ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3115/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN CHỈ THỊ 01/2014/CT-UBND CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TÀI LIỆU TỒNĐỌNG, TÍCH ĐỐNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND ngày 04 tháng7 năm 2014 của UBND tỉnh về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống củacác cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 587/TTr-SNV ngày 05 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạchthực hiện Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh vềviệc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địabàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SởNội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưuhồ sơ, tài liệu của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ 01/2014/CT-UBNDNGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TÀI LIỆU TỒN ĐỌNG,TÍCH ĐỐNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Chủtịch UBND tỉnh)

Ngày 04 tháng 7 năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Chỉthị số 01/2014/CT-UBND về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơquan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Chỉ thị); để triểnkhai thực hiện Chỉ thị có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thựchiện Chỉ thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh;các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu của tỉnh và UBND các huyện,thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là các sở, ngành, địa phương) về các nhiệmvụ cụ thể, thời hạn hoàn thành trong việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị.

2. Yêu cầu

a. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời những nhiệmvụ đã được UBND tỉnh yêu cầu tại Chỉ thị.

b. Các hoạt động triển khai thực hiện Chỉ thị phùhợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, gắn với thời gian thựchiện cụ thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

c. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị phải đồng bộ, đảmbảo công tác phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung của Chỉ thị.

d. Đề cao trách nhiệm của các sở, ngành, địaphương; chú trọng đến hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trongviệc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

STT

Tên công việc

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị 01/2014/CT-UBND và các văn bản pháp luật về văn thư, lưu trữ

- Chủ trì: Các sở, ngành, địa phương

- Phối hợp: Sở Nội vụ

Thường xuyên

2

Thu thập tài liệu tại các phòng, đơn vị trực thuộc và thống kê số lượng hồ sơ, tài liệu chưa được chỉnh lý

Các sở, ngành, địa phương

Quý IV/2014 và quý I/2015

3

Xây dựng Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống

Các sở, ngành, địa phương

Quý II/2015

4

Khảo sát và tổng hợp số lượng cụ thể tài liệu tích đống của các sở, ngành, địa phương

- Chủ trì: Sở Nội vụ

- Phối hợp: Các sở, ngành, địa phương

Quý II/2015

5

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trong việc xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống; hướng dẫn lựa chọn những tài liệu có giá trị lịch sử để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định

- Chủ trì: Sở Nội vụ

- Phối hợp: Các sở, ngành, địa phương

Hàng năm (từ Quý III/2015)

6

Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức lập dự trù kinh phí hàng năm cho công tác văn thư, lưu trữ (trong đó có kinh phí chỉnh lý tài liệu theo quy định)

- Chủ trì: Sở Nội vụ

- Phối hợp: Sở Tài chính

Quý II/2015

7

Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện việc quản lý tài liệu điện tử và lưu trữ điện tử tại các cơ quan, tổ chức

- Chủ trì: Sở Nội vụ

- Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông

Hàng năm (từ Quý III/2015)

8

Tập huấn nghiệp vụ quản lý tài liệu điện tử, số hóa tài liệu lưu trữ và kiểm tra việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức

- Chủ trì: Sở Nội vụ

- Phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông

Hàng năm

9

Kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống tại các sở, ngành, địa phương; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị

- Chủ trì: Sở Nội vụ

- Phối hợp: Các sở, ngành, địa phương

Quý IV hàng năm

10

Tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm việc thực hiện Chỉ thị, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị

- Chủ trì: UBND tỉnh

- Thực hiện: Sở Nội vụ

Quý III/2019

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ: Hướng dẫn, theodõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành, địa phương trong việc triển thực hiện Kếhoạch này.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch, cácsở, ban, ngành; các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu củatỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thựchiện Chỉ thị tại cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình triển khai thựchiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBNDtỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyếtđịnh./.