UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và biểu mẫu liên quan đến hành nghề luật sư trong nước, nước ngoài tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-STP-BTTP ngày 09/7/2007 của Giám đốc Sở Tư pháp)

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UB ngày 27 tháng 3 năm 1982 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Sở Tư pháp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Luật sư;

Căn cứ Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Luật sư;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và biểu mẫu liên quan đến hành nghề luật sư trong nước, nước ngoài tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-STP-BTTP ngày 09/7/2007 của Giám đốc Sở Tư pháp) như sau:

1. Sửa điểm a Bước 3 (bước xử lý hồ sơ) trong các Chương từ II đến IX của Quy trình tiếp nhận thành: “…Trường hợp cần bổ sung, chỉnh sửa, Lãnh đạo Phòng BTTP trao đổi với Tổ trưởng Tổ NTKQ và có thông báo mời khách đến điều chỉnh hồ sơ và hẹn lại ngày trả hồ sơ…”.

2. Sửa các mẫu hướng dẫn từ số 1,2,3,4,5,6,9,10 tại phần về giấy tờ chứng minh trụ sở như sau: “Giấy tờ chứng minh trụ sở. Đối với trường hợp thuê, mượn trụ sở thì trong hợp đồng phải ghi cụ thể vị trí, diện tích và mục đích thuê, mượn; trường hợp sử dụng nhà riêng để làm trụ sở thì phải có văn bản xác định cụ thể vị trí, diện tích dùng làm trụ sở”.

3. Bổ sung Quyết định bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh của Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức hành nghề luật sư tại mẫu hướng dẫn số 3.

4. Bổ sung nội dung “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của tổ chức hành nghề luật sư, hoạt động theo sự ủy quyền của tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động. Tổ chức hành nghề luật sư phải chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh do mình thành lập” tại phần Quyết định thành lập Chi nhánh Tổ chức hành nghề luật sư của mẫu hướng dẫn số 3.

5. Bổ sung Giấy đề nghị đăng ký đặt tên, tên giao dịch Tổ chức hành nghề luật sư tại các mẫu hướng dẫn từ số 1,2,3,6,9,10

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp, Trưởng phòng Hộ tịch- Lý lịch tư pháp- Quốc tịch, Tổ trưởng Tổ tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Đức Chính