THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 311-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để tổ chức lại công tác kinh doanh lương thực khu vực miền Nam;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổng công ty lương thực miền Nam trên cơ sở sắp xếp lại Tổng công ty Lương thực Trung ương II, Công ty Lương thực Trung ương III và các đơn vị kinh doanh lương thực của các tỉnh từ Quảng Nam - Đà Nẵng trở vào.

Tổng công ty lương thực miền Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là Tổng công ty Nhà nước hoạt động kinh doanh; có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý; có tài sản, có các quỹ tập trung và được tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Tổng công ty; có con dấu; được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước.

Tổng công ty lương thực miền Nam có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM SOUTHERN POOD CORPORATION viết tắt là VINAPOOD II.

Trụ sở của Tổng công ty đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Tổng công ty lương thực miền Nam có nhiệm vụ chính sau đây:

1/ Thực hiện kinh doanh lương thực theo quy hoạch và kế hoạch của Nhà nước và theo nhu cầu thị trường nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng lương thực trong nước và tiêu thụ hết lương thực hàng hoá của nông dân trên địa bàn; chủ động trong hoạt động kinh doanh, bao gồm xây dựng kế hoạch phát triển, đầu tư, tạo nguồn vốn đầu tư; tổ chức thu mua, bảo quản, chế biến lương thực, tiêu thụ lương thực ở trong nước và xuất nhập khẩu lương thực, cung ứng vật tư, thiết bị chuyên dùng; hợp tác liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước phù hợp với pháp luật, chính sách của Nhà nước.

2/ Nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác; nhận và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và các nhiệm vụ khác được giao.

3/ Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nhân.

Điều 3.

1/ Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty gồm có:

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc;

- Các đơn vị thành viên Tổng công ty.

2/ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ Tổng công ty do Chính phủ ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng Ban Tố chức - Cán bộ Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và các thành viên khác của Hội đồng quản trị.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng Tổng công ty do Hội đồng quản trị trình trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc.

Điều 5.

1/ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm có trách nhiệm xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị kinh doanh và sự nghiệp của quốc doanh Trung ương và quốc doanh địa phương đang hoạt động trong ngành lương thực trên địa bàn từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trở vào để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2/ Hội đồng quản trị Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để trình Chính phủ ban hành.

3/ Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm thực hiện việc giao vốn cho Tổng công ty.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty lương thực miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nay.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)