HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 31-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 1963

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘTSỐ NHIỆM VỤ GIỮA BỘ NỘI VỤ, BỘ LAO ĐỘNG, BỘ CÔNG AN, BỘ Y TẾ VÀ TỔNG CÔNG ĐOÀNVIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CHÍNHPHỦ

Căn cứ Nghị định số 130-CPngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn vàtổ chức bộ máy của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 172-CP ngày 26 tháng 10 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quyđịnh nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động;
Căn cứ Nghị định số 218-CP ngày 27 tháng 12 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ banhành điều lệ tạm thời về chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chứcNhà nước;
Để việc phân nhiệm giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động và một số ngành khác được hợp lýhơn;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Bộ trưởng Bộ Lao động;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị Thường vụ của Hội đồngChính phủ ngày 20 tháng 02 năm 1963;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nayđiều chỉnh một số nhiệm vụ giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Công an, Bộ Y tế vàTổng công đoàn Việt Nam như sau:

1. Bộ Nội vụ có nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác cứu tế xã hộivà an toàn xã hội, công tác quản lý nhà đất, công tác quản lý hàng binh;

- Nghiên cứu và trình Hội đồngChính phủ ban hành các chính sách, chế độ về hưu trí, tiền tuất, nghỉ việc vì mấtsức lao động đối với công nhân, viên chức Nhà nước; chỉ đạo thực hiện các chínhsách, chế độ ấy (kể cả việc quản lý qũy và quản lý các trại an dưỡng).

2. Bộ Lao động có nhiệm vụ:

- Phụ trách toàn bộ công tác tiềnlương của cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước khu vực hành chính, sự nghiệpvà khu vực sản xuất;

- Nghiên cứu, tổng hợp các mặtchính sách lao động và tiền lương, trình Hội đồng Chính phủ quyết định cácchính sách về lao động và tiền lương của các Bộ, các ngành;

- Nghiên cứu và trình Hội đồngChính phủ ban hành các chính sách, chế độ về bảo hộ lao động và an toàn kỹ thuật;chỉ đạo thực hiện và thanh tra việc thực hiện các chính sách, chế độ ấy.

3. Bộ Công an có nhiệm vụ:

- Phụ trách công tác cải tạo nạnnhân của tệ nạn xã hội cũ;

- Phụ trách công tác phòng cháyvà chữa cháy.

4. Bộ Y tế phụtrách công tác vệ sinh công nghiệp.

5. Tổng công đoàn Việt Nam cónhiệm vụ:

- Phụ tráchnghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chính sách, chế độ về phúclợi tập thể (gồm các vấn đề về trợ cấp cho gia đình đông con, trợ cấp cho giađình gặp khó khăn, vấn đề nhà trẻ), bảo hiểm xã hội (trừ các chế độ hưu trí, tiềntuất, nghỉ việc vì mất sức lao động do Bộ Nội vụ phụ trách) đối với công nhân,viên chức Nhà nước; tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chính sách chế độ ấy;

- Giáo dục, tổ chức công nhân,viên chức Nhà nước thực hiện các chính sách, chế độ bảo hộ lao động và an toànkỹ thuật trong các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước;

- Giám sát việc thực hiện cácchính sách, chế độ bảo hộ lao động và an toàn kỹ thuật trong xí nghiệp, cơ quanNhà nước;

- Tham gia ý kiến với Bộ Lao độngtrong việc nghiên cứu các chính sách, chế độ báo hộ lao động và an toàn kỹ thuật.

Điều 2.Căn cứ vào sự phân nhiệm trên đây, các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Lao động vàthủ trưởng các ngành có liên quan cần xúc tiến việc bàn giao công việc cho nhauvà mau chóng ổn định tổ chức của ngành mình.

Điều 3. Các ông Bộ trưởngPhủ Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động và thủ trưởng cácngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦPhạm Văn Đồng