ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/2011/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MỘTSỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnhphí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2006 củaChính Phủ V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Thông tưsố 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí,lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độthu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị củaGiám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định điều chỉnh, bổ sung về một sốloại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Quy định bổ sungmức thu phí chợ Đông Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương;

2. Điều chỉnh quy địnhvề mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí cung cấp thông tin về giaodịch bảo đảm; Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; Phí trông giữxe đạp, xe máy; Phí qua đò do cấp xã quản lý; Học phí các trưởng THPT bán công;Lệ phí đăng ký giao địch bảo đảm; Tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi; Lệ phí đăng ký cư trú.

(Chi tiết quy địnhđiều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí,lệ phí theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012, cácquy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Giao cho Giám đốc SởTài chính phối hợp với các sở, ngành, đơn vịliên quan kiểm tra, hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoànthể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

PHỤ LỤC 01

QUY ĐỊNH BỔ SUNG MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠIPHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

(kèm theo Quyết định số: 31 / 2011/QĐ-UBND ngày 20 /12/2011 của UBND tỉnh)

1. Phí chợ ĐôngNgô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương

a) Mức thu

TT

Danh mục

Diện tích (m2)

Mức thu (đ/m2/tháng)

Cho thuê tháng; mỗi tháng nộp tiền 1 lần

Cho thuê 5 năm; 2,5 năm nộp tiền 1 lần

1

Cho thuê 5 năm nộp tiền 2 lần (2,5 năm nộp tiền 1 lần)

252

- Vị trí 1: Gồm 12 Kiốt loại 21m2/kiốt, giáp đường Nguyễn Văn Linh (Khu A, từ số 01 đến số 12)

252

70.000

2

Cho thuê theo tháng (mỗi tháng thu tiền 1 lần)

527

- Vị trí 2: Gồm 40 gian hàng loại 7m2/gian có mái che (khu B, từ 01 đến 40)

280

35.000

- Vị trí 3: Gồm 20 gian hàng loại 5m2/gian có mái che (khu C1, từ 01 đến 20)

100

33.000

- Vị trí 4: Gồm 5 gian hàng loại 9m2/gian có mái che (khu C2, từ 21 đến 25)

45

18.000

- Vị trí 5: Gồm 17 gian hàng loại 6m2/gian không có mái che (Khu D, từ 01 đến 17)

102

7.000

Tổng cộng

779

(Diện tích cụ thểcủa các gian hàng theo sơ đồ mặt bằng chợ Đông Ngô Quyền, phường Tân Bình đãđược UBND thành phố Hải Dương phê duyệt).

Mức thu phí trên chưabao gồm các khoản chi phí khác do các hộ sử dụng riêng như: điện, nước, vệ sinhmôi trường…người thuê phải chi trả thêm trên cơ sở thực tế tiêu dùng.

b) Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng:Thực hiện theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chínhvà các quy định hiện hành./.

PHỤ LỤC SỐ 02

QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐLOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(kèm theo Quyết định số: 31/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh)

1. Lệ phí đăng kýgiao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

a) Mức thu:

TT

Danh mục

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

a

Đăng ký giao dịch bảo đảm

80.000

b

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

70.000

c

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

60.000

d

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

20.000

2

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (bao gồm cả trường hợp cung cấp văn bản chứng nhận hoặc bản sao văn bản chứng nhận về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án)

30.000

b) Tỷ lệ điều tiếtnguồn thu:

- Văn phòng ĐKQSD đấtthuộc Sở Tài nguyên- Môi trường thu: Để lại đơn vị thu 80%; nộp ngân sách tỉnh20%;

- Các đơn vị còn lại:Để lại đơn vị thu 80%; nộp ngân sách cấp huyện 20%.

c) Quy định khác vềthu, nộp, quản lý và sử dụng: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính- Bộ Tư pháp và các quy định hiện hành.

2. Phí bảo vệ môitrường đối với khai thác khoáng sản

a) Mức thu:

Số TT

Loại khoáng sản

Đvị tính

Mức thu (đồng)

I

Quặng khoáng sản kim loại

1

Quặng sắt

Tấn

50.000

2

Quặng măng-gan

Tấn

40.000

3

Quặng ti-tan (titan)

Tấn

60.000

4

Quặng vàng

Tấn

225.000

5

Quặng đất hiếm

Tấn

50.000

6

Quặng bạch kim

Tấn

225.000

7

Quặng bạc, Quặng thiếc

Tấn

225.000

8

Quặng vôn-phờ-ram (wolfram), Quặng ăng-ti-moan (antimoan)

Tấn

40.000

9

Quặng chì, Quặng kẽm

Tấn

225.000

10

Quặng nhôm, Quặng bô-xít (bouxite)

Tấn

40.000

11

Quặng đồng, Quặng ni-ken (niken)

Tấn

48.000

12

Quặng cromit

Tấn

50.000

13

Quặng cô-ban (coban), Quặng mô-lip-đen (molipden), Quặng thủy ngân, Quặng ma-nhê (magie), Quặng va-na-đi (vanadi)

Tấn

225.000

14

Quặng khoáng sản kim loại khác

Tấn

25.000

II

Khoáng sản không kim loại

1

Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa …)

m3

60.000

2

Đá Block

m3

75.000

3

Quặng đá quý: Kim cương, ru-bi (rubi); Sa-phia (sapphire): E-mô-rốt (emerald): A-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite): Ô-pan (opan) quý màu đen; A-dít; Rô-đô-lít (rodolite): Py-rốp (pyrope); Bê-rin (berin): Sờ-pi-nen (spinen); Tô-paz (topaz), thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam; Cờ-ri-ô-lít (cryolite); Ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; Phen-sờ-phát (fenspat); Birusa; Nê-phờ-rít (nefrite)

Tấn

60.000

4

Sỏi, cuội, sạn

m3

5.000

5

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

m3

2.000

6

Các loại đá khác (đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp ...)

m3

3.000

7

Cát vàng

m3

4.000

8

Cát làm thủy tinh

m3

6.000

9

Các loại cát khác

m3

3.000

10

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

m3

1.500

11

Đất sét, đất làm gạch, ngói

m3

2.000

12

Đất làm thạch cao

m3

2.500

13

Đất làm Cao lanh

m3

6.000

14

Các loại đất khác

m3

1.500

15

Gờ-ra-nít (granite)

Tấn

25.000

16

Sét chịu lửa

Tấn

25.000

17

Đô-lô-mít (dolomite), quắc-zít (quartzite)

Tấn

25.000

18

Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật

Tấn

25.000

19

Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorite)

Tấn

25.000

20

Nước khoáng thiên nhiên

m3

2.500

21

A-pa-tít (apatit), séc-păng-tin (secpentin)

Tấn

4.000

22

Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò

Tấn

8.000

23

Than an-tra-xít (antraxit) lộ thiên

Tấn

8.000

24

Than nâu, than mỡ

Tấn

8.000

25

Than khác

Tấn

8.000

26

Khoáng sản không kim loại khác

Tấn

25.000

* Mức phí bảo vệ môitrường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoángsản tương ứng nêu trên.

b) Chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng:Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

3. Phí trông giữxe đạp, xe máy

a) Mức thu:

TT

Danh mục

Đvị tính

Mức thu (đồng)

1

Phí trông giữ xe đạp, xe máy (ban ngày)

a

Xe đạp

lượt

1.000

b

Xe máy

lượt

2.000

2

Trông xe đạp khoán tại các thư viện

a

Thẻ mượn

thẻ/năm

20.000

b

Thẻ đọc

thẻ/năm

30.000

3

Trông xe khoán tại các trường học

a

Xe đạp khoán

xe/tháng

8.000

b

Xe máy khoán

xe/tháng

20.000

b) Tỷ lệ điều tiết:

Số thu Phí trông giữxe đạp, xe máy, ô tô của các cơ quan được giao nhiệm vụ thu, sau khi được sửdụng để thực hiện các nhiệm vụ chi theo quy định của Nhà nước, phần còn lại phảinộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

c) Quy định khác vềthu, nộp, quản lý và sử dụng:Thực hiện theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính và quy định hiện hành.

4. Phí qua đò (docấp xã quản lý)

a) Mức thu:

TT

Danh mục

Đvị tính

Mức thu (đồng)

1

Người đi bộ

lượt

2.000

2

Xe đạp

lượt

3.000

3

Xe máy

lượt

5.000

4

Hàng thồ

a

Từ 20- 50kg

lượt

3.000

b

Trên 50kg

lượt

5.000

c

Hàng cồng kềnh

lượt

5.000

b) Chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng:Thực hiện theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.

5. Tỷ lệ (%) thulệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

TT

Danh mục

Tỷ lệ thu

1

Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), bao gồm cả trường hợp ô tô bán tải vừa chở người, vừa chở hàng

10%

Các quy định khác vềlệ phí trước bạ thực hiện theo Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chínhphủ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính và các quyđịnh hiện hành.

6. Lệ phí đăngký cư trú

a) Mức thu:

TT

Danh mục

Đvị tính

Mức thu

(đồng)

1

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

a

Phường nội thành thành phố Hải Dương

lần đăng ký

10.000

b

Khu vực còn lại

lần đăng ký

5.000

2

Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

a

Phường nội thành thành phố Hải Dương

lần cấp

15.000

b

Khu vực còn lại

lần cấp

7.500

* Riêng trường hợp do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

- Phường nội thành thành phố Hải Dương

lần cấp

8.000

- Khu vực còn lại

lần cấp

4.000

3

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

lần đính chính

a

Phường nội thành thành phố Hải Dương

lần đính chính

5.000

b

Khu vực còn lại

lần đính chính

2.500

Không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

b) Chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng:Thực hiện theo Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.

7. Học phí các trườngTrung học phổ thông bán công:

a) Mức thu:

TT

Danh mục

Mức thu (đồng/học sinh/tháng)

Thành phố Hải Dương

Khu vực còn lại

01

Học phí Trung học phổ thông bán công

275.000

255.000

b) Chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng: Thực hiện theo quy định hiện hành. Giao cho Liên sở Tàichính- Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn thực hiện./.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG