ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2014/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 3 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3, ĐIỀU 4 QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2013/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 187/TTr-CAT-PV11 ngày 18 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

Điều 3. Người có trách nhiệm lập danh mục bí mật nhà nước

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm lập danh mục bí mật nhà nước của địa phương trên cơ sở đề xuất của cơ quan, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

Điều 4. Lập danh mục bí mật nhà nước

1. Căn cứ quy định tại Điều 5, 6 và 7 Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật và Mật của các cơ quan, đơn vị và địa phương mình báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) quyết định lập danh mục bí mật nhà nước theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật gửi Bộ Công an thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; danh mục bí mật nhà nước độ Mật trình Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

2. Vào quý I hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét danh mục bí mật nhà nước của địa phương đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt ban hành quyết định, danh mục không còn phù hợp, cần thay đổi độ mật, giải mật hoặc xác định những nội dung mới cần được bảo mật thì hoàn chỉnh thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục bí mật nhà nước hoặc thay đổi độ mật, giải mật danh mục bí mật nhà nước của địa phương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN - TP. HCM);
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT:TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy và các Ban Đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.HQ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh