BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 311/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP ĐỔI TÊN QUỸ PHÁT TRIỂN VÌ CỘNG ĐỒNG THÀNH QUỸ AN TOÀN GIAOTHÔNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) QUỸ ANTOÀN GIAO THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộNội vụ;

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lýQuỹ Phát triển vì cộng đồng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép đổi tênQuỹ Phát triển vì cộng đồng thành Quỹ An toàn giaothông và phát triển cộng đồng và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Antoàn giao thông và phát triển cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch hội đồngquản lý Quỹ An toàn giao thông và phát triển cộng đồng, Vụ trưởng Vụ Tổ chứcphi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trường Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an
(C64);
- Bộ Giao thông vận t
i;
- Lưu: VT, TCPCP, C.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

QUỸ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
(Được công nhận kèm theo Quyết định s
ố 311/QĐ-BNV ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởngBộ Nội vụ)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi,biểu tượng, trụ sở

1. Tên gọi:

a) Tên tiếng Việt: Quỹ An toàn giaothông và phát triển cộng đồng.

b) Tên tiếng Anh: Traffic Safety anhCommunity Development Fund.

c) Tên viết tắt: TCF.

2. Trụ sở: Số 64 Đường Hai Bà Trưng,Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Tôn chỉ,mục đích

1. Quỹ An toàn giao thông và phát triểncộng đồng (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ xã hội - từ thiện hoạt động không vìlợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ xây dựng và tài trợ các chương trình, dự án đảmbảo an toàn giao thông, hỗ trợ khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; xây dựngvà tài trợ các chương trình, dự án xã hội, từ thiện tại các vùng sâu, vùng xa,vùng còn nhiều khó khăn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ ngườinghèo, người gặp khó khăn nhằm mục tiêu phát triển cộng đồng; thực hiện tài trợcông tác đền ơn đáp nghĩa với các bà mẹ Việt Nam anh hùng,thương binh, bệnh binh, thân nhân các liệt sỹ và các cựu chiến binh Việt Nam.

2. Quỹ được hình thành từ nguồn vốnđóng góp của các sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở vận động tài trợ vàđóng góp hoàn toàn tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trongvà ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyêntắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý

1. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc:

a) Không vì lợi nhuận;

b) Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trảikinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của Quỹ;

c) Công khai, minh bạch về thu, chitài chính, tài sản của Quỹ;

d) Theo Điều lệ của Quỹ đã được Bộtrưởng Bộ Nội vụ công nhận, tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của BộLao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan về lĩnh vực Quỹ hoạtđộng;

đ) Không phân chia tài sản của Quỹtrong quá trình Quỹ đang hoạt động.

2. Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc.

3. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu,tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Sáng lậpviên thành lập Quỹ

Quỹ có 2 (hai) sáng lập viên:

1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh

- Địa chỉ: 64 - 68 Đường Hai BàTrưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mã số doanh nghiệp/Giấy CN ĐKKD số: 0300938037 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ ChíMinh cấp ngày 06 tháng 6 năm 2002, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 14tháng 3 năm 2011.

2. Ông Hồ Huy

- Sinh ngày 22 tháng 4 năm 1955.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- Chứng minh nhân dân số: 023141876do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 12 năm 2012.

- Hộ khẩu thường trú: 270/35 Đưng Hồ Văn Huê, Phường 9, quận Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 2.

CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ; QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ

Điều 5. Chứcnăng, nhiệm vụ

1. Sử dụng nguồn vốn của Quđể hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp vớitôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

2. Tiếp nhận và quản lý tài sản đượctài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhântrong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

3. Tiếp nhận tài sản từ các tchức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng các hình thức khác theo quy định của phápluật để tạo nguồn vn của Quỹ.

Điều 6. Quyền hạnvà nghĩa vụ

1. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ đãđược công nhận và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Vận động quyên góp, tài trợ cho Quỹ;tiếp nhận tài sản do các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ, hiếntặng hoặc bng các hình thức khác theo đúng tôn chỉ, mụcđích của Quỹ và quy định của pháp luật.

3. Thực hiện tài trợ đúng theo sự ủyquyền của cá nhân, tổ chức đã ủy quyền và tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

4. Được thành lập pháp nhân trực thuộcQuỹ theo quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luậtđể bảo tồn và tăng trưởng tài sản Quỹ.

5. Tài trợ xây dựng, tài trợ thực hiệnchương trình, dự án xã hội, từ thiện để thúc đẩy an toàn giao thông và phát triểncộng đồng.

6. Quỹ được thành lập từ các nguồntài sản hiến tặng hoặc theo hợp đồng ủy quyền, di chúc mà không tổ chức quyêngóp và nhận tài trợ thì hàng năm phải dành tối thiểu 5% (năm phần trăm) tổng sốtài sản để tài trợ cho các chương trình, dự án phù hợp với mục đích hoạt động củaQuỹ.

7. Lưu trữ và có trách nhiệm cung cấpđầy đủ hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của Quỹ, nghị quyết,biên bản về các hoạt động của Quỹ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy địnhcủa pháp luật.

8. Quản lý, sử dụng tài sản, tàichính tiết kiệm và hiệu quả theo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ; nộp thuế phí,lệ phí và thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật.

9. Được quyền khiếu nại, tố cáo theoquy định của pháp luật và chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhànước, các tổ chức, cá nhân tài trợ và của cộng đồng theo quy định của pháp luật.Giải quyết, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Quỹ và báo cáo kết quả với cơ quannhà nước có thẩm quyền.

10. Hàng năm, Quỹ phải báo cáo tìnhhình tổ chức, hoạt động và tài chính với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và thực hiệncông khai các khoản đóng góp của Quỹ trước ngày 31 tháng 3 năm sau.

11. Liên hệ, phối hợp với các địaphương, tổ chức, cá nhân cần sự trợ giúp để xây dựng các đề án tài trợ theo tônchỉ, mục đích hoạt động của Quỹ và theo quy định pháp luật.

12. Quỹ được quan hệ với cá nhân, tổchức để vận động quyên góp, vận động tài trợ cho Quỹ hoặc cho các đề án, dự áncụ thể của Quỹ theo quy định của pháp luật.

13. Khi thay đổi trụ sở chính, thànhviên Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Giám đốc Quỹ, Quỹ phải báo cáo bằng văn bản vớicác cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập Quỹ và cơ quan tài chính cùng cấp.

14. Thực hiện các quyền và nghĩa vụkhác theo quy định của pháp luật.

Chương 3.

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 7. Cơ cấu tổchức

1. Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Ban Kiểm soát Quỹ.

3. Giám đốc Quỹ và các bộ phận chuyênmôn.

4. Các đơn vị trực thuộc.

Điều 8. Hội đồngquản lý Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, thực hiện các quyềnvà nghĩa vụ của Quỹ. Hội đồng quản lý Quỹ có ít nhất 03 (ba) thành viên do sánglập viên đề cử, trường hợp không có đề cử của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hộiđồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước bầu ra Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiếp theovà được Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận. Nhiệm kỳ Hội đồng quản lý Quỹ là 05 (năm)năm. Hội đồng quản lý Quỹ bao gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch vàcác thành viên.

2. Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụvà quyền hạn sau đây:

a) Quyết định chiến lược phát triểnvà kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ;

b) Quyết định các giải pháp phát triểnQuỹ; thông qua hợp đồng vay, mua, bán tài sản có giá trị từ 500.000.000 (nămtrăm triệu) đồng Việt Nam trở lên;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch,các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; quyết định thành lập Ban Kiểmsoát Quỹ; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giámđốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt hợp đồng với Giám đốc Quỹ trong trường hợp Giám đốcQuỹ là người do Quỹ thuê; quyết định người phụ trách công tác kế toán và ngườiquản lý khác quy định tại Điều lệ Quỹ;

d) Quyết định mức lương, thưởng và lợiích khác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giámđốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc tại Quỹtheo quy định tại Điều lệ Quỹ và quy định của phápluật;

đ) Thông qua báo cáo tài chính hằngnăm, phương án sử dụng tài sản, tài chính Quỹ;

e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lýQuỹ;

g) Quyết định thành lập pháp nhân trựcthuộc Quỹ, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Quỹtheo quy định của pháp luật;

h) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ;

i) Quyết định giải thể hoặc đề xuấtnhững thay đổi về giấy phép thành lập và Điều lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩmquyền;

k) Xây dựng, ban hành: Quy định về quảnlý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy định côngtác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Quỹ; quyđịnh về thời giờ làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của Quỹ;quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch,thành viên Hội đồng quản lý Quỹ và quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ,Ban Kiểm soát Quỹ; quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốcQuỹ hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ;

l) Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạnkhác theo quy định của pháp luật.

3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồngquản lý Quỹ:

a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹdo Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. Hội đồng quản lý Quỹ họpđịnh kỳ 01 (một) năm một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồngquản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 (hai phầnba) số thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ tham gia;

b) Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỹcó một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp số thành viên có mặt tại cuộc họpkhông đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý sẽ xin ý kiến bằng văn bản,ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiến của thànhviên có mặt tại cuộc họp;

c) Các quyết định của Hội đồng quảnlý Quỹ được thông qua khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba)thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ biểu quyết tán thành.

Điều 9. Chủ tịchHội đồng quản lý Quỹ

1. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ làcông dân Việt Nam, là người đại diện theo pháp luật của Quỹ, chịu trách nhiệmtrước pháp luật về các hoạt động của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do cácthành viên của Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Hộiđồng quản lý Quỹ.

2. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quảnlý Quỹ:

a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bịchương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ;

b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bịchương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc để lấy ý kiếncác thành viên Hội đồng quản lý Quỹ;

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hộiđồng quản lý Quỹ hoặc tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ;

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việcthực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ kýcác quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

e) Thực hiện các quyền và nhiệm vụkhác theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hộiđồng quản lý Quỹ ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹthực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 10. Phó Chủtịch Hội đồng quản lý Quỹ

1. Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹdo Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quảnlý Quỹ.

2. Phó chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹcó nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều hành các hoạt động của Quỹtheo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm vụ theo sự ủy quyềncủa Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 11. Ban Kiểmsoát Quỹ

1. Ban Kiểm soátQuỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập theonghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ. Ban Kiểm soát Quỹ có ít nhất 03 (ba) thànhviên, gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và ủy viên.

2. Ban Kiểm soát Quỹ hoạt động độc lậpvà có nhiệm vụ sau:

a) Kiểm tra, giám sát hoạt động củaQuỹ theo Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật;

b) Báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quảnlý Quỹ về kết quả kiểm tra, giám sát và tình hình tài chính của Quỹ.

Điều 12. Giám đốc Quỹ

1. Giám đốc Quỹ do Hội đồng quản lýQuỹ bổ nhiệm trong số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hoặc thuê người khác làm Giám đốc Quỹ.

2. Giám đốc Quỹ là người điều hànhcông việc hằng ngày của Quỹ, chịu sự giám sát của Hội đồng quản lý Quỹ, chịutrách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ và trước pháp luật về việc thực hiện cácquyền và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc Quỹ không quá 05 (năm) năm,có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Giám đốc Quỹ có các nhiệm vụ vàquyền hạn sau đây:

a) Điều hành và quản lý các hoạt độngthưng xuyên của Quỹ, chấp hành các định mức chi tiêu củaQuỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ, Điều lệ Quỹ và các quy địnhcủa pháp luật;

b) Ban hành các văn bản thuộc tráchnhiệm điều hành của Giám đốc và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình;

c) Báo cáo định kỳ về tình hình hoạtđộng của Quỹ với Hội đồng quản lý Quỹ và cơ quan có thẩm quyền;

d) Chịu trách nhiệm quản lý tài sản củaQuỹ theo Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản;

đ) Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản lýQuỹ bổ nhiệm Phó Giám đốc Quỹ và lãnh đạo các bộ phận chuyên môn;

e) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạnkhác theo quy định của Điều lệ Quỹ và quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 13. Phụtrách kế toán Quỹ

1. Người phụ trách kế toán Quỹ do Hộiđồng quản lý Quỹ bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc quỹ và thựchiện theo quy định của pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm,bãi miễn, thay thế phụ trách kế toán trong các đơn vị kếtoán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

2. Người được giao phụ trách kế toáncủa Quỹ có trách nhiệm giúp Giám đốc Quỹ tổ chức, thực hiện công tác kế toán,thống kê của Quỹ.

3. Không được bổ nhiệm người có tiềnán, tiền sự, bị kỷ luật vì tham ô, xâm phạm tài sản nhà nước và vi phạm cácchính sách, chế độ quản lý kinh tế, tài chính mà chưa được xóa án tích làm phụtrách kế toán của Quỹ.

4. Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia,tách, giải thể Quỹ hoặc trường hợp phụ trách kế toán của Quỹ chuyn công việc khác thì người phụ trách kế toán phải hoàn thành việc quyếttoán trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể Quỹ hoặc nhận việc khácvà vẫn phải chịu trách nhiệm về các số liệu, báo cáo kế toán trong giai đoạn mình phụ trách cho đến khi bàn giao xong công việc cho người khác.

Điều 14. Bộ phậnchuyên môn giúp việc

Căn cứ đề nghị của Giám đốc Quỹ, Hộiđồng quản lý Quỹ quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phậnchuyên môn giúp thực hiện các hoạt động của Quỹ.

Điều 15. Chinhánh, văn phòng đại diện

1. Khi cần thiết, Quỹ có thể thành lậpchi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương khác ngoài nơi đặt trụ sở chính củaQuỹ theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Hội đồng quản lý Quỹ quyết địnhthành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và quy định trách nhiệm, quyền hạn củachi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

3. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của quỹ; hoạt động theo quy định của pháp luật và điềulệ Quỹ. Quỹ chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Chương 4.

VẬN ĐỘNG QUYÊNGÓP, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ

Điều 16. Vận độngquyên góp, tiếp nhận tài trợ

1. Quỹ được vận động quyên góp, vận độngtài trợ trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động theo quy địnhcủa Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật.

2. Các khoản vận động quyên góp, tàitrợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho Quỹ phải được nộp ngay vàoQuỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời cập nhật trên mạng đểcông chúng và các nhà tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát.

3. Việc tổ chức vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn,sự cnghiêm trọng làm thiệt hại lớn vềngười và tài sản của nhân dân. Hội đồng quản lý Quỹ quyếtđịnh tổ chức vận động đóng góp và thực hiện hỗ trợ theo hướng dẫn của Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Đối với các khoản tài trợ, quyêngóp, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, cứu trợ khn cấp thực hiện chi đầy đủ 100% ngay sau khi nhận được tiền và tài sản.Đối với những khoản tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực hiện đúng theo yêucầu của nhà tài trợ.

Điều 17. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhậntài trợ

1. Việc vận động tài trợ, vận độngquyên góp tiền, hiện vật, công sức, của cá nhân, tchứcphải dựa trên nguyên tc tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹkhông tự đặt ra mức huy động đóng góp tối thiểu để ép buộccá nhân, tổ chức thực hiện.

2. Việc quyêngóp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cánhân, tổ chức đóng góp cho hoạt động của Quỹ phải đượccông khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quyđịnh của phápluật.

3. Nội dung phải công khai, minh bạchbao gồm mục đích vận động quyên góp, tài trợ, kết quả vận động quyên góp, tài trợ, việc sử dụng, kếtquả sử dụng và báo cáo quyết toán.

4. Hình thức công khai bao gồm:

a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhậnquyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp;

b) Thông báo trên phương tiện thôngtin đại chúng;

c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu củacơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Đối tượng,điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ

Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tàitrợ do Giám đốc Quỹ đề xuất và Hội đồng quản lý Quỹ quyết định căn cứ theo Điềulệ Quỹ và các quy định của pháp luật.

Chương 5.

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNGTÀI SẢN, TÀI CHÍNH

Điều 19. Nguồnthu

1. Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợhợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với quy định của phápluật.

2. Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụhoặc các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

3. Thu từ lãi tiền gửi, lãi trái phiếuChính phủ.

4. Các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 20. Sử dụngQuỹ

1. Chi tài trợ, bao gồm: Tài trợ chocác chương trình, các đề án theo đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động của Quỹ; tàitrợ theo sự ủy nhiệm của cá nhân, tổ chức và thực hiện các dự án tài trợ có địachỉ theo quy định của pháp luật.

2. Đối với việc vận động, tiếp nhận,phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khókhăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểmnghèo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận,phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện htrợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cốnghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và thực hiện chi đầy đủ 100%ngay sau khi nhận được tiền và tài sản.

3. Việc tiếp nhận, sử dụng viện trợ từtổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và cácvăn bản liên quan.

4. Chỉ thực hiện các dịch vụ công, đềtài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu, đề án do Nhà nước đặt hànghoặc các nhiệm vụ khác do cơ quan nhà nước giao.

5. Chi cho hoạt động quản lý Quỹ.

6. Mua trái phiếu Chính phủ, gửi tiếtkiệm đối với tiền nhàn rỗi của Quỹ.

Điều 21. Nộidung chi cho hoạt động quản lý Quỹ

1. Nội dung chi hoạt động quản lý Quỹbao gồm:

a) Chi tiền lương và các khoản phụ cấpcho bộ máy quản lý Quỹ;

b) Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thấtnghiệp, bảo hiểm y tế và các khoản đóng góp theo quy định;

c) Chi thuê trụ sở làm việc (nếu có);

d) Chi mua sắm, sửa chữa vật tư vănphòng, tài sản phục vụ hoạt động của Quỹ;

đ) Chi thanh toán dịch vụ công cộngphục vụ hoạt động của Quỹ;

e) Chi các khoản công tác phí phátsinh đi làm các nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàngcu trợ;

g) Chi cho các hoạt động liên quan đếnviệc thực hiện các nhiệm vụ chung trong quá trình vận động, tiếp nhận, vận chuyển,phân phối tiền, hàng cứu trợ (tiền thuê kho, bến bãi; chi phí đóng thùng, vậnchuyển hàng hóa; chi phí chuyển tiền; chi phí liên quan đếnphân bổ tiền, hàng cứu trợ);

h) Các khoản chi khác có liên quan đếnhoạt động của Quỹ theo quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Định mức chi hoạt động quản lý Quỹ:

a) Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể tỷ lệ chi cho hoạt động quản lý Quỹ, tối đa không quá 5%(năm phần trăm) tng thu hàng năm của Quỹ (không bao gồmcác khoản: Tài trợ bằng hiện vật, tài trợ của Nhà nước đểthực hiện các dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học,các chương trình mục tiêu, đề án do Nhà nước đặt hàng);

b) Trường hợp nhu cầu chi thực tế chohoạt động quản lý Quỹ vưt quá 5% (năm phần trăm) tổng thuhàng năm của Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ quy định mức chi saukhi có ý kiến của Bộ tài chính;

c) Trường hợp chi phí quản lý của Quỹđến cuối năm không sử dụng hết được chuyn sang năm sau tiếp tục sử dụng theo quy định.

Điều 22. Quản lýtài chính, tài sản của Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ ban hành cácquy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các địnhmức chi tiêu của Quỹ; phê duyệt tỷ lệ chi cho hoạt động quảnlý Quỹ, chuẩn y kế hoạch tài chính và xét duyệt quyết toántài chính hàng năm của Quỹ.

2. Ban Kiểm soát Quỹ có trách nhiệmkiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ và báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lýQuỹ về tình hình tài sản, tài chính của Quỹ.

3. Giám đốc Quỹ chấp hành các quy địnhvề quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, nguồn thu, các định mức chi tiêu củaQuỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ trên cơ sở nhiệm vụ hoạt độngđã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua; không được sử dụng tài sản, tài chínhQuỹ vào các hoạt động khác ngoài tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

4. Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốcQuỹ có trách nhiệm công khai tình hình tài sản, tài chính Quỹ hàng quý, nămtheo các nội dung sau:

a) Danh sách, số tiền, hiện vật đónggóp, tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho Quỹ;

b) Danh sách, số tiền, hiện vật tổ chức,cá nhân được nhận từ Quỹ;

c) Báo cáo tình hình tài sản, tài chínhvà quyết toán quý, năm của Quỹ theo từng nội dung thu, chi theo Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

5. Đối với các khoản chi theo từng đợtvận động, việc báo cáo được thực hiện theo quy định hiện hành về vận động, tiếpnhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện.

6. Quỹ phải thực hiện công khai báocáo tài chính, báo cáo quyết toán Quỹ và kết luận của kiểm toán (nếu có) hàngnăm theo quy định hiện hành.

Điều 23. Xử lýtài sản của Quỹ khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách; tạm đình chỉ và giải thể

1. Trường hợp Quỹ được cơ quan nhà nướccó thẩm quyền cho phép sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thì toàn bộ tiền và tài sảncủa Quỹ phải được tiến hành kim kê đầy đủ, kịp thời trướckhi sáp nhập, hp nhất, chia, tách; tuyệt đối không được phânchia tài sản của Quỹ.

2. Trường hợp Quỹ bị tạm đình chỉ hoạtđộng thì toàn bộ tiền và tài sản của Quỹ phải được kiểm kê và giữ nguyên hiệntrạng tài sản. Trong thời gian tạm đình chỉ hoạt động, Quỹ chỉ được chi lươngvà các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp)cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Trường hợp Quỹ bị giải thể, khôngđược phân chia tài sản của Quỹ. Việc bán, thanh lý tài sản của Quỹ thực hiệntheo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 củaChính phủ hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

4. Toàn bộ số tiền hiện có của Quỹ vàtiền thu được do bán, thanh lý tài sản của Quỹ được sử dụng vào việc thanh toáncác khoản nợ, theo thứ tự ưu tiên sau đây:

a) Tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp,bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác của người lao động theo hợpđồng lao động đã ký kết;

b) Thuế và các khoản phải trả khác.

5. Sau khi thanh toán các khoản nợ vàchi phí giải thể, số tiền và tài sản còn lại của Quỹ được nộp vào ngân sáchTrung ương.

Chương 6.

HỢP NHẤT, SÁP NHẬP,CHIA, TÁCH, ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ QUỸ

Điều 24. Hợp nhất, sáp nhập, chia tách, đổi tênQuỹ

1. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia,tách quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04năm 2012 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và cácquy định của pháp luật có liên quan.

2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia tách, đổi tên Quỹ theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Giải thể Quỹ

1. Việc giải thể Quỹ hiện theo quy địnhtại Điều 38 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Hội đồng quản Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định giảithể Quỹ theo quy định của pháp luật.

Chưong 7.

KHEN THƯỞNG VÀ KỶLUẬT

Điều 26. Khen thưởng

1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đồng quản lý Quỹ khen thưởng hoặc được Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩmquyền khen thưởng theo quy định ca phápluật.

2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, trình tự xét khen thưng trong nội bộ Quỹ.

Điều 27. Kỷ luật

1. Tổ chức thuộcQuỹ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điều lệ này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại vật chấtphải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụthể hình thức, thẩm quyền, trình tự xét, quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ.

Chương 8.

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 28. Sửa đổi,bổ sung Điều l

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phảiđược tất cả các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua và được lập thành vănbản có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và các thành viên của Hội đồngquản lý Quỹ.

Điều 29. Hiệulực thi hành

1. Điều lệ Quỹ An toàn giao thông vàphát triển cộng đồng gồm 8 (tám) Chương 29 (hai mươi chín) Điều và có hiệu lựcthi hành kể từ ngày được Bộ trưởng Bộ Nội Vụ công nhận.

2. Căn cứ quy định pháp luật về quỹ xãhội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được công nhận, Hội đồng quản lý Quỹ Antoàn giao thông và phát triển cộng đồng có trách nhiệm hướngdẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.