ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/2013/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨCTHU PHÍ QUA PHÀ ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh về phí và lệ phí ngày 28 tháng8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí vàlệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phívà lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định khung mức thu, chế độthu, nộp đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnhĐồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quyđịnh mức thu phí qua Phà Đồng Tháp.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau10 ngày, kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định mức thu phí qua PhàĐồng Tháp. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm triển khai và theo dõi việc thựchiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Giám đốc Phà Đồng Tháp, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH, HS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

QUY ĐỊNH

MỨC THU PHÍ QUA PHÀ ĐỒNGTHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Người và các phương tiện tham gia giao thông đường bộkhi qua Phà Đồng Tháp (gồm: Phà Cao Lãnh, Phà Sa Đéc - Bình Thạnh) phải nộp phíqua phà, kể cả người và phương tiện nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng được miễn

Xe cứu thương; cứu hỏa; xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp;xe hộ đê; xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão; xe chuyên dùng phục vụ choquốc phòng, an ninh; đoàn xe đưa tang; đoàn xe có hộ tống, dẫn đường; xe làmnhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa đến nhữngnơi bị thảm họa hoặc vùng có dịch bệnh; thương binh, bệnh binh, học sinh, trẻem dưới 10 tuổi.

Điều 3. Đối tượng mua vé tháng

1. Xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh, xe điện 02 bánh: ápdụng cho mọi đối tượng khi qua Phà Đồng Tháp.

2. Xe ôtô các loại (bao gồm xe ô tô chở người và xeô tô tải): áp dụng cho tất cả các tổ chức, cá nhân là chủ phương tiện vận tải.

Chương 2.

MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ CHỨNG TỪ THU PHÍ

Điều 4. Mức thu

TT

Đối tượng

Đơn vị tính

Mức thu

Ghi chú

I

Vé bán theo lượt

1

Xe mô tô 02 bánh, gắn máy, xe điện 02 bánh và các loại xe tương tự

đồng/lượt

5.000

Người ngồi theo xe không phải mua vé

2

Xe thô sơ (xe lôi, ba gác, xích lô và các loại xe tương tự)

đồng/lượt

6.000

3

Xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe lam và các loại xe tương tự

đồng/lượt

25.000

Bao gồm hành khách trên xe

4

Xe chở hàng có tải trọng dưới 03 tấn

đồng/lượt

25.000

Tính chung cho người, xe và hàng hóa trên xe

5

Xe khách từ 12 ghế ngồi đến dưới 15 ghế ngồi; xe chở hàng tải trọng từ 03 tấn đến dưới 07 tấn

đồng/lượt

35.000

6

Xe khách từ 15 ghế ngồi đến dưới 30 ghế ngồi

đồng/lượt

50.000

Bao gồm hành khách trên xe

7

Xe khách từ 30 ghế ngồi trở lên

đồng/lượt

60.000

8

Xe tải và các loại xe chuyên dùng có tải trọng từ 07 tấn đến dưới 10 tấn

đồng/lượt

60.000

Bao gồm hàng hóa trên xe

9

Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến 16 tấn

đồng/lượt

70.000

Bao gồm hàng hóa trên xe

II

Vé bao phà

1

Phà từ 40 tấn đến 60 tấn

đồng/chuyến

200.000

2

Phà 100 tấn

đồng/chuyến

300.000

III

Vé tháng

1

Xe mô tô 02 bánh, gắn máy, xe điện 02 bánh và các loại xe tương tự

120.000 đồng/xe/tháng

Tính chung cho người, xe và hàng hóa trên xe

2

Xe ô tô các loại

Mức thu bằng 30 lần giá vé mỗi lần qua phà đối với từng lọai xe tương ứng (không phân biệt đối tượng)

IV

Lệ phí làm thẻ

đồng/thẻ

5.000

Điều 5. Chứng từ thu phí

Đơn vị thu phí phải sử dụng biên lai thu phí do cơ quanthuế in ấn, cấp phát và thực hiện các quy định về quản lý sử dụng biên lai theoThông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí; Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa,dịch vụ.

Khi thu phí phải cấp biên lai thu phí cho đối tượngnộp phí.

Điều 6. Quản lý và sử dụng tiền phí

Việc quản lý và sử dụng tiền phí thu được thực hiệntheo Quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 17 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002; khoản 5, Điều 1 Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06tháng 3 năm 2006; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002; Thông tưsố 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sungThông tư số 63/2002/TT-BTC.

Đơn vị tổ chức thu phí phải mở tài khoản “tạm giữ tiềnphí, lệ phí” tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để theo dõi, quản lý tiền phíthu được. Định kỳ hàng tuần phải gửi số tiền phí đã thu được vào tài khoản “tạmgiữ tiền phí, lệ phí” và phải tổ chức hạch toán riêng khoản thu này theo chế độkế toán hiện hành của Nhà nước.

Điều 7. Chế độ kế toán

1. Đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí phải mở sổ sách, chứngtừ kế toán theo dõi số thu, nộp và sử dụng tiền phí thu được theo đúng quy địnhvề chế độ kế toán, thống kê của Nhà nước.

2. Định kỳ phải báo cáo quyết toán việc thu, nộp sửdụng số tiền phí thu được theo quy định của Nhà nước.

3. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo qui địnhcủa pháp luật.

4. Thực hiện công khai mức thu phí tại nơi thu phí.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải có tráchnhiệm chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện thu phí theo quy định.

Điều 9. Cơ quan Thuế địa phương nơi đơn vị thuđóng trụ sở có trách nhiệm cấp biên lai thu phí cho đơn vị thu; kiểm tra đônđốc các đơn vị thu phí thực hiện chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng biên laithu tiền phí theo đúng chế độ quy định.

Điều 10. Sở Tài chính có trách nhiệm quản lý,thu, nộp phí qua Phà Đồng Tháp, đảm bảo đúng qui định; tổng hợp các kiến nghị,đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp vớiđiều kiện thực tế tại địa phương./.