ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2013/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lýnhà nước về thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2011/TTLT /BTTTT-BNG ngày 24/11/2011 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông -Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc phối hợp thi hành Quy chế quản lý nhà nước vềthông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thôngtin và Truyền thông tại Tờ trình số 23/TTr-STTTT ngày 15/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàntỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Sở Thông tin vàTruyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị cóliên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố,thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá nhân có liên quan căncứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo Tin học tỉnh;
- Các Phó VP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, VX;
- Gửi văn bản giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện

QUY CHẾ

QUẢNLÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đốitượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắcvà nội dung quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;quy định trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã(sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) trong công tác quản lý nhà nước và phốihợp, triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Quy chế này áp dụng đối với cáccơ quan, đơn vị, tổ chúc và cá nhân tham gia quản lý nhà nước và thực hiện cáchoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Hoạt động thông tin đốingoại

1. Thông tin đối ngoại là thông tinquảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc ViệtNam và của tỉnh Hà Tĩnh; thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chínhsách, pháp luật của nhà nước, của tỉnh ra thế giới và thông tin về thế giới vàotỉnh Hà Tĩnh.

2. Hoạt động thông tin đối ngoại làhoạt động đưa thông tin đến với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ởnước ngoài và phối hợp đưa thông tin quốc tế đến với nhân dân trong nước, trongtỉnh.

3. Nội dung hoạt động thông tin đốingoại:

a) Thông tin về chủ trương, đườnglối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Hà Tĩnh; quảng bátiềm năng, lợi thế của tỉnh phục vụ cho thu hút đầu tư nước ngoài, xúc tiếnthương mại, du lịch, phát triển giao thương và hợp tác quốc tế; những thành tựuphát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; quan hệ đối ngoại của tỉnh Hà Tĩnhvà phối hợp cung cấp thông tin trong nước, thông tin quốc tế đến với nhân dântrong tỉnh, giúp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn về tình hình thế giới, tiếpthu có chọn lọc kinh nghiệm, tinh hoa văn hóa nhân loại, giữ gìn và phát huygiá trị văn hóa truyền thống của dân tộc;

b) Giới thiệu, quảng bá hình ảnh HàTĩnh ổn định, năng động và phát triển trong xu thế hội nhập quốc tế; những nétđẹp về vùng đất, con người, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa độc đáo củanhân dân Hà Tĩnh để bạn bè trong nước và quốc tế hiểu hơn về Hà Tĩnh, giúp tăngcường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển;

c) Chủ động đấu tranh, phản bác cácthông tin sai, xuyên tạc nhằm chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốccủa nhân dân Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và gây ảnh hưởngđến uy tín, hình ảnh của tỉnh Hà Tĩnh;

d) Các loại hình hoạt động thôngtin đối ngoại khác theo quy định.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý hoạtđộng thông tin đối ngoại

1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy,sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa cáccơ quan Trung ương, địa phương, các Sở, ban, ngành trong công tác thông tin đốingoại theo quy định của pháp luật nhằm góp phần thực hiện nghiêm túc, có hiệuquả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại tronggiai đoạn hiện nay.

2. Phân công, phân nhiệm rõ ràng,đề cao vai trò, trách nhiệm và tăng cường tính chủ động của các cơ quan, đơnvị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong quá trình quản lý và tổ chức thực hiệncông tác thông tin đối ngoại.

3. Công tác thông tin đối ngoạiđược triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểmtheo từng giai đoạn. Kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đốinội; giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa,quốc phòng, an ninh; giữa đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước, đối ngoạinhân dân góp phần tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự hợp tác, đầu tư phục vụphát triển kinh tế - xã hội, mở rộng hợp tác quốc tế, bảo đảm lợi ích quốc gia,dân tộc, lợi ích của tỉnh Hà Tĩnh.

Chương 2.

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều 4. Nội dung công tác quảnlý nhà nước về thông tin đối ngoại

1. Xây dựng và ban hành các văn bảnquy phạm pháp luật về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh và tổ chức thựchiện các văn bản đã ban hành theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiệnquy hoạch, kế hoạch, chương trình về thông tin đối ngoại.

3. Tổ chức bộ máy, xây dựng cơ chế,chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đốingoại ở trong và ngoài tỉnh; xây dựng, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật nhằmnâng cao năng lực hoạt động thông tin đối ngoại.

4. Tổ chức và quản lý công tácnghiên cứu về thông tin đối ngoại; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan,tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn nội dungthông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh; cungcấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vàcộng đồng quốc tế.

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý viphạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theoquy định của pháp luật.

7. Sơ kết, tổng kết hoạt động thôngtin đối ngoại; khen thưởng, kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham giahoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Thôngtin và Truyền thông

1. Sở Thông tin và Truyền thông cótrách nhiệm tham mưu giúp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tinđối ngoại trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan xây dựng, trình tỉnh ban hành Chương trình, kế hoạch, các vănbản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại. Kiểm tra,đôn đốc việc tổ chức thực hiện các văn bản về thông tin đối ngoại của các Sở,ban, ngành, UBND cấp huyện theo thẩm quyền.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của mình, chủ động ban hành theo thẩm quyền các văn bản quản lý nhànước về thông tin đối ngoại và văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhànước về thông tin đối ngoại.

4. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnhủy để chỉ đạo, hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí trongtỉnh; phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin chobáo chí nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế.Theo dõi, tổng hợp và xây dựng dự thảo báo cáo (định kỳ, đột xuất) của UBNDtỉnh về tình hình hoạt động báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương.

5. Chủ động phối hợp với Ban Tuyêngiáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh theo dõi, nghiên cúu dư luận báo chí cónội dung thông tin tác động đến địa phương và chủ động trong việc đính chính,phản bác lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡngnghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ cho các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt độngthông tin đối ngoại của tỉnh; tham gia các lớp tập huấn do Bộ Thông tin vàTruyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương hoặc Bộ Ngoại giao tổ chức về thông tinđối ngoại.

7. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ độiBiên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan, chính quyền sở tại thực hiện tốt cáccông tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại Biên phòng ở khu vựcbiên giới tỉnh Hà Tĩnh.

8. Biên soạn và phát hành các ấnphẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

9. Chủ trì, phối hợp với Công antỉnh, Cục Hải quan, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch trong việc theo dõi, quản lý việc xuất khẩu, nhập khẩu xuấtbản phẩm có nội dung về Hà Tĩnh nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung, pháthiện và kịp thời báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đề xuất phương án xử lý đối vớinhững thông tin không đúng sự thật, gây bất lợi và ảnh hưởng xấu đến hình ảnhcủa tỉnh, của đất nước và con người Việt Nam để có biện pháp xử lý kịp thời.

10. Làm đầu mối phối hợp với các cơquan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; tổng hợpbáo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại của các Sở,ban, ngành, UBND cấp huyện; sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại;tổng hợp kinh phí thông tin đối ngoại hàng năm của các đơn vị trình UBND tỉnhphê duyệt; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật đối với cáccơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Ngoạivụ

1. Chủ trì triển khai các hoạt độngthông tin đối ngoại của tỉnh Hà Tĩnh ở nước ngoài; theo dõi, tổng hợp dư luậnbáo chí nước ngoài viết về Hà Tĩnh; thông tin về các hoạt động của người Việt Namở nước ngoài phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan tổ chức các cuộc họp báo quốc tế của lãnh đạo tỉnh ở trong nướcvà ở nước ngoài; tham gia chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnhcho phóng viên nước ngoài theo sự phân công, chỉ đạo của người đứng đầu, cơquan nhà nước có thẩm quyền.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Thôngtin và Truyền thông và các cơ quan liên quan trong việc quản lý, hướng dẫn cácđoàn báo chí nước ngoài đến tác nghiệp, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnhđúng quy định; phối hợp xây dựng và phát hành các ấn phẩm phục vụ thông tin đốingoại của tỉnh.

4. Phối hợp, hướng dẫn các cơ quanbáo chí trong tỉnh đưa tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh; tình hìnhquốc tế, trong nước, trong tỉnh liên quan đến đối ngoại.

5. Phối hợp với các cơ quan liênquan cung cấp thông tin về kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại và thông tin vềcác lĩnh vực khác cho người nước ngoài;

6. Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông và các Sở, ngành liên quan xây dựng chuyên mục Thông tin đối ngoạitrên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, phiên dịch ra tiếng nước ngoài (Anh, Lào,Thái Lan…). Tham gia viết, biên tập, dich tin, bài, cơ sở dữ liệu thông tin đốingoại cho chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơquan có liên quan vận động, đàm phán với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài,các tổ chức nhân đạo từ thiện và các cá nhân trên thế giới tài trợ dự án có quymô và nội dung phù hợp với nhu cầu của địa phương và tuân thủ các quy định củapháp luật Việt Nam.

Điều 7. Trách nhiệm của Vănphòng UBND tỉnh

Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thôngtin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức các buổi họp báo định kỳ vàđột xuất, cung cấp thông tin cho báo chí, các tổ chức và cá nhân quan tâm; họpbáo quốc tế của lãnh đạo tỉnh ở trong nước và ở nước ngoài; tham gia chuẩn bịnội dung trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh cho phóng viên nước ngoài theo sựphân công, chỉ đạo của người đứng đầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua hoạt độngvăn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch để quảng bá những nét đẹp về vùng đất,con người, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa độc đáo của nhân dân Hà Tĩnh.

2. Phối hợp và tạo điều kiện chocác cơ quan liên quan sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa do Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch quản lý để phục vụ hoạt động thông tin đối ngoại.

3. Phối hợp với các cơ quan liênquan theo dõi, quản lý việc xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm có nội dung về HàTĩnh nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung, phát hiện và kịp thời báo cáo UBNDtỉnh về những thông tin không đúng sự thật, gây bất lợi và ảnh hưởng xấu đếnhình ảnh của tỉnh, của đất nước và con người Việt Nam để có biện pháp xử lý kịpthời.

4. Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng và phát hành các ấn phẩm phục vụcông tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Kếhoạch và Đầu tư

1. Chủ trì phối hợp với các cơquan, đơn vị có liên quan biên soạn và phát hành các tài liệu giới thiệu vềtiềm năng, các lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh (bằng tiếng Việt và tiếng Anh,Lào, Thái Lan…)

2. Hàng tháng cung cấp thông tincho Chuyên mục thông tin đối ngoại của tỉnh về: tình hình thu hút đầu tư trongvà ngoài nước, nguồn vốn FDI; chương trình kế hoạch hợp tác, làm việc xúc tiếnđầu tư với các vùng, lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ; cơ chế,chính sách đầu tư, kinh doanh của tỉnh Hà Tĩnh…

3. Thông tin thường xuyên trênTrang thông tin điện tử của ngành về những thành tựu của đất nước và của tỉnh,những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tiến độ triển khai, tình hình và kết quả củacác dự án đầu tư nước ngoài, chú trọng thông tin cho đối tượng người Việt Nam ởnước ngoài và người nước ngoài đang có nhu cầu tìm hiểu thị trường và ý địnhđầu tư vào Việt Nam.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở CôngThương

1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông và các cơ quan liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoạitheo chức năng, nhiệm vụ được giao; Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, phổ cậpchuyên sâu các kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho các cán bộ công chức,viên chức làm công tác thông tin đối ngoại và cho các doanh nghiệp trên địabàn; Tổ chức các Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối giao thương mở rộng thịtrường, tăng cơ hội giao lưu hợp tác, tìm kiếm đối tác đầu tư cho các doanhnghiệp trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia quảng bá thông tin,hình ảnh, sản phẩm của doanh nghiệp trên sàn giao dịch thương mại điện tử củatỉnh.

2. Hàng tháng cung cấp thông tincho Trang thông tin điện tử của ngành và cập nhật thông tin liên quan lênChuyên mục thông tin đối ngoại của Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quyđịnh.

Điều 11. Trách nhiệm của BanQuản lý Khu kinh tế Vũng Áng, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế CầuTreo, Cục Hải quan.

1. Chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thuộc lĩnh vựcngành phụ trách; xây dựng cơ sở dữ liệu về danh mục dự án đầu tư thuộc lĩnh vựcquản lý làm tài liệu tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư kinhdoanh của tỉnh Hà Tĩnh.

2. Hàng tháng cung cấp thông tinTrang thông tin điện tử của ngành về hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh,đầu tư sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác; đồng thời cập nhật thông tinliên quan lên Chuyên mục thông tin đối ngoại của Cổng thông tin điện tử củatỉnh theo quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của Công antỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với Văn phòngUBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ hướng dẫn và theo dõi việcchấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại trênphạm vi toàn tỉnh;

2. Theo dõi, tổng hợp diễn biếnthông tin đối ngoại để đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sailệch, xuyên tạc, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gópphần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ chỉhuy Quân sự tỉnh

Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiệntốt công tác thông tin đối ngoại quân sự, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huyBộ đội Biên phòng tỉnh giám sát việc thực hiện công tác thông tin đối ngoạiquân sự trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toànxã hội trên địa bàn.

Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Chỉhuy Bộ đội Biên phòng

Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiệntốt công tác thông tin đối ngoại Biên phòng, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉhuy quân sự tỉnh giám sát thực hiện công tác thông tin đối ngoại quân sự trênkhu vực biên giới tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Tàichính

1. Thẩm định dự toán ngân sách hàngnăm cho các hoạt động thông tin đối ngoại, trình UBND tỉnh phê duyệt. Cân đốinguồn kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm để đầu tư cơ sở vậtchất kỹ thuật và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động thôngtin đối ngoại của tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Thôngtin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan có liên quan xây dựng định mức kinhphí cho hoạt động thông tin đối ngoại; đôn đốc các đơn vị sử dụng kinh phíthanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 16. Trách nhiệm của các Sở,ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệmvụ thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý.

2. Phối hợp với Sở Thông tin vàTruyền thông và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin cho báo chí trong vàngoài nước về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành mà đơn vị, địaphương quản lý; cung cấp thông tin cho Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Hà Tĩnhtheo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế này.

3. Hàng năm xây dựng kế hoạch hoạtđộng thông tin đối ngoại và dự toán kinh phí gửi Sở Thông tin và Truyền thôngtổng hợp, xây dựng thành kế hoạch thông tin đối ngoại của tỉnh.

4. Sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệuquả hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý.

5. Phân công tổ chức hoặc cá nhântrực thuộc chịu trách nhiệm triển khai hoạt động thông tin đối ngoại, gửi SởThông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố, thị xã giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu, giúp UBND huyện,thành phố, thị xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoạitại địa phương.

6. Thực hiện chế độ bảo mật thôngtin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 17. Trách nhiệm của Báo HàTĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh, các tạp chí địa phương, văn phòngđại diện, phóng viên thường trú, phóng viên, cộng tác viên có thông báo trênđịa bàn.

1. Mở chuyên trang, chuyên mục,phóng sự, tăng cường thông tin quảng bá về hình ảnh đất nước và người Hà Tĩnh;truyền thống lịch sử, các giá trị văn hóa; những thành tựu trong công cuộc đổimới, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, tiềm năng hợp tác và phát triển củatỉnh ra thế giới và thông tin về thế giới vào tỉnh; về chủ quyền biên giới,lãnh thổ của đất nước;

2. Kiên quyết, nhanh nhạy kịp thời,hiệu quả trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các thông tinxuyên tạc, bóp méo, sai sự thật để công tác thông tin đối ngoại được bảo đảmđầy đủ, chính xác và kịp thời.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Chế độ báo cáo và cungcấp thông tin

1. Hàng tháng, các cơ quan, đơn vịcung cấp thông tin định kỳ (ít nhất một lần) cho Cổng thông tin điện tử tỉnh HàTĩnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông).

2. Chậm nhất vào ngày 15 tháng 6 vàngày 20 tháng 12 hàng năm, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả hoạt động thôngtin đối ngoại định kỳ 6 tháng và 1 năm theo phạm vi quản lý (hoặc báo cáo độtxuất theo yêu cầu) gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBNDtỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 19. Thanh tra, kiểm tra

Sở Thông tin và Truyền thông cótrách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc thanh tra, kiểmtra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tinđối ngoại trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Điều 20. Khen thưởng và xử lý viphạm

1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cánhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các quy định của nhà nướctrong hoạt động thông tin đối ngoại; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi viphạm pháp luật trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnhđược khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cánhân vi phạm Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm sẽ bịxử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại về tàisản phải bồi thường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 21. Điều khoản thi hành

1. Sở Thông tin và Truyền thông cótrách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy chế này và báo cáo kết quả thựchiện với các cơ quan có thẩm quyền.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cánhân có liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại chịu trách nhiệm thực hiệnQuy chế này.

3. Các nội dung không quy địnhtrong Quy chế này được thực hiện theo quy định chung của pháp luật hiện hành vềquản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

Trong quá trình thực hiện, nếu phátsinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về SởThông tin và Truyền thông để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.