THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀĐỊNH MỨC HÀNH LÝ, TÀI SẢN DI CHUYỂN, QUÀ BIẾU, QUÀ TẶNG, HÀNG MẪU ĐƯỢC MIỄN THUẾ,XÉT MIỄN THUẾ, KHÔNG CHỊU THUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăngngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 14 tháng11 năm 2008;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11năm 2012;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của cácLuật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt độngmua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnhhàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềuLuật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quanvề thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan và kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng02 năm 2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về địnhmức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế,xét miễn thuế, không chịu thuế.

Chương I

QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định về địnhmức hành lý của người nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế Việt Nam bằng hộ chiếu,giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấphoặc hộ chiếu, giấy tờ đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;định mức hàng hóa là tài sản di chuyển nhập khẩu; định mức quà biếu, quà tặng,hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam và ngượclại.

2. Quyết định này không áp dụng đối với:

a) Việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy,chuyển nhượng xe ô tô, xe mô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừtại Việt Nam;

b) Việc tạm nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua hàng miễnthuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng và tiêu hủy những vậtdụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diệnngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởngquyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam;

c) Tài sản di chuyển của chuyên gia nước ngoài thựchiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối với hành lý miễn thuế: Người nhập cảnh.

2. Đối với tài sản di chuyển:

a) Người nước ngoài đến công tác, làm việc tại ViệtNam;

b) Tổ chức, công dân Việt Nam kết thúc kinh doanh,làm việc ở nước ngoài về nước;

c) Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đượcgiải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam;

d) Nguời Việt Nam định cư ở nước ngoài là trí thức,chuyên gia, công nhân lành nghề về nước làm việc trong thời gian từ một năm trởlên theo lời mời của cơ quan Nhà nước Việt Nam.

3. Đối với quà biếu, quà tặng, hàng mẫu: Tổ chức,công dân Việt Nam (không bao gồm người Việt Nam cư trú tại nước ngoài).

4. Cơ quan Hải quan, công chức hải quan và cơ quankhác của Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ quản lý đối với hành lý, hàng hóa làtài sản di chuyển, hàng quà biếu, quà tặng, hàng mẫu.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC

Điều 3. Định mức hành lý củangười nhập cảnh

Định mức hành lý được miễn thuế nhập khẩu, không chịuthuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng của người nhập cảnh như sau:

1. Rượu, đồ uống có cồn

a) Rượu từ 22 độ trở lên: 1,5 lít;

b) Rượu dưới 22 độ: 2,0 lít;

c) Đồ uống có cồn, bia: 3,0 lít

Đối với rượu, nếu người nhập cảnh mang nguyên chai,bình, lọ, can (sau đây viết tắt là chai) có dung tích lớn hơn dung tích quy địnhtại các Điểm a, b, c Khoản này nhưng dung tích vượt không quá 01 (một) lít thì đượcmiễn thuế cả chai, nếu dung tích vượt quá 01 (một) lít thì phần vượt định mứcphải nộp thuế theo quy định của pháp luật.

2. Thuốc lá

a) Thuốc lá điếu: 200 điếu;

b) Xì gà: 100 điếu;

c) Thuốc lá sợi: 500 gam

Đối với thuốc lá điếu, xì gà, người nhập cảnh chỉđược mang theo đúng định mức miễn thuế; nếu mang vượt định mức miễn thuế thì phầnvượt phải được tạm gửi tại kho của Hải quan cửa khẩu và nhận lại trong thời hạnquy định tại Khoản 5 Điều 59 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hànhLuật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

3. Định mức quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều nàykhông áp dụng đối với người dưới 18 tuổi.

4. Đồ dùng cá nhân: số lượng, chủng loại phù hợp vớimục đích chuyến đi.

5. Các vật phẩm khác ngoài danh mục hàng hóa quy địnhtại các Khoản 1, 2, và 4 Điều này (không nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhậpkhẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện): Tổng trị giá không quá10.000.000 (mười triệu) đồng Việt Nam.

6. Khách nhập cảnh thường xuyên theo quy định tại Khoản 5 Điều 58 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan vềthủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan không được hưởng địnhmức hành lý miễn thuế quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này cho từng lầnnhập cảnh mà cứ 90 ngày được hưởng định mức hành lý miễn thuế 01 (một) lần.

Điều 4. Định mức hàng hóa làtài sản di chuyển miễn thuế

1. Hàng hóa là tài sản di chuyển (gồm đồ dùng, vậtdụng phục vụ sinh hoạt, làm việc đã qua sử dụng hoặc chưa qua sử dụng, trừ xe ôtô, xe mô tô) của cá nhân quy tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định này, định mức đượcmiễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăngđối với mỗi đồ dùng, vật dụng là 01 (một) cái hoặc 01 (một) bộ.

2. Hàng hóa là tài sản di chuyển (gồm: Đồ dùng, vậtdụng phục vụ sinh hoạt, làm việc đã qua sử dụng hoặc chưa qua sử dụng, trừ xe ôtô, xe mô tô) của tổ chức quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 Quyết định này, địnhmức miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị giatăng đối với mỗi đồ dùng, vật dụng là 01 (một) cái hoặc 01 (một) bộ.

3. Đối với xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng thuộc sởhữu của cá nhân quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 Quyết định này và có đủ điềukiện, tiêu chuẩn kỹ thuật được phép nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của phápluật, được miễn thuế nhập khẩu 01 (một) xe ô tô, 01 (một) xe mô tô, nhưng phảinộp thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

4. Đối với xe ô tô (đã qua sử dụng hoặc chưa qua sửdụng) của cá nhân quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 2 Quyết định này nhập khẩu đểsử dụng trong thời gian làm việc tại Việt Nam, được miễn thuế nhập khẩu, khôngchịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng 01 (một) xe ô tô.

Xe ô tô đã qua sử dụng phải đảm bảo có đủ điều kiện,tiêu chuẩn kỹ thuật được phép nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Chủ xe phải tái xuất xe ô tô khi kết thúc thời gianlàm việc tại Việt Nam, trường hợp chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác tạiViệt Nam thì phải nộp thuế và thực hiện theo quy định của pháp luật đối với xeô tô nhập khẩu đã qua sử dụng.

Trường hợp cần gửi lại xe ô tô để sử dụng trong đợtlàm việc tiếp theo, chủ xe phải có giấy xác nhận của cơ quan Nhà nước Việt Namđã mời về nước làm việc.

Điều 5. Định mức quà biếu, quàtặng miễn thuế

1. Quà biếu, quà tặng miễn thuế quy định tại Điềunày là những mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu,tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và không thuộc danh mục mặt hàng chịuthuế tiêu thụ đặc biệt (trừ quà biếu, quà tặng để phục vụ mục đích an ninh, quốcphòng) theo quy định của pháp luật.

2. Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nướcngoài cho cá nhân Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Namcho cá nhân ở nước ngoài có trị giá không vượt quá 2.000.000 (hai triệu) đồnghoặc có trị giá hàng hóa vượt quá 2.000.000 (hai triệu) đồng nhưng tổng số tiềnthuế phải nộp dưới 200.000 (hai trăm nghìn) đồng được miễn thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng.

3. Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nướcngoài cho tổ chức Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Namcho tổ chức ở nước ngoài có trị giá không vượt quá 30.000.000 (ba mươi triệu) đồngđược xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị giatăng. Riêng quà biếu, quà tặng vượt định mức 30.000.000 (ba mươi triệu) đồngthuộc trường hợp sau thì được xét miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụđặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ trị giá lô hàng:

a) Các đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơquan hành chính, sự nghiệp công, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị- xã hội - nghề nghiệp, nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tiếpnhận để sử dụng;

b) Hàng hóa là quà biếu, quà tặng mang mục đíchnhân đạo, từ thiện.

4. Trường hợp quà biếu, quà tặng quy định tại Khoản2, Khoản 3 Điều này thuộc danh mục mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để phụcvụ mục đích an ninh, quốc phòng thì được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng.

5. Trường hợp quà biếu, quà tặng là thuốc cấp cứu,thiết bị y tế cho người bị bệnh nặng hoặc người bị thiên tai, tai nạn có trịgiá không quá 10.000.000 (mười triệu) đồng thì được miễn các loại thuế.

6. Quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế quyđịnh tại các Khoản 3, 4 và Khoản 5 Điều này không áp dụng đối với trường hợp tổchức, cá nhân thường xuyên nhận một hay một số mặt hàng nhất định.

Điều 6. Định mức hàng mẫu của tổchức, cá nhân

1. Hàng hóa là hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ở ViệtNam gửi cho cá nhân ở nước ngoài; hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửicho cá nhân ở Việt Nam có trị giá không vượt quá 1.000.000 (một triệu) đồng hoặctrị giá hàng hóa vượt quá 1.000.000 (một triệu) đồng nhưng tổng số tiền thuế phảinộp dưới 100.000 (một trăm nghìn) đồng được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Hàng hóa là hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ở ViệtNam gửi cho tổ chức ở nước ngoài; hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửicho tổ chức ở Việt Nam có trị giá không vượt quá 30.000.000 (ba mươi triệu) đồngđược xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3. Hàng hóa là hàng mẫu quy định tại Khoản 1, Khoản2 Điều này không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừngxuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Điều 7. Hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu vượt định mức hành lý, định mức tài sản di chuyển, định mức quà biếu, quàtặng, định mức hàng mẫu

Tổ chức, cá nhân quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản4 Điều 2 Quyết định này được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa vượt định mức miễnthuế, xét miễn thuế quy định tại các Điều 3, 4, 5 và Điều 6 Quyết định này với điềukiện:

1. Hàng hóa phải đảm bảo các quy định của pháp luậtvề chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại thời điểm xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Phải nộp đủ các loại thuế theo quy định của phápluật đối với số lượng hàng hóa vượt định mức quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các cơquan quản lý nhà nước liên quan

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơquan liên quan có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn thực hiện thủ tục, kiểm tra giám sát hảiquan, công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa là tài sản di chuyển, hành lýcủa người nhập cảnh quy định tại Điều 3, Điều 4 Quyết định này;

b) Hướng dẫn thực hiện thủ tục, công tác quản lý hảiquan đối với việc nhập khẩu, chuyển nhượng, tái xuất xe ô tô, xe mô tô quy địnhtại Khoản 3, Khoản 4 Điều 4 Quyết định này;

c) Hướng dẫn thực hiện thủ tục, công tác quản lý hảiquan và xử lý xét miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng, hàng mẫu quy định tại Điều5, Điều 6 Quyết định này;

d) Chỉ đạo, tổng hợp việc thực hiện Quyết định này,chủ động giải quyết những vướng mắc phát sinh, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chínhphủ xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế,Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính trong chỉ đạo, tổchức thực hiện Quyết định này.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01tháng 10 năm 2015. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 210/1999/QĐ-TTgngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối vớingười Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 10. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơquan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng