BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3100/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ Quyết định số 3009/QĐ-TCHQ ngày 7/10/2015 của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận điều kiện hoạt động đại lý hải quan;

Xét đề nghị chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan tại công văn số 103/ICD ngày 07/9/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại XNK Tây Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với:

Chi nhánh Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại XNK Tây Nam.

Mã số thuế: 0302010607.

Địa chỉ: Cảng ICD Tanamexco, KM số 9, xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0302010607-006 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/4/2006.

Lý do: Đại lý làm thủ tục hải quan có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 3009/QĐ-TCHQ ngày 07/10/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc xác nhận điều kiện hoạt động đại lý hải quan.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Tây Nam, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG