ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2010/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỐI VỚIĐỐI TƯỢNG ĐÃ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG ĐƯỢC CHUYỂNĐỔI SANG LOẠI HÌNH TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổchức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Thôngtư số 11/2009/ TT-BGDĐT ngày 8/5/2009 của Bộ GD&ĐT Quy định về trình tự,thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơsở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơsở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơsở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Nghịquyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 28/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyênvề việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang loại hình trường mầmnon công lập, dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Côngvăn số 109/HĐND-CTHĐ ngày 11/9/2010, của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên vềchủ trương xét tuyển giáo viên thuộc các trường mầm non bán công chuyển sangloại hình trường mầm non công lập.

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1181/SNV-TCBM & ĐTBD ngày 17/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy định xét tuyển viên chức đối với đối tượng đã hợp đồng laođộng trong các trường mầm non bán công sang loại hình trường mầm non công lậptrên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và chấm dứt thờihiệu vào ngày 31/12/2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHPhạm Xuân Đương

QUY ĐỊNH

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG ĐÃ HỢPĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI SANG LOẠI HÌNHTRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 31/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2010 củaỦy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy định này đượcáp dụng cho 03 đợt xét tuyển đối với lao động hợp đồng làm việc (giáo viên, kếtoán) tại các trường (Trường mầm non bán công trong danh sách kèm theo Phụ lục1, 2, 3 - Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 28/4/2010 của HĐND tỉnh) thuộcUBND các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi là UBND cấphuyện), vào viên chức nhà nước.

Các đợt xét tuyểnáp dụng Quy định này chỉ xét tuyển viên chức tại vị trí còn thiếu so với chỉtiêu biên chế được giao, đảm bảo cơ cấu viên chức của Trường theo quy định hiệnhành của nhà nước.

Điều 2. Điều kiện xét tuyển

Người đăng ký dựxét tuyển viên chức vào làm việc tại các trường mầm non công lập thuộc UBND cấphuyện, phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

1. Đủ điều kiệncủa người đăng ký dự tuyển viên chức quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng vàquản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 116/2003/NĐ-CP ; Đảm bảo có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để tuyểndụng vào làm giáo viên mầm non theo quy định hiện hành.

2. Đủ một số điềukiện bổ sung của tỉnh như sau:

- Trường xéttuyển viên chức phải có biên chế để tuyển;

- Đang hợp đồnglàm việc tại các trường mầm non bán công trên địa bàn cấp huyện;

- Được UBND cấphuyện cho phép hợp đồng lao động và làm việc từ ngày 31/12/2009 trở về trước;

- Có sổ bảo hiểmxã hội từ tháng 3/2010 trở về trước;

- Không vi phạmkỷ luật, được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian làm việc tạitrường mầm non.

Điều 3. Hội đồng Xét tuyển (HĐXT)

1. Chủ tịch UBNDcấp huyện quyết định thành lập một Hội đồng xét tuyển, 07 thành viên tham giaHĐXT bao gồm: 01 lãnh đạo UBND cấp huyện, là Chủ tịch HĐXT; Lãnh đạo Phòng Nộivụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính (Mỗi phòng 01 người); đại diệnCấp ủy, Công đoàn và một thành viên là Lãnh đạo Trường mầm non, khi xét tuyểnđến viên chức thuộc trường đó.

2. Nhiệm vụ vàquyền hạn của HĐXT:

+ Thông báo côngkhai tại đơn vị sự nghiệp (có lao động hợp đồng), trong thời gian thực hiện đợtxét tuyển: Quyết định của UBND tỉnh, kế hoạch tuyển dụng, tiêu chuẩn, điều kiệndự tuyển, nội dung hồ sơ thuộc đối tượng nêu trên (đặc biệt các điều kiện bổsung của tỉnh).

+ Tiếp nhận hồsơ, tổng hợp và báo cáo danh sách theo mẫu hướng dẫn của Sở Nội vụ; Thời gianthực hiện 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực;

Điều 4. Hồ sơ của người dự tuyển

1. Sơ yếu Lý lịchđầy đủ rõ ràng, có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú(UBND cấp xã, phường, thị trấn xác nhận, trong thời hạn không quá 06 tháng).

2. Bản photo cácvăn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng.

3. Giấy khám sứckhỏe của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe đảm nhận nhiệmvụ; Cú giỏ trị sử dụng trong thời hạn quy định.

4. Các loại giấytờ khác, xác nhận chế độ ưu tiên (nếu có).

5. Bản photo Bảngđiểm trung bình toàn khóa học chuyên nghiệp.

6. Đơn đăng ký dựtuyển viên chức (mẫu kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của BộNội vụ).

7. Bản photo sổBảo hiểm xã hội (đã xác nhận đến ngày dự xét tuyển);

8. Văn bản của cơquan có thẩm quyền cho Hợp đồng lao động, bản photo Hợp đồng lao động vớitrường mầm non bán công.

9. Phiếu đánh giácủa đơn vị về hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

10. Bản photo cácquyết định nâng bậc, chuyển lương (nếu có).

Điều 5. Tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch viên chức

1. Giao Sở Nội vụhướng dẫn, kiểm tra, thẩm định, xếp bậc lương cho các viên chức theo đề nghịcủa UBND cấp huyện;

2. Giao Chủ tịchUBND cấp huyện ký Quyết định tuyển dụng viên chức sau khi có văn bản thẩm địnhcủa Sở Nội vụ.

Điều 6. Thời gian xét tuyển viên chức

Năm 2010: Kể từngày Quyết định này có hiệu lực.

Năm 2011: Tháng 8năm 2011.

Năm 2012: Tháng 8năm 2012.

Điều 7. Thanh tra, kiểm tra việc xét tuyển

1. Giao cho Giámđốc Sở Nội vụ hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các huyện, thành phố, thị xã, đơnvị trong quá trình xét tuyển, đảm bảo việc xét tuyển được thực hiện theo đúngQuy định này. Nếu cơ quan, đơn vị nào vi phạm thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đóphải chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành.

2. UBND cấp huyệnthanh tra, kiểm tra các đơn vị trực thuộc; UBND cấp huyện và đơn vị xét tuyểnlà nơi nhận đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo có liên quan về việc xét tuyển và cótrách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Các sở, ngànhcó liên quan, UBND cấp huyện có trách nhiệm khẩn trương triển khai, tổ chứcthực hiện các nội dung của Quy định này.

2. Trong thời hạn20 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi đợt xét tuyển, Sở Nội vụ xây dựng báo cáo kếtquả và danh sách trích ngang của người trúng tuyển đã được thẩm định báo cáoUBND tỉnh./.