SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

V/V ban hành phương án thu phí giới thiệu việc làm và cung ứng lao động năm 2009

___________________

- Căn cứ nghị định 43/2006/NĐ - CP, ngày 25/04/2006 của chính phủ giao quyền tự chủ và chịụ trách nhiệm trong hoạt động tổ chức biên chế và tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Căn cứ thông tư liên tịch 95/2007/TTLB -TC - LĐTBXH, ngày 07/08/2007 của Bộ tài chính và Bộ lao động - TBXH quy định về việc thu phí GTVL.

- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Giám Đốc trung tâm GTVL tỉnh Vĩnh Long.

- Xét đề nghị của trưởng phòng thị trường việc làm và trưởng phòng hành chính tổng hợp.

GIÁM ĐỐC QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành quyết dinh này kèm theo "phương án thu phí giới thiệu việc làm và cung ứng lao động năm 2009” số /PA-TTGTVL ngày 01 tháng 01 năm 2009 của trung tâm GTVL Vĩnh Long.

Bản phương án gồm có 04 mục (từ I đến IV) và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009

Điều 2: Các đồng chí trong BGĐ, Trưởng phòng HC-TH, Trưởng phòng Thị trường - Việc làm và các đồng chí có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Giám đốc

(Đã ký)

Lê Công Gia