ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/2013/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 07 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2009/QĐ-UBND NGÀY 23THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan đượcgiao thực hiện chức năng tranh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyênngành;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệmvụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triểnnông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc SởNội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2009 của UBNDtỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máyChi cục Thủy sản tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5Điều 2 như sau:

“5. Về công tác thanh tra:

Thực hiện công tác thanh tratheo quy định tại Điều 10 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng tranh trachuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành và các quy định pháp luật hiệnhành có liên quan.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khácdo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao và theo quy định củapháp luật.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm b,Khoản 1 Điều 3 như sau:

“b. Cơ cấu tổ chức:

- Các Phòng chuyên môn - nghiệpvụ:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính;

+ Phòng Nuôi trồng thủy sản;

+ Phòng Khai thác và Bảo vệnguồn lợi thủy sản;

+ Phòng Thanh tra.

- Các Trạm Thủy sản trực thuộcChi cục:

+ Trạm Thủy sản thị xã Ngã Bảy;

+ Trạm Thủy sản huyện ChâuThành.”

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở: Nộivụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phốvà Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Liên Khoa