ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2013/QĐ-UBND

Tuy Hòa , ngày 11 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾPHỐI HỢP VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 củaThủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trìnhsố 866/TTr-STP ngày 18 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1273/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chínhtrên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBNDcác xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

QUY CHẾ

PHỐI HỢP VỀ KIỂMSOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnhPhú Yên)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định việc phối hợp thực hiện kiểmsoát, công bố, công khai thủ tục hành chính, quy định nội dung kiểm soát chấtlượng và công bố thủ tục hành chính, quy định về cập nhật, công khai thủ tụchành chính và văn bản quy định thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Quy chế này áp dụng đối với hoạt động phối hợp kiểmsoát thủ tục hành chính giữa Sở Tư pháp với các Sở, Ban ngành thuộc UBND tỉnh;UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh(gọi chung là cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh) và người có thẩm quyền,tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp trong kiểm soát, côngbố, công khai thủ tục hành chính.

1. Đảm bảo mọi hoạt động kiểm soát, công bố, côngkhai thủ tục hành chính giữa Sở Tư pháp với các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND cấphuyện, UBND cấp xã được thống nhất, thông suốt, đúng chức năng, nhiệm vụ vàthẩm quyền, nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hànhchính, cải cách hành chính.

2. Phối hợp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhànước, kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa những thủ tục hành chínhkhông phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đápứng nhu cầu thực tế; đảm bảo quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễthực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thựchiện thủ tục hành chính, nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng của hệ thống các quyđịnh về thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phụcvụ nhân dân. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và phòng chống thamnhũng.

3. Quy định rõ ràng nội dung, trách nhiệm cụ thểcủa các Sở, Ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã,phường thị trấn trong việc kiểm soát chất lượng thủ tục hành chính, công bốcông khai thủ tục hành chính.

Điều 4. Nội dung phối hợp.

1. Phối hợp trong công tác kiểm soát thủ tục hànhchính ngay từ khi dự thảo quy định về thủ tục hành chính và được tiến hànhthường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

2. Phối hợp trong việc công bố thủ tục hành chính,công khai thủ tục hành chính.

3. Phối hợp trong công tác truyền thông, tuyêntruyền về cải cách thủ tục hành chính.

4. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việctuân thủ các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyềnvà công chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quanphối hợp.

1. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơquan, Lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị địnhsố 63/2010/NĐ-CP và Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Kiểm tra đôn đốc cán bộ, công chức thuộc quyềnquản lý trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Điều 6. Nhiệm vụ của các cán bộ, công chức đượcphân công thực hiện thủ tục hành chính.

1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ được giaotrong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

2. Phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đối tượngthực hiện thủ tục hành chính, có tác phong, thái độ lịch sự, nghiêm túc, khiêmtốn, ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc trong thực hiện nhiệmvụ. Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính đã đượccông bố.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP

Điều 7. Trách nhiệm đối với các Sở, Ban, ngànhthuộc tỉnh.

Trên cơ sở Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mớicó quy định về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giaochịu trách nhiệm:

- Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm phápluật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh có quy định về thủ tục hành chínhphải tổ chức đánh giá tác động đối với từng thủ tục hành chính (điền các biểumẫu đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ); hoàn thành hồ sơ khi đápứng đầy đủ các bộ phận theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Nghị địnhsố 63/2010/NĐ-CP và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP củaChính phủ gửi về Sở Tư pháp để lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hànhchính trong dự thảo; cơ quan soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ýkiến của cơ quan cho ý kiến; Trường hợp không tiếp thu ý kiến góp ý, cơ quanchủ trì soạn thảo phải giải trình cụ thể trước khi trình thẩm định dự thảo vănbản.

- Thống kê đầy đủ thủ tục hành chính: Xác định cácbộ phận cấu thành của từng thủ tục hành chính trong văn bản thuộc thẩm quyềngiải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và điền chính xác tất cả các nộidung trong thủ tục hành chính theo quy định cho từng thủ tục hành chính. Đốivới những thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung phải ghi chú cụ thể những nộidung sửa đổi, bổ sung so với quy định cũ và những nội dung của bộ phận cấuthành TTHC được sửa đổi, bổ sung (theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 của Nghịđịnh số 63/2010/NĐ-CP ).

- Xây dựng Dự thảo quyết định công bố thủ tục hànhchính theo đúng quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Tờtrình về Dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính. Thủ trưởng các đơn vịcó trách nhiệm kiểm tra lại Dự thảo Quyết định công bố và Tờ trình để ký duyệthồ sơ trình (gồm: Ký ban hành Tờ trình; ký tắt vào Dự thảo Quyết định và cáctrang phụ lục kèm theo Dự thảo Quyết định) trước khi chuyển toàn bộ kết quả nàykèm theo tài liệu, các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành (cả bảncứng và file điện tử) gửi đến Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên để kiểm tra, kiểm soát trướckhi trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tư pháp tỉnh tỉnh phúYên.

1. Tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến về dự thảo văn bảnquy phạm pháp luật có quy định TTHC.

Khi nhận được hồ sơ văn bản dự thảo văn bản quyphạm pháp luật các Sở, Ban, ngành gửi đến lấy ý kiến, Sở Tư pháp tỉnh Phú Yêncó trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến và gửi văn bản tham gia ýkiến cho cơ quan chủ trì soạn thảo. Trong trường hợp hồ sơ thiếu các giấy tờtheo quy định, Sở Tư pháp yêu cầu cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo bổ sung hồsơ, nếu hết thời hạn yêu cầu mà cơ quan đơn vị chủ trì soạn thảo không bổ sungthì Sở Tư pháp trả lại hồ sơ.

2. Kiểm soát chất lượng và Công bố thủ tục hànhchính.

Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định hồ sơ thủ tụchành chính các Sở, Ban ngành gửi đến. Nếu nội dung Dự thảo Quyết định đã đảmbảo đầy đủ các điều kiện theo quy định thì trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnhký, ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính. Thời hạn ban hành Quyếtđịnh công bố chậm nhất trước 05 ngày làm việc tính đến ngày văn bản quy phạmpháp luật có quy định về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành. Nếu nội dungdự thảo quyết định công bố TTHC chưa đạt yêu cầu thì Sở Tư pháp chuyển trả lạicác cơ quan đơn vị dự thảo bổ sung về chất lượng. Trường hợp không thực hiện SởTư pháp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét xử lý.

Tất cả các thủ tục hành chính sau khi ban hành, sửađổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ phải được công bố công khai và nhậpthủ tục hành chính vào dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

3. Chịu trách nhiệm giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBNDtỉnh tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho các Sở, Ban,ngành; UBND cấp huyện, tổ chức kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hànhchính trên địa bàn tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Chịu trách nhiệm nhập các thủ tục hành chính đãcông bố vào dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 9. Công khai thủ tục hành chính

1. Thủ tục hành chính đã được công bố các Sở, Ban,ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn phảicông khai đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khaithác sử dụng. Phải đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị (nếu có)và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp (một cửa) giải quyết thủ tụchành chính cho cá nhân, tổ chức.

2. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm đăng tải trên cơ sởdữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính.

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đạichúng.

- Các hình thức khác.

Điều 10. Phối hợp trong công tác truyền thông

1. Các sở, Ban, ngành, UBND các cấp chủ động trongcông tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩ của công tác cải cách thủ tục hànhchính, và kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ công chức, viên chức thuộcquyền quản lý nhằm nâng cao nhận thức trong thực thi công vụ; tạo điều kiện chongười dân và doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyềnhình để tuyên truyền thường xuyên về kết quả đạt được trong cải cách thủ tụchành chính, biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong côngtác thục hiện thủ tục hành hành chính.

2. Thống nhất khẩu hiệu truyền thông của cải cáchthủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính là: “Chung tay cải cách thủtục hành chính”, được treo ở các trụ sở làm việc của cơ quan đơn vị, nơi tiếpnhận giải quyết thủ tục hành chính.

3. Các cơ quan Báo Phú Yên, Đài phát thanh vàtruyền hình Phú Yên, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Đài phát thanhcác huyện thị, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền về Cải cách thủ tụchành chính và kiểm soát thủ tục hành chính bằng các hình thức như: phóng sự,phỏng vấn; câu chuyện điển hình, đối thoại. Xây dựng chuyên trang, chuyên mụcvà qua báo điện tử địa phương để tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính vàkiểm soát thủ tục hành chính.

4. Sở Tư pháp là đầu mối cung cấp thông tin, tàiliệu hỗ trợ truyền thông cho các cơ quan, đơn vị và xây dựng kế hoạch truyềnthông hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

Chương 3.

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Báo cáo kết quả thực hiện

1. Định kỳ 06 tháng, các sở, ban ngành, UBND cấphuyện phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện việc kiểm soát thủ tục hànhchính tại cơ quan, đơn vị mình và thực hiện các báo cáo đột xuất theo khác yêucầu của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Tư pháp định kỳ 06 tháng chịu trách nhiệmtổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện côngtác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh và các báo cáo đột xuất theoyêu cầu.

3. Nội dung báo cáo thực hiện theo quy định tạiKhoản 1 Điều 35 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửađổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hànhchính.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường thị trấn và cánbộ, công chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Lãnhđạo các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Chủ tịch UBNDtỉnh xem xét xử lý./.