ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2015/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 15 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 6 QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2015/QĐ-UBND NGÀY12 THÁNG 5 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH, CHỮABỆNH BAN ĐẦU VÀ CHUYỂN TUYẾN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânnăm 2004;

Căn cứLuật Bảo hiểm y tế năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảohiểm y tế năm 2014;

Căn cứLuật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứNghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thôngtư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy địnhchi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữabệnh;

Căn cứ Thôngtư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy địnhviệc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám chữa bệnh;

Căn cứThông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tếhướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữabệnh bảo hiểm y tế;

Theo đềnghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1960/TTr-SYT ngày 10 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung Điều 6, Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đăng ký khám bệnh,chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địabàn tỉnh Ninh Thuận, như sau:

Người nghỉ hưu,trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người làm việc tại các cơ quan đảng, chínhquyền, sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, các doanhnghiệp Nhà nước và tư nhân đóng trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm;cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước đang làm việc tại các huyện nhưng có hộkhẩu thường trú tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, ngoài quyền lựa chọn đăngký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện vàtương đương còn được quyền lựa chọn đăng ký khámchữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày,kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác của Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện.

Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình