BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về giá điện

TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 01/CP ngày 05/01/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Vật giá Chính phủ;

Căn cứ Quyết dịnh số 137/HĐBT ngày 27/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quản lý giá;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong văn bản số 1528/KTKH ngày 01/4/1997 về điều chỉnh giá điện;

Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay quy định giá bán điện thống nhất trong cả nước cho các đối tượng sử dụng điện như bản phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2: Mức giá điện quy định tại Điều 1 là giá bán tại công tơ điện của các hộ sử dụng điện ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với ngành điện.

Điều 3: Quyết định này thi hành kể từ ngày 15/5/1997. Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Căn cứ vào quyết định này Liên bộ Ban Vật giá Chính phủ và Bộ Công nghiệp ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện giá điện mới.

Điều 5: Sở Tài chính vật giá các tỉnh, thành phố và Ban vật giá thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với điện lực các tỉnh thông báo kịp thời giá bán điện mới đến các hộ sử dụng điện, tổ chức kiểm tra việc thực hiện đảm bảo áp giá, thu tiền đúng đối tượng trong quyết định này./.

PHỤ LỤC

BIỂU GIÁ BÁN DIỆN

(Ban hành kèm theo quyết định số 31/VGCP - TLSX ngày 23 tháng 04 năm 1997
của BVGCP)

Đối tượng giá

Đơn vị tính

Mức giá

I. Giá bán điện cho sản xuất, cơ quan, đơn vị HCSN:

1/ Giá bán điện ở cấp điện áp 110 KV trở lên:

+ Giờ bình thường

đ/kwh

700

+ Giờ thấp điểm

"

400

+ Giờ cao điểm

"

1150

2/ Giá bán điện ở cấp diện áp từ 20 KV đến dưới 110 KV:

+ Giờ bình thường

đ/kwh

730

+ Giờ thấp điểm

"

420

+ Giờ cao điểm

"

1200

3/ Giá bán điện cấp áp từ 6 KV đến dưới 20 KV:

+ Giờ bình thường

đ/kwh

770

+ Giờ thấp điểm

"

450

+ Giờ cao điểm

"

1250

4/ Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV:

+ Giờ bình thường

đ/kwh

810

+ Giờ thấp điểm

"

480

+ Giờ cao điểm

"

1300

II. Giá bán điện phục vụ cho bơm nước tưới tiêu lúa và rau màu:

1/ Giá bán điện ở cấp điện áp 6 KV trở lên:

+ Giờ thấp điểm

đ/kwh

250

+ Giờ còn lại

"

630

2/ Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6KV:

+ Giờ thấp điểm

đ/kwh

260

+ Giờ còn lại

"

660

III. Giá bán điện cho sản xuất nước sạch:

1/ Giá bán điện ở cấp điện áp 6 KV trở lên:

đ/kwh

720

2/ Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV:

"

760

IV. Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang:

+ Cho 100 kwh đầu tiên

đ/kwh

500

+ Cho 50 kwh tiếp theo

"

650

+ Cho 100 kwh tiếp theo

"

900

+ Cho 100 kwh tiếp theo

"

1000

+ Cho trên 350 kwh

"

1250

V. Giá bán buôn:

1/ Giá bán điện cho nông thôn:

a/ Giá bán điện phục vụ sinh hoạt:

"

360

b/ Giá bán điện cho các mục đích khác

"

650

2/ Giá bán điện cho khu tập thể, cụm dân cư

a/ Giá bán điện phục vụ sinh hoạt:

+ Đồng hồ tổng đặt sau MBA của khách hàng:

"

470

+ Đồng hồ tổng đặt sau MBA của ngành điện:

"

490

b/ Giá bán điện cho các mục đích khác:

"

700

VI. Giá bán điện kinh doanh:

1/ Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 KV trở lên:

+ Giờ bình thường

đ/kwh

1200

+ Giờ thấp điểm

"

750

+ Giờ cao điểm

"

1875

2/ Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV:

+ Giờ bình thường

đ/kwh

1250

+ Giờ thấp điểm

"

780

+ Giờ cao điểm

"

1950

VII. Giá bán điện quy định bằng ngoại tệ:

1/ Giá bán điện cho sản xuất:

a/ Giá bán điện ở cấp điện áp 110 KV trở lên:

+ Giờ bình thường

USD/kwh

0,075

+ Giờ thấp điểm

"

0,050

+ Giờ cao điểm

"

0,120

b/ Giá bán điện ở cấp điện áp từ 20KV đến dưới 110 KV:

+ Giờ bình thuờng

USD/kwh

0,080

+ Giờ thấp điểm

"

0,055

+ Giờ cao điểm

"

0,125

c/ Giá bán điện ở cấp áp từ 6 KV đến dưới 20 KV:

+ Giờ bình thường

USD/kwh

0,085

+ Giờ thấp điểm

"

0,060

+ Giờ cao điểm

"

0,130

d/ Giá bán điện áp dưới 6 KV:

+ Giờ bình thường

USD/kwh

0,090

+ Giờ thấp điểm

"

0,065

+ Giờ cao điểm

"

0,135

2/ Giá bán điện kinh doanh:

a/ Giá bán điện ở cấp điện áp từ 20 KV trở lên:

+ Giờ bình thường

USD/kwh

0,105

+ Giờ thấp điểm

"

0,075

+ Giờ cao điểm

"

0,160

b/ Giá bán điện ở cấp điện áp từ 6 KV đến dưới 20 KV:

+ Giờ bình thường

USD/kwh

0,115

+ Giờ thấp điểm

"

0,080

+ Giờ cao điểm

"

0,170

c/ Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV:

+ Giờ bình thường

USD/kwh

0,125

+ Giờ thấp điểm

"

0,085

+ Giờ cao điểm

"

0,180

3/ Giá bán điện cho tiêu dùng sinh hoạt:

a/ Giá bán điện ở cấp điện từ 20 KV trở lên

USD/kwh

0,095

b/ Giá bán điện ở cấp điện từ 6 KV đến dưới 20 KV:

"

0,105

c/ Giá bán điện ở cấp điện áp dưới 6 KV:

"

0,115

Trưởng ban

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Tuấn