ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2013/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH TIÊU CHÍCHỌN TÊN, ĐƯA VÀO QUỸ TÊN ĐƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phốvà công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phốvà công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họpthứ mười về tiêu chí chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố;

Căn cứ Quyết định số 92/2005/QĐ-UB ngày 06 tháng6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế hoạt động của Hộiđồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình côngcộng thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Cơ quan Thường trực Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảngtrường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trìnhsố 3282/TTr- SVHTTDL ngày 28 tháng 6 năm 2013 về tiêu chí chọn tên, đưa vào Quỹtên đường tại thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này tiêu chíchọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố.

Điều 2.Giao Hội đồng đặt mới, sửa đổi tênđường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phốcó kế hoạch bổ sung Quỹ tên đường và các công trình công cộng theo Nghị định số91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ và nội dung tiêu chí chọntên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố. Thường xuyên thông tin, tuyên truyềngiới thiệu về ý nghĩa lịch sử, giá trị di tích, danh lam, thắng cảnh, côngtrạng của danh nhân được chọn để đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộngđể mọi người được biết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânthành phố, Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và côngtrình công cộng trên địa bàn thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố vàChủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND.TP;
- Ban Văn hóa Xã hội-Hội đồng nhân dân TP;
- Các Đoàn thể thành phố;
- VPUB: Các PVP; Các Phòng CV, TTCB;
- Lưu:VT, (VX/Ha) An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

TIÊU CHÍ

CHỌN TÊN, ĐƯA VÀOQUỸ TÊN ĐƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 củaỦy ban nhân dân thành phố)

I. NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ VIỆC ĐẶT, ĐỔI TÊN ĐƯỜNGVÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

1. Căn cứ vào vị trí, cấp độ, quy mô của đường vàcông trình công cộng để đặt tên tương xứng với ý nghĩa của địa danh, tầm quantrọng của sự kiện lịch sử và công lao của danh nhân.

2. Ưu tiên chọn sự kiện lịch sử - văn hóa, địa danhnổi tiếng, danh lam thắng cảnh, danh nhân và nhân vật lịch sử tiêu biểu, Bà mẹViệt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, những người có công đối với đất nước, gắnbó với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ để đặt tênđường và công trình công cộng.

3. Nhân vật lịch sử có nhiều tên gọi như: tên húy,tên hiệu, tước hiệu, bút hiệu thì chỉ dùng một tên phổ biến nhất, được đông đảonhân dân biết đến để đặt tên đường và công trình công cộng. Không đặt tên củamột nhân vật lịch sử cho nhiều đường khác nhau trên địa bàn thành phố.

* Nhân vật lịch sử còn có ý kiến đánh giá khác nhauhoặc chưa rõ ràng về mặt lịch sử thì chưa xem xét đưa vào Quỹ tên đường và côngtrình công cộng.

4. Không đổi tên đường và công trình công cộng đãcó tên gọi quen thuộc, gắn bó với lịch sử - văn hóa của dân tộc, của địa phươngvà đã ăn sâu vào trong tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ.Trường hợp đường và công trình công cộng đã có tên mà xét thấy không có ý nghĩalịch sử - văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, không phảilà nhân vật tiêu biểu của đất nước hoặc của địa phương, gây ảnh hưởng và tácđộng xấu trong xã hội thì phải đổi tên, nhưng cần xem xét thận trọng.

5. Việc đặt tên đường và công trình công cộng chỉsử dụng tên của những người đã mất và chỉ sử dụng tên trong Quỹ tên đường đãđược Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

6. Tên theo số thứ tự hoặc tên địa danh kết hợp vớisố thứ tự (ví dụ: Bàu Cát 1, Bàu Cát 2…): dùng đặt tên cho những con đường ởkhu cư xá, chung cư, khu dân cư mới hoặc khu công nghiệp, các số phải sắp đặttheo thứ tự từ nhỏ đến lớn, theo hướng từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây.

7. Tên các loại hoa, các loại đặc sản tiêu biểu củaNam bộ.

8. Công bố công khai tên các địa danh, sự kiện lịchsử, danh nhân, nhân vật lịch sử để nhân dân tham gia góp ý kiến trước khi Ủyban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân tại các kỳ họp thường kỳ hàngnăm.

II. TIÊU CHÍ CỤ THỂ XÉT CHỌN TÊN

1. Tên các địa danh, di tích lịch sử, sự kiện lịchsử, danh từ được xem xét, lựa chọn để đặt tên đường và công trình công cộngphải thật tiêu biểu, ưu tiên tên có gắn bó với sự phát triển của Sài Gòn -Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Nam Bộ.

a) Tên các địa danh cổ, địa danh hành chính xưathuộc thành phố Hồ Chí Minh ngày nay; địa danh đã quen dùng từ xa xưa, đã ănsâu vào tiềm thức của nhân dân; địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa và có giá trịtiêu biểu về lịch sử - văn hóa hoặc ghi dấu các sự kiện lịch sử trọng đại củadân tộc; tên địa phương kết nghĩa hoặc có mối quan hệ đặc biệt với thành phố HồChí Minh; các địa danh hành chính hiện nay không dùng để đặt tên đường và côngtrình công cộng.

b) Tên các di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúcnghệ thuật, danh lam thắng cảnh có giá trị tiêu biểu của Quốc gia và của thànhphố Hồ Chí Minh; các di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt.

c) Tên các phong trào cách mạng, các phong trào yêunước, sự kiện lịch sử, chiến thắng chống xâm lược có giá trị tiêu biểu của Quốcgia hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến Thành phố.

d) Danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, vănhóa, xã hội.

đ) Tên các ngày Quốc lễ.

2. Tên danh nhân, nhân vật lịch sử được xem xét,lựa chọn để đặt tên đường và công trình công cộng phải thật tiêu biểu, có đónggóp tích cực và cụ thể với sự phát triển của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh vàvùng Nam Bộ.

a) Tên các danh nhân (bao gồm cả danh nhân nướcngoài), là người nổi tiếng, xuất sắc, có đức, có tài và đóng góp to lớn cho sựnghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành phố; có đóng góp đặc biệt chođất nước, có công lớn trong các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quân sự, khoahọc, kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, y tế, giáo dục, ngoại giao được nhân dânsuy tôn hoặc nhà nước công nhận.

b) Tên những Anh hùng dân tộc, những danh tướng,những nhân vật hoặc những người giữ vị trí, trọng trách quan trọng, những Anhhùng liệt sỹ, Chiến sĩ cách mạng có thành tích xuất sắc, nổi trội trong khángchiến chống xâm lược, trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sựnghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, là tấm gương sáng về đạo đức, được nhân dânngưỡng mộ và biết đến.

c) Tên những người có công lớn trong việc khai thônlập ấp, chiêu dân khai canh lập làng, phát triển kinh tế, tổ sư các ngành nghềtruyền thống nổi tiếng.

d) Xét chọn tên Mẹ Việt Nam Anh hùng theo ưu tiênvề thành tích cống hiến, gắn bó với thành phố như Mẹ Việt Nam Anh hùng vừa làAnh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Mẹ Việt Nam Anh hùng là đảng viên ĐảngCộng sản Việt Nam...

đ) Tên Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng laođộng có đóng góp vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố./.