THU VI?N PHÁP LU?T

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2011/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 6 năm 2011

QUYẾTĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN HOA ĐÀ LẠT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHLÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày14/2/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành nghị định số103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Côngnghệ tại Tờ trình số 29/TTr-KHCN ngày 18/5/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo quyết định này “Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhậnHoa Đà Lạt”.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND thành phốĐà Lạt; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan căncứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KHCN;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh Lâm Đồng;
- Đài PTTH, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm công báo tỉnh Lâm Đồng;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

QUYCHẾ

QUẢNLÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “HOA ĐÀ LẠT”(Banhành theo Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnhLâm Đồng)

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, ýnghĩa

Quy chế này nhằm tập hợp các tổ chức, cá nhântrên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận cùng xây dựng nhãn hiệu chứngnhận “Hoa Đà Lạt” trở thành một thương hiệu mạnh trên thị trường; bảo hộ và tạođiều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất, trồng, kinh doanhcác loại hoa trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận.

Điều 2. Phạm vi, đốitượng áp dụng

1. Nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt” là nhãnhiệu được đăng ký độc quyền trong nước và quốc tế.

2. Quy chế này quy định về quản lý và sử dụngNhãn hiệu chứng nhận với tên gọi “Hoa Đà Lạt ” cho các loại sản phẩm hoa đượctrồng, sản xuất và kinh doanh trên địa thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận.

3. Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quảnlý nhãn hiệu chứng nhận và các tổ chức, cá nhân trồng, sản xuất và kinh doanhcác loại hoa trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận.

Điều 3. Giải thích từngữ

1. Nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt” trongquy chế này là nhãn hiệu chứng nhận áp dụng cho các loại sản phẩm hoa đượctrồng, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận.

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệuchứng nhận “Hoa Đà Lạt” là Giấy chứng nhận do cơ quan quản lý nhãn hiệu chứngnhận cấp cho các tổ chức, cá nhân trồng, sản xuất và kinh doanh hoa trên địabàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận khi đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điềukiện theo quy định tại Quy chế này.

3. Tổ chức, cá nhân trồng, sản xuất và kinhdoanh hoa nêu trong quy chế này là các doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tácvà các hộ gia đình, cá nhân chuyên trồng, sản xuất và kinh doanh hoa trên địa bànthành phố Đà Lạt và vùng phụ cận.

Điều 4. Chủ sở hữunhãn hiệu chứng nhận

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng là chủ sở hữunhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt” và giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạtlàm cơ quan quản lý nhãn hiệu, thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với Nhãnhiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt” tại Cục Sở hữu trí tuệ.

2. Quản lý, kiểm soát việc sử dụng và cấpGiấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt” theo các quiđịnh tại Quy chế này.

3. Phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Hoa ĐàLạt”.

Điều 5. Điều kiệnđược sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

Tổ chức, cá nhân trồng, sản xuất và kinhdoanh các loại Hoa trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận được cấp và sửdụng nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt” khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1. Chuyên trồng, sản xuất và kinh doanh hoatrên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận.

2. Tuân thủ các yêu cầu trong suốt quá trìnhtừ khâu trồng, sản xuất đến khâu kinh doanh nhằm đảm bảo sản phẩm có đặc tính,chất lượng theo quy định.

3. Cam kết tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ cácnội dung trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm“Hoa Đà Lạt” trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

4. Được cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhậncấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt”.

Điều 6. Biểu trưng(Logo) của nhãn hiệu chứng nhận

Biểu trưng nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt”được thể hiện tại phụ lục kèm theo của quy chế này .

Điều 7. Bản đồ vùngtrồng, sản xuất và kinh doanh các loại hoa mang nhãn hiệu chứng nhận

Vùng địa lý (thành phố Đà Lạt và vùng phụcận) trồng, sản xuất và kinh doanh đối với mỗi loại hoa mang nhãn hiệu chứngnhận “Hoa Đà Lạt” do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khi đưa vào quản lý, sửdụng Nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt”.

Chương II

CÁCĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM HOA MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “HOA ĐÀ LẠT

Điều 8. Sản phẩm mangnhãn hiệu chứng nhận

Sản phẩm hoa mang nhãn hiệu chứng nhận “HoaĐà Lạt” là các loại hoa được trồng, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phốĐà Lạt và vùng phụ cận và các loại hoa được trồng, sản xuất trên địa bàn thànhphố Đà Lạt và vùng phụ cận đưa đi tiêu thụ trong nước và quốc tế; thỏa mãn cáctiêu chí về chất lượng và bản đồ vùng chứng nhận.

Điều 9. Các đặc tínhchất lượng

Các đặc tính chất lượng của mỗi lọai hoa mangnhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt” do cấp có thẩm quyền phê duyệt khi đưa vàoquản lý, sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt”.

Điều 10. Phương phápđánh giá các đặc tính chất lượng

1. Phương pháp lấy mẫu: Mẫu sản phẩm để đánhgiá chất lượng phải được lấy ngẫu nhiên của lô hàng mang nhãn hiệu do Cơ quanquản lý nhãn hiệu chứng nhận thực hiện cùng với tổ chức/cá nhân sử dụng nhãnhiệu chứng nhận.

2. Phương pháp đánh giá đặc tính chất lượngdo cấp có thẩm quyền quy định cụ thể cho từng loại hoa.

Chương III

CHỨCNĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Điều 11. Cơ quan quảnlý nhãn hiệu chứng nhận

UBND thành phố Đà Lạt là cơ quan quản lý nhãnhiệu chứng nhận, thực hiện chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãnhiệu chứng nhận, quản lý và kiểm soát việc sử dụng và chất lượng sản phẩm mangnhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt” theo đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 12. Chức năng,nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận

Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận có nhữngchức năng, nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra và tổ chức đánh giá chất lượngsản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt”.

2. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãnhiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt” cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quyđịnh tại Quy chế này.

3. Quản lý việc sử dụng nhãn hiệu của các tổchức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận“Hoa Đà Lạt”.

4. Phát triển nhãn hiệu chứng nhận.

5. Phát hiện, xử lý, thu hồi Giấy chứng nhậnquyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận khi đối tượng tham gia vi phạm qui chế hoặcđề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy định về sửdụng nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt”.

Chương IV

QUẢNLÝ VIỆC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Điều 13. Thủ tục cấpGiấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng nhãnhiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt” gửi đơn theo mẫu quy định đến Cơ quan quản lý nhãnhiệu chứng nhận để được xem xét giải quyết theo quy định.

2. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngàynhận đơn đề nghị của các tổ chức, cá nhân, Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhậntiến hành kiểm tra thực tế hoạt động trồng, sản xuất và kinh doanh của tổ chức,cá nhân yêu cầu và đánh giá chất lượng thông qua việc lấy mẫu.

3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Cơ quanquản lý nhãn hiệu ra quyết định cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt”. Trong trường hợp từ chối, phải nêu rõlý do bằng văn bản.

Điều 14. Giấy chứngnhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệuchứng nhận “Hoa Đà Lạt” có các nội dung sau :

a) Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân được cấpgiấy chứng nhận;

b) Điện thoại, Fax, Email, Website (nếu có);

c) Danh mục các loại sản phẩm được cấp giấychứng nhận;

d) Mẫu nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt”;

đ) Quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhânđược cấp giấy chứng nhận;

e) Họ tên, chữ ký của đại diện có thẩm quyềnvà dấu của Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận.

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệuchứng nhận “Hoa Đà Lạt” được làm thành 01 bản chính giao cho đơn vị sử dụng.Đơn vị cấp phát mở sổ theo dõi cấp và thu hồi giấy chứng nhận.

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệuchứng nhận “Hoa Đà Lạt” có thời hạn 03 năm.

4. Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãnhiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt”.

a) Đối với trường hợp hết thời hạn quy địnhmà trong quá trình sử dụng không vi phạm quy chế thì chỉ cần có đơn xin cấp lạivà nộp các khoản lệ phí theo quy định thì cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhậnsẽ cấp lại.

b) Đối với trường hợp đã được cấp giấy chứngnhận mà trong quá trình sử dụng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thu hồi thìcác thủ tục đề nghị cấp lại giống như lần đầu.

c) Đối với trường hợp đã được cấp giấy chứngnhận mà trong quá trình sử dụng có vi phạm đến mức phải thu hồi, thì phải sauthời gian 01 năm kể từ ngày thu hồi mới đuợc xét cấp và thủ tục đề nghị cấp lạigiống như lần đầu.

d) Đối với trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏngthì chỉ cần có đơn xin cấp lại và nộp các khỏan lệ phí theo quy định thì cơquan quản lý nhãn hiệu chứng nhận sẽ cấp lại.

Điều 15. Sử dụng nhãnhiệu chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân có thể sử dụng nhãn hiệuchứng nhận trên bao bì sản phẩm, phương tiện kinh doanh, thư từ giao dịch,phương tiện quảng cáo.

2. Phải sử dụng đầy đủ và chính xác dấu hiệucủa nhãn hiệu chứng nhận gồm cả tên nhãn hiệu và hình ảnh logo.

3. Chỉ sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho loạisản phẩm hoa đã được cơ quan quản lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãnhiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt” .

4. Nhãn hiệu chứng nhận được sử dụng kèm vớinhãn hiệu riêng của tổ chức, cá nhân, nhưng không được sử dụng nhãn hiệu chứngnhận “Hoa Đà Lạt” làm nhãn hiệu chính cho sản phẩm của mình.

5. Tổ chức, cá nhân không được tự ý chuyểngiao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trườnghợp tự cho phép sử dụng giữa các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty, công tymẹ với công ty con và ngược lại.

6. Mọi thông tin cần thiết liên quan đến nhãnhiệu chứng nhận phải phổ biến và cung cấp đầy đủ cho các thành viên sử dụngnhãn hiệu chứng nhận.

7. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng, hình thứcsử dụng có hoặc không có nhãn hiệu chứng nhận dẫn đến làm sai lệch nhận thứchoặc gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của nhãn hiệu chứng nhận; mọi hìnhthức đưa thông tin sai về nhãn hiệu chứng nhận hoặc lạm dụng nhãn hiệu chứngnhận gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Điều 16. Quản lý sửdụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cungcấp và quản lý tem, nhãn hiệu cho các tổ chức, cá nhân được chứng nhận.

2. Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cóquyền ra quyết định đình chỉ việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận đối với tổ chức,cá nhân trong các trường hợp sau:

a) Không còn đáp ứng đủ các điều kiện sử dụngNhãn hiệu chứng nhận quy định tại Điều 5 Quy chế này ;

b) Vi phạm quy định về sử dụng nhãn hiệuchứng nhận tại Điều 15 Quy chế này.

Điều 17. Kiểm soátchất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận

Định kỳ hoặc đột xuất Cơ quan quản lý nhãnhiệu chứng nhận tổ chức lấy mẫu sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận để đánh giáchất lượng. Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệuchứng nhận đối với mỗi tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu không quá 03 lầntrong năm.

Điều 18. Chi phí choviệc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân tham gia Nhãn hiệu chứngnhận “Hoa Đà Lạt” phải trả chi phí cấp Giấy chứng nhận, chi phí duy trì thườngniên cho Cơ quan quản lý nhãn hiệu theo qui định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia nhãn hiệu chứngnhận “Hoa Đà Lạt” phải chịu chi phí cho việc đánh giá để được cấp Giấy chứngnhận quyền sử dụng và kiểm tra chất lượng định kỳ hay đột xuất trong quá trìnhsử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

3. Phí cấp giấy chứng nhận và chi phí duy trìnhãn hiệu thường niên thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật của ngânsách Nhà nước về phí và lệ phí.

Chương V

QUYỀNLỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Điều 19. Quyền lợikhi tham gia nhãn hiệu chứng nhận

1. Các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệuchứng nhận “Hoa Đà Lạt” đều bình đẳng về quyền, lợi ích cũng như nghĩa vụ liênquan đến nhãn hiệu chứng nhận.

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận có quyền:

a) Gắn nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì choloại sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu do mình sảnxuất, kinh doanh;

b) Có quyền khai thác, sử dụng và hưởng cáclợi ích kinh tế phát sinh từ nhãn hiệu chứng nhận;

c) Được Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng hợppháp nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt”.

3. Khi không còn nhu cầu sử dụng nhãn hiệu,tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận“Hoa Đà Lạt” có trách nhiệm thông báo đến cơ quan quản lý để làm các thủ tụcthu hồi giấy chứng nhận.

Điều 20. Trách nhiệmkhi tham gia nhãn hiệu chứng nhận

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung của điều 15,17,18 của quy chế này.

2. Tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quyđịnh liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nhằm duy trì, bảo vệ, nângcao chất lượng sản phẩm, góp phần phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối vớinhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt”.

3. Duy trì và bảo đảm chất lượng sản phẩmmang nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt”.

Chương VI

XỬLÝ VI PHẠM

Điều 21. Các hành vivi phạm

Các hành vi được xem là vi phạm quyền sở hữuvà quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận theo Quy chế này bao gồm:

1. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận củacác tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứngnhận theo quy chế này nhưng không thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo Điều 20 củaQuy chế;

2. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận chocác loại sản phẩm hoa chưa được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận củacác tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận;

3. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận củacác tổ chức, cá nhân khi chưa được sự cho phép của Cơ quan quản lý nhãn hiệuchứng nhận “Hoa Đà Lạt”

Điều 22. Hình thức xửlý vi phạm

Tùy theo mức độ, các hành vi vi phạm quyền sởhữu và quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sẽ bị xử lý như sau :

1. Tạm đình chỉ hoặc tước quyền sử dụng nhãnhiệu chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân có hành vi quy định tại điểm 1, Điều21 Quy chế này.

2. Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lýtheo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm 2, 3Điều 21 Quy chế này.

Chương VII

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Trách nhiệmphát hiện và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vixâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt” đềucó quyền và nghĩa vụ yêu cầu cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận xử lý hành vixâm phạm.

2. Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng nhãn hiệuchứng nhận phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại quy chế này. Trường hợp viphạm, tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy chế và các quy định pháp luật hiệnhành.

3. UBND thành phố Đà Lạt có trách nhiệm theodõi và xử lý các trường hợp sai phạm hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyềnxử lý hành vi, vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Cơ chế giảiquyết tranh chấp về nhãn hiệu chứng nhận

1. Đối với các tranh chấp xảy ra trong nội bộgiữa các thành viên được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt”thì cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận có trách nhiệm chủ trì giải quyết.

2. Đối với các tranh chấp về nhãn hiệu chứngnhận với bên ngoài (của thành viên được quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặccơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận với các cá nhân, tổ chức bên ngoài) thì cơquan quản lý nhãn hiệu chứng nhận đại diện giải quyết theo quy định của phápluật.

3. Đối với các tranh chấp giữa cơ quan quảnlý nhãn hiệu chứng nhận là với cá nhân, tổ chức sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sẽdo cơ quan chuyên môn quản lý về sở hữu trí tuệ của tỉnh Lâm Đồng giải quyếtlần đầu và UBND tỉnh Lâm Đồng giải quyết lần cuối.

Điều 25. Khen thưởng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trongquá trình quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Hoa Đà Lạt” đượckhen thưởng theo quy định hiện hành./.

PHỤLỤC

BIỂUTRƯNG (LO GO) NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “HOA ĐÀ LẠT”

Quyết định 31/2011/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Hoa Đà Lạt do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nhóm 31: Hoa tươi