UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định bảo vệ, xử lý sự cố đường ống xăng dầu

___________________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 17/2/1993 của Chính phủ về việc bảo vệ các công trình xăng dầu;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản Quy định bảo vệ, xử lý sự cố đường ống xăng dầu của UBND Thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Giao cho Ban Chỉ đạo bảo vệ công trình xăng dầu của Thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các văn bản trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các ban ngành, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện quyết định này.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng