ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2015/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG, CHIPHÍ CHỨNG THỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghịđịnh số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từsổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng,giao dịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 121/TTr-STP ngày28 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng tại các Tổ chứchành nghề công chứng; chi phí chứng thực áp dụng tại Phòng Tư pháp thuộc Ủy bannhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau:

1. Mức trần thù laocông chứng và chi phí chứng thực

STT

Các loại việc

Mức trần

I. Soạn thảo hợp đồng, giao dịch

(đồng/trường hợp)

1

Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh; Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản

200.000

2

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; Hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản khác; Hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lãnh tài sản; Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản

150.000

3

Hợp đồng mua bán, tặng cho xe ô tô; Hợp đồng vay tiền; Văn bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng; Di chúc; Hợp đồng ủy quyền

100.000

4

Hợp đồng mua bán, tặng cho xe máy; Văn bản hủy bỏ hợp đồng, giao dịch; Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch

50.000

5

Văn bản từ chối nhận di sản; Giấy ủy quyền

40.000

6

Hợp đồng, giao dịch khác

100.000

II. Đánh máy, in, sao chụp văn bản công chứng, chứng thực

(đồng/trang)

1

Đánh máy giấy tờ, văn bản (trang A4)

5.000

2

In, Sao chụp (photocopy) giấy tờ, văn bản (trang A4)

500

3

In, Sao chụp (photocopy) giấy tờ, văn bản (trang A3)

1.000

III. Dịch giấy tờ, văn bản

(đồng/trang)

1

Dịch từ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

150.000

2

Dịch từ tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt

150.000

IV. Các việc khác liên quan đến việc công chứng

(đồng/trường hợp)

1

Sao lục hồ sơ

50.000

2

Công bố di chúc

150.000

3

Niêm yết thông báo hồ sơ thừa kế

150.000

2. Tổ chứchành nghề công chứng có trách nhiệm xác định mức thù lao đối với từng loại việccông chứng cụ thể nhưng không vượt quá mức trần quy định tại Khoản 1, Điều 1của Quyết định này và niêm yết công khai các mức thù lao tại trụ sở.

3. PhòngTư pháp thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện thu chi phí chứng thực theoquy định tại Mục II của Biểu mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực quyđịnh tại Khoản 1, Điều 1 của Quyết định này và niêm yết công khai các mức thuthù lao tại trụ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyký. Quyết định số 27/2002/QĐ-UB ngày 04/7/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh LạngSơn về việc quy định mức thu phí dịch vụ công chứng, chứng thực áp dụng tại cơquan công chứng, chứng thực hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lựcthi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủtrưởng các Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;UBND các xã, phường, thị trấn, các Tổ chức hành nghề công chứng và tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Cục BTTP - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Công báo Lạng Sơn;
- PCVP, KTTH, NC, TH, PC, TTTHCB;
- Lưu: VT, KTTH(LTH).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình