ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc cho phép thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học

và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai

_______________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Chỉ thị số: 01/CT , ngày 5/01/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội Quần chúng; Thông tư số 07/TCCP ngày 6/01/1989 của Ban Tổ chức của Chính phủ (nay là Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ) hướng dẫn thi hành Chỉ thị số: 01/CT ngày 5/01/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc quản lý tổ chức và hoạt động của Hội Quần chúng;

Căn cứ Thông báo số: 536/TB-TU ngày 21/6/2000 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc kết luận của Ban Thường vụ tại Hội nghị lần thứ 56;

Xét tờ trình số: 218/TTr-KCM ngày 20/4/2000 của Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai.

Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng. Cơ quan thường trực của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh tạm thời đặt tại Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai, thực hiện theo điều lệ của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Công nhận các ông (bà) được chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Ban chấp hành lâm thời Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai. (có danh sách kèm theo)

Ban chấp hành lâm thời có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai lần thứ nhất và thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 4. Các ông: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai và các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo quyết định này căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng