ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2013/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XETAXI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2013/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đườngbộ năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điềukiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanhvận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định vềtổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợvận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc SởGiao thông vận tải tại Tờ trình số 2740/TTr-SGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi một sốđiều của Quy định về quản lý, khai thác vận tải hành khách bằng xe taxi trênđịa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày14 tháng 5 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Sửa đổi Điều 6 như sau:

“Điều 6. Tiêu chuẩn đối vớilái xe taxi

Người lái xe taxi phải có đủ cáctiêu chuẩn theo quy định tại Điều 58, 59 và 60 Luật Giao thông đường bộ vàkhoản 4 Điều 11 Nghị định số 91/2009/NĐ-CP Nghị định số 93/2012/NĐ-CP”

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 9 nhưsau:

“2. Quyền lợi của người lái xetaxi:

a) Được tập huấn chuyên mônnghiệp vụ theo giáo trình thống nhất do Tổng cục đường bộ Việt Nam biên soạn.

b) Được ký kết hợp đồng lao độngvới doanh nghiệp và hưởng các chế độ theo quy định của doanh nghiệp và của phápluật.”

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Sở Giaothông vận tải chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyếtđịnh này.

Điều 4. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơquan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐB Quốc hội thành phố;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Các Sở, ban, ngành;
- Trung tâm Tin học-Công báo thành phố;
- Hiệp hội Taxi Đà Nẵng;
- Các doanh nghiệp taxi;
- Lưu: VT, QLĐTh (A.Nghĩa).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến