin ý kiến các thành viên Hội đồng xét khen thưởng;sau đó tổng hợp và đề xuất họp Hội đồng xét khen thưởng. Kết quả xét thưởng đượcthông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là 03ngày sau khi có kết quả của Hội đồng xét khen thưởng.

3. Sau 07 ngày công bốkết quả họp xét của Hội đồng, cơ quan Thường trực tổng hợp lập hồ sơ trình Ủyban nhân dân tỉnh xét khen thưởng theo quy định.

4. Thời điểm xét thưởngvào quý 4 hàng năm. Lễ trao thưởng tiến hành vào dịp gặp gỡ giữa Lãnh đạo tỉnhvà giới báo chí vào đầu năm sau.

Điều8. Hồ sơ thủ tục đề nghị xét khen thưởng gồm

Sở Thông tin - Truyềnthông có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị khen thưởng trình Ủy ban nhân dân tỉnh(qua Sở Nội vụ) hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị vàdanh sách lý lịch trích ngang;

2. Tóm tắt thành tíchcủa cơ quan báo chí, tác giả hoặc nhóm tác giả (có xác nhận);

3. Các tác phẩm kèmtheo;

4. Biên bản họp Hội đồngxét khen thưởng thông qua.

ChươngV

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều9. Kinh phí và tổ chức thực hiện

1. Kinh phí tổ chức vàkhen thưởng được lấy từ nguồn Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh.

2. Trách nhiệm của cáccơ quan chức năng:

a) Sở Tài chính thammưu giúp UBND tỉnh duyệt cấp kinh phí cho hoạt động liên quan đến việc bình xétvà trao khen thưởng tại Quy định này.

b) Cơ quan Thường trựccủa Hội đồng xét khen thưởng xây dựng kế hoạch, tổng hợp kinh phí, tổ chức họpbình xét và trình UBND tỉnh duyệt.

c) Cơ quan Thường trựcHội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xây dựng kế hoạch, tổng hợp kinh phí vàtrình UBND tỉnh duyệt tổ chức lễ trao khen thưởng theo đúng quy định.

Điều10. Giải quyết khiếu nại

1. Các đơn vị, tổ chức,cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả bình xét khen thưởng báo chí theo quy địnhcủa pháp luật về khiếu nại tố cáo.

2. Cơ quan Thường trựcHội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm phối hợp Sở Thôngtin - Truyền thông xem xét và báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quyđịnh. Mọi khiếu nại sẽ được xem xét giải quyết chậm nhất là 07 ngày sau khicông bố công khai kết quả xét thưởng.

Điều11. Cơ quan Thườngtrực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp cơ quan giúpviệc và Thường trực Hội đồng xét khen thưởng phát động, hướng dẫn, kiểm tra vàtổ chức thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thựchiện Quy định này nếu phát hiện có vướng mắc, các đơn vị, tổ chức, cá nhân cóliên quan cần phản ánh kịp thời cho Hội Nhà báo, Sở Thông tin - Truyền thông vàcơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh để báo cáo UBND tỉnhxem xét sửa đổi, bổ sung./.