THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 311-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ Y TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960.
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. – Nay bổ sung vào điều 2 về nhiệm vụ của Trường cán bộ quản lý y tế trong quyết định số 189-TTg ngày 01-10-1976 của Thủ tướng Chính phủ như sau :

- Trường cán bộ quản lý y tế có thêm nhiệm vụ đào tạo bác sĩ quản lý và dược sĩ quản lý. Nhiệm vụ đào tạo bác sĩ quản lý và dược sĩ quản lý của các Trường đại học y và đại học được Hà Nội nay chuyển sang Trường cán bộ quản lý y tế.

Điều 2. – Các Trường đại học y và đại học dược có trách nhiệm giúp Trường cán bộ quản lý y tế giảng dạy phần chuyên môn y và dược. Riêng phần học về nghiệp vụ quản lý do Trường cán bộ quản lý y tế phụ trách.

Điều 3. – Các lớp đào tạo bác sĩ quản lý và dược sĩ được áp dụng chế độ như đối với các Trường đại học y và trường đại học dược.

Điều 4. – Các đồng chí Bộ trưởng Phủ thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế và thủ trưởng các ngành có liên quan ở trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị