ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3101/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 19 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai và danh mục Nghịđịnh quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2740/QĐ-BTP ngày 17/10/2012của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xửlý vi phạm hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 792/TTr-STP ngày 02 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kếhoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh NghệAn”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh;Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNLUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của UBNDtỉnh Nghệ An)

Thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai và Danh mục Nghịđịnh quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Quyết định số2740/QĐ-BTP ngày 17/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạchtriển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, UBND tỉnh ban hành Kế hoạchtriển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1. Mục đích

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung cơbản của Luật Xử lý vi phạm hành chính, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, cácngành, cơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác xử lý viphạm hành chính; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũcán bộ, công chức làm công tác quản lý và những người có thẩm quyền xử lý viphạm hành chính.

b) Tăng cường sự phối hợp và phân công nhiệm vụgiữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hànhLuật Xử lý vi phạm hành chính, trao đổi, cung cấp thông tin về xử lý vi phạmhành chính; kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ,có hiệu quả việc quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý viphạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, nội dung côngviệc theo Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và trách nhiệm cụ thể củacác cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạmhành chính.

b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trìnhthực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn vàtháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Xử lývi phạm hành chính.

3. Đối tượng thực hiện

Cán bộ, lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Báocáo viên pháp luật cấp tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; độingũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính và nhân dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền phổ biến pháp luật xử lý vi phạmhành chính

a) Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nội dungLuật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành với hình thứcvà nội dung phù hợp với từng đối tượng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBNDcác huyện, thành, thị.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên khi có văn bảnmới ban hành.

b) Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến; tổchức các hình thức tuyên truyền như: xây dựng chuyên mục hỏi - đáp pháp luật vềxử lý vi phạm hành chính; tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo và sinh hoạtchuyên đề pháp luật:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở, ngành có liên quan và UBNDcác huyện, thành phố, thị xã lựa chọn nội dung và phương án thực hiện; xây dựngchuyên mục hỏi - đáp pháp luật trên cổng thông tin điện tử của cơ quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hànhchính

Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụcho cán bộ quản lý và những người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trênđịa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBNDcác huyện, thành, thị.

- Thời gian thực hiện:

+ Năm 2013: Tập huấn cho đối tượng là lãnh đạo củacơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính các cấp, nhất là nguyêntắc áp dụng và thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

+ Năm 2014 trở đi: Tập huấn cho tất cả các cán bộcó liên quan.

3. Xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBNDcác huyện, thành, thị.

- Thời gian thực hiện:

+ Năm 2013: Rà soát, lập danh mục và đối chiếu.

+ Năm 2014 trở đi: Đề xuất ban hành văn bản sửađổi, bổ sung hoặc thay thế.

4. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thựchiện Luật Xử lý vi phạm hành chính

Tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiệnLuật Xử lý vi phạm hành chính tại ở một số lĩnh vực, ngành, địa phương có nhiềuvụ việc.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBNDcác huyện, thành, thị.

- Thời gian thực hiện: định kỳ hằng năm.

5. Tổ chức sơ kết, đánh giá 03 năm thực hiện LuậtXử lý vi phạm hành chính

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBNDcác huyện, thành, thị.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghịtriển khai cho đối tượng là Lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; cán bộ làmcông tác pháp chế; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện,thành phố, thị xã;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, đơn vị liênquan biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu chocán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính cấp tỉnh; cho Lãnhđạo UBND cấp huyện, xã về công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, đơn vị liênquan thống kê, lập danh mục và rà soát văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp tỉnhban hành có liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, đối chiếu với cácvăn bản hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, đề xuất sửa đổi, bổsung hoặc ban hành mới cho phù hợp và hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàntỉnh;

d) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tracông tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh;

đ) Tham mưu UBND tỉnh tiến hành tổ chức hội nghị sơkết 03 năm thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính.

e) Căn cứ chế độ tài chính hiện hành, Sở Tư pháplập dự toán kinh phí hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xemxét, quyết định.

g) Chủ trì việc kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việctriển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về kếtquả thực hiện theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính:

Sở Tài chính thẩm định bố trí kinh phí vào dự toán hàngnăm của các đơn vị có liên quan, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơquan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh phổ biến Luật Xử lý viphạm hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở chuyên trang,chuyên đề hoặc tăng thời lượng truyền tải nội dung của Luật đến cán bộ và nhândân; hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của nhân dân liên quan đến lĩnh vực xửlý vi phạm hành chính.

4. Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và Việntrưởng Viện Kiểm nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt pháp luật về xửlý vi phạm hành chính trong ngành Tòa án và Kiểm sát.

5. Các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh; UBND các huyện,thành phố, thị xã:

a) Tổ chức triển khai, quán triệt Luật cho cán bộthuộc quyền quản lý của cấp mình và UBND cấp xã; tổ chức tuyên truyền, phổbiến, quán triệt Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn trongtriển khai “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị;

b) Rà soát, kiểm tra việc thực hiện Luật Xử lý viphạm hành chính theo ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngànhcấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã nghiêm túc tổ chức thực hiện Kếhoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc, khó khăn,kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.