Y BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 28 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIÊC CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIÊU LỰC THI HÀNH ĐẾN 31/12/2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa vănbản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 85/TTr-TP ngày 27 tháng 01 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 02 văn bản quy phạm pháp luật do y ban nhân dân quận 7 ban hành hết hiệu lực thi hành đến 31/12/2015 theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch y ban nhân dân 10 phường, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng Kiểm tra văn bản - Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo Tp. Hồ Chí Minh;
- Thường trực Quận ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận;
- Lưu VT, Tư pháp (02 bản).

CHỦ TỊCH
Lê Trọng Hiếu

Mu số: 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ĐẾN 31/12/2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số
310/QĐ-UBND Ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND quận 7)

A. VĂN BẢN HT HIỆU LC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016: Tổng số 02 văn bản

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung văn bản

Ngày hết hiệu lực

1

2

3

4

5

6

1.

Chỉ thị

01/CT- UBND 21/01/2015

Chỉ thị v công tác tuyn chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; Tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015.

Không còn đối tượng điều chỉnh,

31/12/2015

2.

Quyết định

13/2012/QĐ- UBND 07/12/2012

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 7

Đã được thay thế bởi Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 củay ban nhân dân quận 7.

26/8/2015

B. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2016: Không

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực