ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2013/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 26 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƠCHẾ ĐẶC THÙ HỖ TRỢ KHẨN CẤP THIÊN TAI VÙNG LÚN, SỤT ĐẤT XÃ NINH DÂN, HUYỆNTHANH BA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định của Thủ tưng Chính phủ: số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 phê duyệt Chương trình bốtrí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tựdo, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020; số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2011 về Đ án đào tạo nghcho lao động nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐNDtỉnh (Văn bản số 153/HĐND-TT ngày 29/8/2013 củaHĐND tỉnh) về việc tham gia ý kiến vào dự thảo cơ chế đặc thù hỗ trợ vùng lún,sụt đất xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba;

Căn cứ khả năng cân đối, huy độngnguồn lực từ ngân sách nhà nước, các nguồn vốn huy động hợp pháp khác và thựctế quá trình chỉ đạo, vận động, thuyết phục di dân ra khỏi vùng sụt, lún đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp và PTNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành cơ chế đặc thù hỗ trợ khẩn cấp thiên tai vùng lún, sụt đất xã Ninh Dân,huyện Thanh Ba như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ: Hộ gia đình, cá nhân sinh sng hợp pháp tại khu2, khu 3, khu 4 của xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba bị ảnh hưởng trực tiếp của sựcố lún, sụt đất phải di chuyển đến nơi ở mới theo quyhoạch, kế hoạch được duyệt của cấp có thẩm quyền để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản (88 hộ gia đìnhthuộc các khu hành chính nêu trên của xã Ninh Dân bị ảnhhưởng của sự cố sụt lún đất năm 2011 đã nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư từ Công ty cổ phần xi măng Sông Thao không thuộc đối tượng được hỗ trợcủa cơ chế này).

2. Nguyên tắc xây dựng cơ chế và thực hiện hỗ trợ.

- Đây là sự cố do thiên tai gây ra,do đó kinh phí khắc phục hậu quả gm: Kinh phí của các hộgia đình, cá nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự csụt, lún đất và kinh phí htrợ của các cp ngân sách; không áp dụng chính sáchbồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Cơ chế chính sách hỗ trợ đặc thùxây dựng trên cơ sở khả năng cân đingân sách nhà nước và vận dụng các chính sách đã có, bsung thêm một số nội dung hỗ trợ mới nhằm khuyến khích các hộnhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, ổn định cuộc sống;

- Việc cấp phát, sử dụng kinh phí hỗtrợ phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng và chỉ hỗtrợ khi các hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện đầy đủ nội dung cam kết với chínhquyền địa phương, trong đó đã thực hiện di chuyển đến nơi ở mới an toàn.

3. Nội dung và định mức hỗ trợ.

a) Htrợ về đất ở.

- Đối tượng được giao đất gồm:

+ Hộ gia đình, cá nhân có nhà ở trên đất ở chính chủ, hợp pháp (đối tượng 1);

+ Hộ gia đình đã tách hộ có nhà ởtrên đất ở nhưng chưa làm thủ tục hợp pháp hóa về đất đai (đối tượng 2).

- Thứ tự ưu tiên khi giao đất: Ưutiên thứ nhất đối tượng 1, sau đó đến đối tượng 2.

- Hạn mức giao đất: Nhà nước giao đấtở cho các hộ tại khu tái định cư với hạn mức giao đất theo quy hoạch, kế hoạchđược phê duyệt.

- Cơ chế hỗ trợ:

+ Đối với đối tượng 1: Miễn tiền sửdụng đất khi giao đất ở mới tại khu tái định cư.

+ Đối với đối tượng 2: Thu tiền sửdụng đất khi giao đất ở mới tại khu tái định cư.

b) Hỗ trợ dichuyển người và tài sản: Định mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

c) Hỗ trợ về nhàở.

- Hỗ trợ kinh phí thuê nhà ở tạm:Thời gian hỗ trợ thuê nhà ở tạm là 04tháng (kể từ khi phải di dời khỏi chỗ cũ); định mức hỗtrợ 150.000 đồng/khẩu/tháng.

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở mớitại khu tái định cư: Định mức hỗ trợ bằng 50% giá trị vật kiến trúc nhà ở gắnliền với đất (nhà ở của các hộ gia đình đang sinh sống tại khu vực sụt lún đất)tính theo phương án bi thường tài sản vật kiến trúc quyđịnh tại Quyết định số 1467/2011/QĐ- UBND ngày 27/4/2011của UBND tỉnh; kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 250 triệuđồng/hộ.

d) Hỗ trợ ổnđịnh đời sống.

- Htrợ lươngthực: Mỗi nhân khẩu hợp pháp thuộc hộ phải di chuyển chỗ ởđược hỗ trợ lương thực (gạo ăn) trong thời gian 12 tháng.Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu được tính bằng tiền tươngđương 30 kg gạo/khẩu/tháng; giá gạo tính theo giá trung bình tại thời điểm hỗtrợ của tỉnh.

- Hỗ trợ nước sinh hoạt: Mỗi nhânkhẩu thuộc hộ phải di chuyển chỗ ở được hỗ trợ nước sinhhoạt trong thời gian 12 tháng (kể từ ngày chuyển đến nơi ở mới). Mức hỗ trợtính bằng tiền tương đương 2m3/khẩu/tháng.

4. Nguồn vốn hỗ trợ.

- Vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương;

- Vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, ngânsách huyện Thanh Ba, Công ty cổ phần xi măng Sông Thao.

- Huy động từ các nguồn vốn hợp phápkhác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện và phâncông nhiệm vụ.

1. Sở Nông nghiệp và PTNT: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và cácsở, ngành liên quan hướng dẫn việc thực hiện cơ chế hỗ trợ.

2. Số Kế hoạch và Đầu tư: Chủtrì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT cânđối, bố trí nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để thực hiện cơ chế hỗ trợ.

3. Sở Tài chính: Thẩm đnh dự toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sáchtỉnh do huyện Thanh Ba phê duyệt, trình UBND tỉnh quyết định; thực hiện cấp phát và hướng dẫn việc thanh quyếttoán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

4. UBND huyện Thanh Ba:

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãinguyên nhân sụt lún đất, phạm vi khu vực có nguy cơ sụt lún, các biện pháp phòng tránh, kế hoạch khắc phục sự cố, cơ chế hỗ trợcủa tỉnh, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, công tác vận động, thuyết phụcđể các tổ chức, cá nhân trên địa bàn vùng thiên tai biết,đcao tinh thần cảnh giác, chủ động hợp tác với chính quyn các cp khc phục hậu quảthiên tai.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tìnhhình sụt lún đất, xây dựng và phê duyệt: Quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất tại khu tái định cư; kế hoạch di dân, tái định cư ra khỏi khuvực sụt lún đất; phương án và dự toán kinh phí htrợ chocác hộ gia đình phải di chuyển, báo cáo UBND tỉnh và cácsở, ngành liên quan.

- Chỉ đạo ký cam kết giữa chính quyềnđịa phương với các hộ gia đình, cá nhân được hưởng kinh phí hỗ trợ và giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện.

- Thực hiện đúng trình tự, thủ tục didời khẩn cấp các hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại khu vực sụt lún ra khu táiđịnh cư theo thứ tự ưu tiên; tổ chức giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất cho các hộ gia đình theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

- Chỉ đạo không cấp phép xây dựng nhàở mới tại khu vực không an toàn (khu vực sụt lún đất); quản lý chặt chẽ việctách hộ tại khu vực sụt lún, không để xảy ra trường hợp lợi dụng chính sách hỗtrợ để trục lợi cá nhân.

- Quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mụcđích, đúng đối tượng nguồn kinh phí hỗ trợ và thực hiện thanh, quyết toán theoquy định.

5. Công ty Cổ phần xi măngSông Thao: Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cáccấp chính quyền của tỉnh trong việc thực hiện cơ chế hỗ trợ nêu trên.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành; Chủ tịch UBND cáchuyện, thành, thị; các tchức và cá nhân liên quan căn cứQuyết định thực hiện.

Nơi nhận:
- Các b: NN&PTNT, Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Công ty Cổ phần xi măng Sông Thao;
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- TT Công báo - Tin học;
- PCVPTH;
- Lưu: VT, NCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh