ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2013/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 12 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀUCHỈNH DỰ TOÁN TĂNG THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủyban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ banhành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩnquyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Hội đồngnhân dân tỉnh khoá V, kỳ họp thứ 6 về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán tăngthu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh dự toán tăng thu, chi ngân sách 6 tháng cuốinăm 2013 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể như sau: (Biểu số 1).

1. Tăng thu ngân sách địa phương (NSĐP) là: 1.018,215 tỷ. Bao gồm:

- Nguồn ngân sách trung ương (NSTW) thưởng vượt thu ngân sách năm 2012 là:207,197 tỷ.

- Nguồn ngân sách trung ương bổ sung dự án tàu khách Côn Đảo là: 50,000tỷ.

- Nguồn thu vay vốn tín dụng : 70,000 tỷ.

- Nguồn kết dư ngân sách năm 20l2 (phần bổ sung) : 346,457tỷ.

- Nguồn dự kiến tăng thu năm 2013 là : 344,564tỷ.

2. Tăng chi ngân sách địa phương là : 1.018,215 tỷ.

Bao gồm:

- Bổ sung chi đầu tư phát triển (chiếm 58% số tăng chi) là: 591,054 tỷ.

Gồm:

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 433 954tỷ.

Trong đó: Dự án tàu khách Côn Đảo là: 50,000 tỷ.

+ Thưởng vượt thu năm 2012 cho các huyện là: 8,102 tỷ.

Chi tiết theo biểu số 1.1

+ Chi đầu tư phát triển các đơn vị khác là: 78,998 tỷ.

Chi tiết theo biểu số 1.2

+ Chi chương trình kiên cố hóa kênh mương (vốn tín dụng) là: 70,000 tỷ.

- Bổ sung chi thường xuyên (chiếm 42% số tăng chi) là: 427,161 tỷ.

Chi tiết theo biểu số 1.3.

Gồm:

+ Bổ sung chi chương trình mục tiêu, đề án : 110,137 tỷ.

+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục đào tạo : 6,600 tỷ.

+ Bổ sung chi sự nghiệp y tế : 57,729 tỷ.

+ Bổ sung chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình : 0,484 tỷ.

+ Bổ sung chi đảm bảo xã hội : 24,500 tỷ.

+ Bổ sung chi sự nghiệp khoa học, công nghệ : 2,894 tỷ.

+ Bổ sung chi sự nghiệp kinh tế : 211,446 tỷ.

+ Bổ sung chi khác : 13,372 tỷ.

3. Nội dung tại khoản 1, khoản 2 Điều này được thực hiện từ ngày 01 tháng7 năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngàyký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tàichính, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

Biểu số 1

BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI THU -CHI BỔ SUNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt

Nội dung

Số kinh phí

A

Phần thu

1.018.215

1

Nguồn trung ương thưởng vượt thu ngân sách năm 2012

207.194

2

Nguồn trung ương bổ sung dự án đóng mới tàu khách Côn Đảo

50.000

3

Nguồn thu vay (vay vốn tín dụng kiên cố hóa kênh mương)

70.000

4

Nguồn kết dư năm 2012 chuyển sang (phần bổ sung)

346.457

5

Dự kiến nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2013

344.564

B

Phần chi

1.018.215

I

Chi đầu tư phát triển

591.054

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản bố trí trong dự toán điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2013

433.954

Trong đó: Dự án đóng mới tàu khách Côn Đảo

50.000

2

Thưởng vượt thu cho ngân sách các huyện (Chi tiết biểu 1.1)

8.102

3

Chi đầu tư phát triển các đơn vị khác (Chi tiết biểu 1.2)

78.998

4

Chương trình kiên cố hóa kênh mương (vốn tín dụng)

70.000

II

Chi thường xuyên (Chi tiết biểu 1.3)

427.161

1

Chi chương trình mục tiêu, chương trình đề án của tỉnh

110.137

2

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo

6.600

3

Chi sự nghiệp y tế

57.729

4

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

484

5

Chi đảm bảo xã hội

24.500

6

Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

2.894

7

Chi sự nghiệp kinh tế

211.446

8

Chi khác

13.372

Biểu số: 1.1

BIỂU TỔNG HỢP SỐ THƯỞNG VƯỢTTHU NĂM 2012

Khối huyện, xã

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt

Tên đơn vị

Sắc thuế

Dự toán 2012

Thực hiện 2012

Chênh lệch

Số đề nghị trích thưởng

Thu NSNN

NSTW

Thu NSNN

NSTW

A

B

1

2

3=2*56%

4

5=4*56%

6=4-2

7=5-3

8=7*30%

1

Huyện Tân Thành

144.700

81.032

186.304

104.330

41.604

23.298

6.989

Thuế VAT

124.600

69.776

159.806

89.491

35.206

19.715

5.915

Thuế TNDN

19.500

10.920

25.737

14.413

6.237

3.493

1.048

Thuế TTĐB

600

336

761

426

161

90

27

2

Huyện Xuyên Mộc

85.197

47.710

89.861

50.322

4.664

2.611

784

Thuế VAT

80.147

44.882

82.933

46.442

2.786

1.560

468

Thuế TNDN

4.800

2.688

6.424

3.597

1.624

909

273

Thuế TTĐB

250

140

504

282

254

142

43

3

Huyện Côn Đảo

7.630

4.273

9.592

5.372

1.962

1.098

329

Thuế VAT

7.130

3.993

4.822

2.700

-2.308

-1.293

-388

Thuế TNDN

500

280

4.736

2.652

4.236

2.372

712

Thuế TTĐB

0

34

19

34

19

6

Tổng cộng

237.527

133.015

285.757

160.024

48.230

27.007

8.102

Ghi chú: Chỉ xét thưởng phần vượt thu (thuế VAT; TNDN; TTĐB)do Chi cục thuế trực tiếp thu.

Các đơn vị: thành phố Vũng Tàu; thành phố Bà Rịa; Huyện LongĐiền; Huyện Đất Đỏ; Huyện Châu Đức không vượt thu.

Biểu số: 1.2

BIỂU CHI TIẾT SỐ BỔ SUNG DỰTOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NGÂN SÁCH 06 THÁNG CUỐI NĂM NĂM 2013

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Kinh phí bổ sung 6 tháng năm 2013

Văn bản của tỉnh

Số kinh phí

Số

Ngày

1

2

3

4

5

6

Chi đầu tư phát triển

78.998

1

Kinh phí thực hiện đầu tư dự án nhà tái định cư Lô H20 (thu hồi tạm ứng)

Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa

Công văn số 4034/UBND-VP ngày 25/7/2011

25/7/2011

12.920

2

Kinh phí thực hiện đầu tư dự án nhà tái định cư Lô H20 (thu hồi tạm ứng)

Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa

Công văn số 2896/UBND-VP ngày 07/5/2013

07/5/2013

13.783

3

Quỹ hỗ trợ nông dân (thu hồi tạm ứng)

BĐH Quỹ hỗ trợ nông dân

Công văn số 1910/UBND-VP ngày 05/4/2012

05/4/2012

10.000

4

Quỹ hỗ trợ vay vốn CBCNV (thu hồi tạm ứng)

Liên đoàn LĐ tỉnh

Công văn số 6381/UBND-VP ngày 04/10/2012 Công văn số

4/10/2012

3.000

5

Hỗ trợ nhà ở DK1 Hải quân (thu hồi tạm ứng).

Vùng 2 Hải quân

1966/UBND-VP ngày 29/3/20] 3

29/3/2013

1.937

6

Hạng mục hạ tầng kỹ thuật khụ tái định cư 4,5 ha (Đề án nâng cao chất lượng cuộc sống thôn Phước Long, Phước Hiệp)

Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành

Thông báo số 90/TB-UBND ngày 11/4/2013

11/4/2013

24.476

7

Kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo

Công văn số 3353/UBND-VP ngày 23/5/2013

23/5/2013

1.554

8

Mua sắm trang thiết bị và hệ thống Anten máy phát cho Đài truyền thanh

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

Thông báo số 66/TB-UBND ngày 15/3/2013

15/3/2013

3.000

9

Mua sắm trang thiết bị của các trường học

Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ

Thông báo số 66/TB-UBND ngày 15/3/2013

15/3/2013

3.000

10

Cấp lại số thu vượt năm 2012 theo Nghị quyết số 08/NQ /TU của Tỉnh ủy

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu

NQ số 08/NQ /TU ngày 07/8/2009 của Tỉnh ủy

07/8/2009

5.328

Biểu số: 1.3

CHI TIẾT SỐ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNGXUYÊN
NGÂN SÁCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Đơn vị: Triệu đồng

Stt

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Kinh phí bổ sung 6 tháng năm 2013

Văn bản của tỉnh

Số kinh phí

Số

Ngày

1

2

3

4

5

6

Tổng cộng

427.161

I

Chương trình, đề án của tỉnh

110.137

1

Chương trình xúc tiến thương mại

4.656

1.1

Ngành Công thương

Sở Công thương

Quyết định số 1797/QĐ-UBND

Ngày 31/8/2012

3.002

1.2

Ngành Nông nghiệp

Sở Nông nghiệp - PTNT

Quyết định số 1797/QĐ-UBND

Ngày 31/8/2012

1.170

1.3

Hợp tác xã

Liên minh Hợp tác xã

Quyết định số 1797/QĐ-UBND

Ngày 31/8/2012

484

2

Chưong trình Khuyến công địa phương (Khuyến công, CNTT, tiết kiệm năng lượng)

Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTDN

Quyết định số 1503/QĐ-UBND

Ngày 06/8/2012

4.148

3

Thực hiện chương trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh 2013- 2015

Sở Công thương

Quyết định số 1520/QĐ-UBND

Ngày 08/8/2012

1.800

4

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2013

Các đơn vị được giao theo QĐ 2542/QĐ-UBND

Quyết định số 2542/QĐ-UBND

Ngày 19/11/2012

14.822

5

Đề án chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hộ trong nông nghiệp, thuỷ sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2013 -2017

Chi cục Phát triển nông thôn

Quyết định số 135/QĐ-UBND

Ngày 15/01/2013

451

6

Kinh phí lập đề án phát triển dịch vụ Logistics tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2011- 2020

Sở Giao thông vận tải

Quyết định số 2834/QĐ-UBND ; Công văn số 621/UBND-VP

Ngày 25/12/2012 Ngày 25/01/2013

2.546

7

Chương trình xúc tiến du lịch

Trung tâm Xúc tiến du lịch

Quyết định số 2543/QĐ-UBND

Ngày 19/11/2012

4.526

8

Đề án phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2011- 2015

Sở Văn hóa, TT&DL (Trung tâm TDTT)

Quyết định số 05/2012/QĐ- UBND

Ngày 10/02/2012

5.391

9

Đề án phát triển bóng đá tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2011-2013

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 05/2012/QĐ- UBND

Ngày 10/02/2012

3.834

10

Kinh phí đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 1479/QĐ-UBND

Ngày 31/7/2012

2.166

11

Đề án y tế học đường

Sở Y tế

Quyết định số 1887/QĐ-UBND

Ngày 10/9/2012

15.000

12

Đề án cải thiện điều kiện đảm bảo thức ăn đường phố tỉnh BR-VT giai đoạn 2013- 2015

Sở Y tế

Quyết định số 2511/QĐ-UBND

Ngày 15/11/2012

3.004

13

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh

Sở Công thương

Ọuyết định số 710/QĐ-UBND

Ngày 26/3/2013

1.480

14

Kinh phí hoạt động chương trình gia đình năm 2013

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 328/QĐ-UBND

Ngày 31/01/2013

967

15

Dự án sản xuất giống gà thả vườn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư

Quyết định số 2039/QĐ-UBND

Ngày 19/9/2011

3.418

16

Dự án trại heo giống

Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư

Quyết định số 2043/QĐ-UBND

Ngày 19/9/2011

2.921

17

Di tích Đình chùa Thạnh Mỹ; nhà truyền thống Minh Đạm và xây dựng mới, tôn tạo bia biển di tích

UBND huyện Đất Đỏ

Quyết định số 891/QĐ-UBND

Ngày 10/5/2012

4.600

18

Di tích Đình thần Long Hương và xây dựng mới, tôn tạo bia biển di tích

UBND thành phố Bà Rịa

Quyết định số 891/QĐ-UBND

Ngày 10/5/2012

1.400

19

Di tích Sỏ Cò và xây dựng mới, tôn tạo bia biển di tích

UBND huyện Côn Đảo

Quyết định số 891/QĐ-UBND

Ngày 10/5/2012

1.000

20

Đình thần Long Điền và xây dựng mới, tôn tạo bia biển di tích

UBND huyện Long Điền

Quyết định số 891/QĐ-UBND

Ngày 10/5/2012

2.300

21

Xây dựng mới, tôn tạo bia di tích

UBND huyện Châu Đức

Quyết định số 891/QĐ-UBND

Ngày 10/5/2012

700

22

Kinh phí thực hiện chương trình nghệ thuật khai hội văn hóa - du lịch năm 2013

UBND thành phố Bà Rịa

Quyết định số 976/UBND-VP

Ngày 07/02/2013

4.964

23

Đề án dạy ngoại ngữ

UBND huyện Côn Đảo

Quyết định số 2438/QĐ-UBND

Ngày 07/11/2012

1.000

24

Bổ sung chương trình mục tiêu của tỉnh

Các ngành

Công văn số 939/SKHĐT-VX của Sở K.H&ĐT

Ngày 07/6/2013

23.044

II

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo

6.600

1

Kinh phí xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh do tăng mức chi

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 1076/QĐ-UBND ;

Công văn số 621/SGDĐT- KHTC

Ngày 05/6/201;

Ngày 13/5/2013

2.000

2

Kinh phí thực hiện chế độ khuyến khích tài năng cho học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên, Trường phổ thông và các trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và đào tạo

Quyết định số 05/2013/QĐ- UBND;

Công văn số 621/SGDĐT- KHTC

Ngày 15/01/2013;

Ngày 13/5/2013

2.600

3

Mua máy đột dập phục vụ công tác dạy nghề

Trường Cao đẳng nghề tỉnh

Công văn số 1898/UBND-VP

Ngày 27/3/2013

2.000

III

Sự nghiệp Y tế

57.729

1

Mua 08 xe cứu thương trang bị cho các Trung tâm Y tế và bệnh viện

Sỏ' Y tế

Quyết định số 2523/QĐ-UBND

Ngày 16/11/2012

11.228

2

Mua máy chụp cắt lớp Trung tâm quân dân y Côn Đảo

Sở Y tế

Quyết định số 1608/QĐ-UBND

Ngày 20/8/2012

9.980

3

Bổ sung kinh phí do tăng 8 biên chế

Trung tâm Y tế huyện Long Điền

Quyết định số 2141/QĐ-UBND

Ngày 10/10/2012

536

4

Kinh phí mua sắm máy chụp cắt lớp điện toán trang bị cho bệnh viện Lê Lợi ( kể cả xây lắp)

Sỏ Y tế - Bệnh viện Lê Lợi

Công văn số 1388/UBND-VP

Ngày 07/3/2013

30.000

5

Kinh phí mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho một kíp cấp cứu ngoại viện trên xe cứu thương cho các Trung tâm Y tế và bệnh viện

Sỏ’ Y tế

Phiếu chuyển số 157/PC-UBND ; Tờ trình số 214/TT- SYT

Ngày 04/02/2013;

Ngày 24/01/2013

5.985

IV

Phát thanh truyền hình

484

Truyền hình trực tiếp Lễ công bố bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo

Đài Phát thanh Truyền hình

Quyết định số 645/QĐ-UBND

Ngày 19/3/2013

484

V

Đảm bảo xã hội

24.500

Kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo mới thoát nghèo theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Y tế

Công văn số 3321/UBND-VP

Ngày 22/5/2013

24.500

VI

Khoa học công nghệ

2.894

Dự án bảo vệ, duy tu, sửa chữa bảo dưỡng công trình và quan trắc diễn biến động lực biển vùng ven bờ Lộc An

Sở Khoa học và Công nghệ

Công văn số 149/SKHCN

Ngày 17/4/2013

2.894

VII

Sự nghiệp kinh tế

211.446

1

Sự nghiệp nông, lâm, thuỷ lợi

2.265

1.1

Dự án phát triển mãng cầu ta theo tiêu chuẩn VietGap

Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư

Quyết định số 1140/QĐ-UBND

Ngày 15/5/2013

402

1.2

Kinh phí thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực kiểm lâm địa bàn giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chi cục Kiểm lâm

Công văn số 230/UBND-VP

Ngày 10/01/2013

625

1.3

Kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Chi cục Thú y

Quyết định số 889/QĐ-UBND

Ngày 17/4/2013

500

1.4

Kinh phí thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013

Ban Quản lý rừng phòng hộ

Quyết định số 370/QĐ-UBND

Ngày 05/02/2013

738

2

Sự nghiệp môi trường

75.119

2.1

Kinh phí xử lý rác tại Bãi Tóc Tiên

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo số 27/TB-UBND ;

công văn số 3218/UBND-VP

Ngày 31/01/2013;

Ngày 20/05/2013

53.000

a

Đào, vận chuyển, hoàn thổ rác tại bãi Tóc Tiên

15.000

b

Xử lý rác tại KBEC

38.000

2.2

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khảo sát, đánh giá tổng thể mức độ ô nhiễm, xác định các nguồn gây ô nhiễm nước sông Chà Và, sông Rạch Ván, Sông Rạng, thành phố Vũng Tàu.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 1112/QĐ-UBND

Ngày 10/5/2013

500

2.3

Bổ sung kinh phí thường xuyên năm 2013 về duy tu, duy trì, vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Công văn số 850/SXD-VP

Ngày 29/5/2013

20.000

2.4

Kinh phí thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013

Vườn Quốc gia Côn Đảo

Quyết định số 370/QĐ-UBND

Ngày 05/02/2013

550

2.5

Kinh phí thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013

1.069

a

Ngành Nông nghiệp

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTTN

Quyết định số 370/QĐ-UBND

Ngày 05/02/2013

70

b

Ngành Nông nghiệp

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

Quyết định số 370/QĐ-UBND

Ngày 05/02/2013

999

3

Sự nghiệp giao thông

35.676

3.1

Nâng cấp đường Quốc lộ 51 vào Khu công nghiệp Phú Mỹ

Sở Giao thông vận tải

Công văn số 2420/UBND-VP

Ngày 18/4/2013

4.690

3.2

Bổ sung kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2013 để sửa chữa các tuyến cấp tỉnh quản lý

Sở Giao thông vận tải

Phiếu chuyển số 571/PC-UBND

Ngày 22/5/2013

27.000

3.3

Kinh phí khảo sát địa hình lập bình đồ các khu vực trọng yếu phục vụ công tác thông báo luồng và tổ chức điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông

Sở Giao thông vận tải

Công văn số 160/UBND-VP

Ngày 09/01/2013

2.043

3.4

Kinh phí mua tàu thủy bằng vật liệu Composite phục vụ công tác của Cảng vụ đường thủy nội địa

Cảng vụ Đường thủy nội địa

Quyết định số 2439/QĐ-UBND

Ngày 07/11/2012

1.944

4

Nhiệm vụ quy hoạch

1.046

4.1

Quy hoạch phát triển nông lâm ngư nghiệp

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 974/QĐ-UBND

Ngày 25/4/2013

315

4.2

Quy hoạch phát triển cây hồ tiêu

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 893/QĐ-UBND

Ngày 17/4/2013

167

4.3

Quy hoạch vùng sản xuất nhãn xuồng cơm vàng

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 896/QĐ-UBND

Ngày 17/4/2013

112

4.4

Quy hoạch phát triển rau hoa cây cảnh

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 897/QĐ-UBND

Ngày 17/4/2013

163

4.5

Quy hoạch vùng sản xuất mãng cầu ta

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 898/QĐ-UBND

Ngày 17/4/2013

198

4.6

Quy hoạch phát triển cây điều

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 972/QĐ-UBND

Ngày 25/4/2013

90

5

Sự nghiệp kinh tế khác

3.874

5.1

Kinh phí tăng biên chế của Trung tâm giới thiệu việc làm

Trung tâm giới thiệu việc làm

Quyết định số 262/QĐ-UBND

Ngày 04/12/2012

356

5.2

Kinh phí mua sắm, trang trí Trung tâm Hội nghị tỉnh

BQL Trung tâm Hành chính- Chính trị tỉnh

Phiếu chuyển số 217/PC-UBND

Ngày 27/02/2013

2.200

5.3

Chi thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Trung tâm hành chính chính trị tỉnh

BQL Trung tâm Hành chính- Chính trị tỉnh

1.000

5.4

Kinh phí xúc tiến du lịch tại CHDCND Lào

Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh

Quyết định số 2394/QĐ-UBND ;

Công văn số 2015/UBND-VP

Ngày 02/11/2012,

ngày 01/4/2013

318

6

Chi sự nghiệp kinh tế cấp huyện

93.466

6.1

Kinh phí duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông

UBND huyện, Đất Đỏ

Thông báo số 66/TB-UBND

Ngày 15/3/2013

10.000

6.2

Kiên cố hóa kênh mương

UBND huyện, Đất Đỏ

Công văn số 1873/UBND-VP

Ngày 26/3/2013

10.000

6.3

Kinh phí duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông

UBND huyện Long Điền

Thông báo số 65/TB-UBND

Ngày 15/3/2013

16.100

6.4

Kiên cố hóa kênh mương

UBND huyện Long Điền

Công văn số 1873/UBND-VP

Ngày 26/3/2013

10.000

6.5

Kinh phí để duy tu bảo trì, nâng cấp đường giao thông nông thôn (thu hồi tạm ứng)

UBND huyện Đất Đỏ

Công văn số 6525/UBND-VP

Ngày 22/6/2012

15.000

6.6

Kinh phí để duy tu bảo trì, nâng cấp đường giao thông nông thôn lần 1, lần 2, lần 3 (thu hồi tạm ứng)

UBND huyện Xuyên Mộc

Công văn số 3669/UBND-VP

Ngày 22/6/2012

25.366

6.7

Kinh phí để duy tu bảo trì, nâng cấp đường giao thông nông thôn

UBND huyện Xuyên Mộc

Công văn số 1873/UBND-VP

Ngày 26/3/2013

7.000

VIII

Các nội dung chi khác

13.372

1

Kinh phí chỉnh lý hồ sơ lưu trữ cho các cơ quan, đơn vị

Các cơ quan, đơn vị

Công văn số 805/SNV-ĐTVTLT

Ngày 23/5/2013

7.500

2

Kinh phí trang bị 01 tàu kiểm ngư phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra trên biển

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công văn số 7500/UBND-VP

Ngày 15/11/2012

2.200

3

Kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc

Sở Tài chính

Công văn số 3551/UBND-VP

Ngày 30/5/2013

990

4

Kinh phí mua sắm tài sản hội trường

Sở Y tế

Phiếu chuyển số 468/PC-UBND

Ngày 23/4/2013

622

5

Kinh phí thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế và công tác quản lý thương mại

Sở Công thương

Công văn số 4623/UBND-VP

Ngày 27/7/2012

1.065

6

Kinh phí thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh năm 2013

Các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh TH; Báo BR-VT; Sở Ngoại vụ; Sở Văn hóa TTDL, ...

Công văn số 3122/UBND-VP

Ngày 16/5/2013

995