UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/2000/QĐ .UB

Lào Cai, ngày 07 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP KHÔNGTHU TIỀN 4 LOẠI VẮC XIN THÚ Y CHO CÁC XÃ VÙNG II, III TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6năm 1994;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực HĐNDtỉnh Lào Cai, tại công văn số 129/CV-TT-HĐND ngày 12/10/2000 về việc cấp khôngthu tiền 4 loại vác xin thú y cho vùng II, III trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT, tại côngvăn số 738/2000/CV-NN ngày 21/9/2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cấp không thu tiền 4 loại vácxin: Nhiệt thán, Tụ huyết trùng trâu bò, Tụ huyết trùng lợn, Dịch tả lợn chocác xã vùng II, vùng III trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nguồn kinh phí: Hàng năm, sử dụng nguồn kinh phí từngân sách Nhà nước bố trí để mua 4 loại vác xin trên, cấp không thu tiền chocác xã thuộc vùng II, III.

Điều 2. Sở Tài chính Vật giá, Sở Kế hoạch vàĐầu tư cân đối kế hoạch hàng năm bố trí nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu cấpkhông 4 loại vắc xin trên; hướng dẫn Chi cục Thú y và các địa phương tổ chứctriển khai thực hiện, đảm bảo đúng đối tượng và yêu cầu phòng trừ dịch bệnh giasúc.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBNDtỉnh, Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Vật giá, Nông nghiệp vàPhát triển Nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y và Chủ tịch UBND các huyện,thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. UBND TỈNH LÀO CAI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Đức Thăng