ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2013/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 23 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYĐỊNH MỨC VẬN ĐỘNG, THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊABÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 05tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 4 về mức vậnđộng đóng góp Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quânsự tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh mức vận động, thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địabàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 19tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công antỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai

QUY ĐỊNH

MỨC VẬN ĐỘNG, THU,QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định mức vận động, thu, quản lý vàsử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quỹ Quốc phòng - an ninh được lập ở xã, phường, thịtrấn (sau đây gọi chung là cấp xã), do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộccác thành phần kinh tế, hộ gia đình đang hoạt động, cư trú trên địa bàn tựnguyện đóng góp để hỗ trợ cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động của dân quân tựvệ và các hoạt động giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cấpxã.

Quỹ Quốc phòng - an ninh tiếp nhận mọi khoản đónggóp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Điều 2. Đối tượng vận động đóng góp Quỹ Quốcphòng - an ninh

Đối tượng vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - anninh gồm:

1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổchức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

2. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tếđóng trên địa bàn tỉnh.

3. Hộ gia đình cư trú trên địa bàn tỉnh.

4. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Điều 3. Đối tượng không thuộc diện vận động, tạmdừng vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - an ninh

1. Đối tượng không thuộc diện vận động đóng góp QuỹQuốc phòng - an ninh, gồm:

a) Hộ gia đình có người là thương binh, người hưởngchính sách như thương binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cha, mẹ, vợ (chồng), concủa liệt sĩ; người nhiễm chất độc da cam/dioxin không còn khả năng lao động;người mất sức lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật được trợ cấp xã hội;người hưởng chính sách bảo trợ xã hội.

b) Hộ gia đình có người thực hiện nhiệm vụ tuần tratại địa phương.

c) Hộ nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành (có sổ hộnghèo).

Các đối tượng quy định tại điểm a, b, c khoản nàynếu tự nguyện tham gia đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh thì được khuyến khích vàtiếp nhận.

2. Đối tượng tạmdừng vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - an ninh gồm:

a) Hộ gia đình cư trú trên địa bàn cấp xã nơi bịthiên tai, dịch bệnh hoặc thảm họa nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống vàsản xuất của nhân dân;

b) Cơ quan, tổ chức bị thiên tai, hỏa hoạn hoặcthảm họa khác ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xemxét, quyết định việc tạm dừng vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - an ninh đốivới các trường hợp quy định tại điểm a, b khoản này.

Điều 4. Nguyên tắc thu, quản lý, sử dụngQuỹ Quốc phòng - an ninh

1. Quỹ Quốc phòng - an ninh do Ủy ban nhân dân cấpxã tổ chức quản lý thống nhất, Quỹ được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước(Kho bạc nhà nước nơi Ủy ban nhân dân cấp xã mở tài khoản thu, chi ngân sáchcấp xã) để theo dõi, quản lý.

2. Việc thu Quỹ Quốc phòng - an ninh theo quy địnhcủa pháp luật. Việc đóng góp Quỹ Quốc phòng - an ninh thực hiện theo nguyên tắccông bằng, dân chủ, công khai, đúng pháp luật.

3. Việc quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninhtheo nguyên tắc dân chủ, công khai, hiệu quả, tiết kiệm, đúng nội dung, mụcđích, chế độ quy định.

Chương II

MỨC VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH

Điều 5. Mức vận động đối với cơ quan nhànước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp(gọi chung là đơn vị)

Đơn vị cấp Trung ương, cấp tỉnh: 300.000 đồng/đơnvị/năm.

Đơn vị cấp huyện: 200.000 đồng/đơn vị/năm.

Điều 6. Mứcvận động đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

Doanh nghiệp có bậc thuế môn bài bậc 1: 2.000.000đồng/đơn vị/năm.

Doanh nghiệp có bậc thuế môn bài bậc 2: 1.500.000đồng/đơn vị/năm.

Doanh nghiệp có bậc thuế môn bài bậc 3: 1.000.000đồng/đơn vị/năm.

Doanh nghiệp có bậc thuế môn bài bậc 4: 600.000đồng/đơn vị/năm.

Điều 7. Mức vận động đối với hộ gia đình

1. Hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh,dịch vụ:

Hộ gia đình có bậc thuế môn bài bậc 1: 120.000đồng/hộ/năm.

Hộ gia đình có bậc thuế môn bài bậc 2: 100.000đồng/hộ/năm.

Hộ gia đình có bậc thuế môn bài bậc 3: 80.000đồng/hộ/năm.

Hộ gia đình có bậc thuế môn bài bậc 4, 5, 6: 60.000đồng/hộ/năm.

2. Hộ gia đình không có hoạt động sản xuất, kinhdoanh:

Hộ gia đình ở các phường, thị trấn: 40.000đồng/hộ/năm.

Hộ gia đình ở các xã: 20.000 đồng/hộ/năm.

Điều 8. Đối với những trường hợp khác

1. Cá nhân trong và ngoài tỉnh, tổ chức ngoài tỉnh:Mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh dựa vào khả năng đóng góp của cánhân, tổ chức.

2. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, hộ giađình, cá nhân tự nguyện đóng góp cao hơn mức vận động tại Điều 5, Điều 6, Điều7 của Quy định này thì được khuyến khích và thu theo mức tự nguyện đóng góp.

Chương III

VẬN ĐỘNG, THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG - ANNINH

Điều 9. Vận động, thu Quỹ quốc phòng - anninh

1. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì phốihợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và các tổ chức đoàn thể tổ chức tuyêntruyền, vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - an ninh.

2. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Côngan, công chức Tài chính - Kế toán, công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã có tráchnhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện công tác tuyêntruyền, vận động, thu Quỹ Quốc phòng - an ninh theo chức năng, nhiệm vụ đượcgiao. Trưởng ấp, khu phố, tổ dân phố có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan,đơn vị cấp xã trong việc tuyên truyền, vận động thu Quỹ Quốc phòng - an ninhtrên địa bàn.

3. Tùy tình hình thực tiễn địa phương, Ủy ban nhândân cấp xã quyết định phương thức và thời gian thu Quỹ Quốc phòng - an ninh chophù hợp.

4. Việc thu tiền đóng góp Quỹ Quốc phòng - an ninh phảicó biên lai thu tiền theo mẫu thống nhất và phải giao biên lai thu tiền cho ngườinộp tiền theo quy định.

Điều 10. Nội dung chi Quỹ Quốc phòng - an ninh

1. Quỹ Quốc phòng - an ninh cùng với nguồn ngânsách và các nguồn thu hợp pháp khác của cấp xã phục vụ công tác quốc phòng, anninh được chi cho các nội dung sau:

a) Đăng ký, quản lý, xây dựng và phát triển lựclượng Dân quân tự vệ.

b) Xây dựng phương án Dân quân tự vệ tham gia hoạtđộng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự ởcấp xã.

c) Tập huấn, huấn luyện, diễn tập và hội diễn, hộithao quốc phòng.

d) Tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiệnphong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội trên địa bàncấp xã.

đ) Tuần tra, canh gác, kiểm tra, kiểm soát địa bànvà phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự cơ sở.

e) Mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ chonhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở cấp xã.

g) Hỗ trợ tiền ăn, tiền ngày công lao động trongthời gian được huy động làm nhiệm vụ theo quy định tại Điều 8 Luật Dân quân tựvệ, được cụ thể hóa tại Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2011của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ,phục vụ công tác phòng, chống gây rối, bạo loạn.

h) Chi hỗ trợ hoạt động của lực lượng bảo vệ dânphố theo quy định tại Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 củaChính phủ.

i) Chi hỗ trợ một số chế độ, chính sách khác quyđịnh tại Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02 tháng8 năm 2012 của liện Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - BộNội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dânquân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tácdân quân tự vệ.

k) Chi công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thuQuỹ Quốc phòng - an ninh.

l) Chi công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khenthưởng về quốc phòng, an ninh.

m) Các chi phí cần thiết khác cho việc thực hiệncác nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở cấp xã.

2. Quỹ Quốc phòng - an ninh cùng với nguồn ngânsách và các nguồn thu hợp pháp khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyếtđịnh chi theo nội dung chi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 11. Quản lý thu, chi Quỹ Quốc phòng - anninh

Việc quản lý thu, chi Quỹ Quốc phòng - an ninh thựchiện theo quy định tại Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 củaBộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính kháccủa xã, phường, thị trấn và Quy định này.

Bộ phận Tài chính - Kế toán cấp xã có trách nhiệmtham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý thu, chi Quỹ Quốc phòng - anninh và thực hiện chế độ kế toán, thống kê, báo cáo theo quy định. Các khoảnthu, chi Quỹ Quốc phòng - an ninh phải được mở sổ theo dõi đúng chế độ kế toánquy định tại Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Bộtrưởng Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã, Thông tưsố 146/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn, sửađổi, bổ sung chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 12. Lập dự toán, quyết toán thu, chi QuỹQuốc phòng - an ninh

1. Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã lập dự toánthu, chi Quỹ Quốc phòng - an ninh, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua.Thời gian lập, gửi dự toán thu - chi Quỹ Quốc phòng - an ninh cùng với thờigian lập, gửi dự toán thu - chi ngân sách cấp xã theo quy định của Luật Ngânsách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Cuối năm, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo quyếttoán thu, chi Quỹ Quốc phòng - an ninh, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xemxét, phê chuẩn.

3. Việc lập dự toán và báo cáo quyết toán thu, chiQuỹ Quốc phòng - an ninh gửi đến Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện để kiểmtra, thẩm định dự toán và báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ quốc phòng - an ninhcấp xã.

4. Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua dự toán, phêchuẩn quyết toán thu, chi Quỹ Quốc phòng - an ninh cùng cấp theo quy định củapháp luật; đồng thời, giám sát việc thực hiện Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địabàn.

5. Dự toán, quyết toán về thu, chi Quỹ Quốc phòng -an ninh sau khi được thông qua phải được công khai và niêm yết tại trụ sở Ủyban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật về công khai tài chính.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Thời điểm thực hiện

Thời điểm thực hiện vận động đóng góp Quỹ Quốcphòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 14. Trách nhiệm của các sở, ngành liênquan, Ủy ban nhân dân các cấp

1. Sở Tài chính hướng dẫn việc sử dụng Quỹ, trongđó hướng dẫn sử dụng các nguồn từ ngân sách nêu tại khoản 2 Điều 10 Quyết địnhnày.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp vớiCông an tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy địnhnày. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, Bộ Chỉ huy Quân sựtỉnh và Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị có tráchnhiệm chỉ đạo, kiểm tra các xã, phường, thị trấn trong việc tuyên truyền, vậnđộng, thu, quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh ở địa phương. Chỉ đạo cáccơ quan chuyên môn cấp huyện hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức thựchiện công tác vận động, thu, quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh. Kịpthời chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong việc thu, quản lý, sử dụng QuỹQuốc phòng - an ninh ở địa phương.

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chứcthực hiện công tác vận động, thu, quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh ởđịa phương theo đúng quy định của pháp luật và Quy định này. Chú trọng công táctuyên truyền, vận động, giáo dục để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm vững và nângcao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về quốcphòng, an ninh, tự nguyện đóng góp xây dựng Quỹ Quốc phòng - an ninh. Kịp thờitham mưu, trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua dự toán, phê chuẩn quyếttoán thu, chi Quỹ Quốc phòng - an ninh theo quy định.

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơnvị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ giađình, cá nhân phải thực hiện đúng chính sách, pháp luật về quốc phòng, an ninh;tham gia thực hiện công tác quốc phòng, an ninh ở địa phương theo quy định; cótrách nhiệm thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật về vận động, thuQuỹ Quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan thông tinđại chúng, các tổ chức đoàn thể

1. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Thông tinvà Truyền thông và đề nghị Báo Ấp Bắc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liênquan thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc phòng, anninh và các quy định về vận động, thu, quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - anninh trên các phương tiện thông tin đại chúng, để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhânnâng cao vai trò, trách nhiệm và tinh thần tự giác, tự nguyện đóng góp xây dựngQuỹ quốc phòng - an ninh.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhTiền Giang và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động các tầnglớp nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Quốc phòng - an ninh, giám sát việcthực hiện pháp luật về thu, quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh ở địaphương./.