ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc cấp không thu tiền 4 loại vắc xin thú y cho các xã

vùng II, III trên địa bàn tỉnh Lào Cai

________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai, tại công văn số 129/CV-TT-HĐND ngày 12/10/2000 về việc cấp không thu tiền 4 loại vác xin thú y cho vùng II, III trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT, tại công văn số 738/2000/CV-NN ngày 21/9/2000,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cấp không thu tiền 4 loại vác xin: Nhiệt thán, Tụ huyết trùng trâu bò, Tụ huyết trùng lợn, Dịch tả lợn cho các xã vùng II, vùng III trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nguồn kinh phí: Hàng năm, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước bố trí để mua 4 loại vác xin trên, cấp không thu tiền cho các xã thuộc vùng II, III.

Điều 2. Sở Tài chính Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối kế hoạch hàng năm bố trí nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu cấp không 4 loại vắc xin trên; hướng dẫn Chi cục Thú y và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng đối tượng và yêu cầu phòng trừ dịch bệnh gia súc.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính Vật giá, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Thú y và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng