ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2015/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 09 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, SỬAĐỔI NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC,LIÊN KẾT SẢN XUẤT GẮN VỚI TIÊU THỤ NÔNG SẢN, XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG LỚN TRÊN ĐỊABÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2014/QĐ-UBND NGÀY24/11/2014 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợptác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện một số điều tạiQuyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sáchkhuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản,xây dựng cánh đồng lớn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tại Văn bản số 2381/SNN-KHTC ngày 20/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi Tiết 2, Điểm d, Khoản 1,Điều 5 quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kếtsản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnhĐồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 củaUBND tỉnh như sau:

“Nhóm cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày(lúa, bắp, đậu, mỳ, mía,…) là: 50 ha không nhất thiết phải liền thửa, nhưngphải nằm trong cùng một vùng sản xuất chuyên canh tập trung:”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác của Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh về quy định về chính sách hỗ trợ,khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản,xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháplý thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư,Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, cácsở, ban, ngành; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Giám đốcNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Thủ trưởngcác tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh