ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về chế độ đối với giảng viên và học viên Trường Chính trị tỉnh

và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thị xã

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ vào Quyết định số 198/QĐ-UB ngày 18/9/1997 của UBND tỉnh Lào Cai; các Thông tư số 56/TC-NSNN ngày 21/8/1997, số 70/1998/TT BTC ngày 21/5/1998 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính vật giá tại Tờ trình số 224/TT-TC ngày 12/8/1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay áp dụng chế độ đối với giảng viên và học viên Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thị xã như sau:

1. Mức chi trả thù lao cho giảng viên, báo cáo viên kiêm chức và thanh toán vượt giờ giảng chuẩn cho giảng viên chuyên trách:

- Trường Chính trị tỉnh: 60.000 đ/buổi, 120.000 đ/ngày.

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thị xã: 50.000 đ/buổi, 100.000 đ/ngày.

(Một buổi tương đương 4 tiết học hoặc 4 giờ làm việc, hai buổi tương đương một ngày).

2. Mức hỗ trợ tiền ăn cho học viên là cán bộ cơ sở không thuộc biên chế Nhà nước:

- Trường Chính trị tỉnh: 12.000 đ/ngày/ người.

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thị xã:10.000 đ/ngày/người.

3. Học viên là cán bộ cơ sở không thuộc biên chế Nhà nước được hưởng một số chế độ sau:

- Thuốc phòng, chữa bệnh: 2.000 đ/người/tháng.

- Văn phòng phẩm: 02 quyển vở 48 trang, 02 bút bi/người/tháng.

- Tiền tàu xe đi và về từ nơi làm việc đến địa điểm học theo chế độ công tác phí hiện hành (trong thời gian học tập trung học viên không được hưởng phụ cấp lưu trú). Số lần đi và về được thanh toán nói trên căn cứ vào lịch triệu tập các kỳ học do Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thị xã quy định (đối với hệ đào tạo tại chức và bồi dưỡng); hai lần hàng năm vào dịp nghỉ hè, nghỉ Tết nguyên đán (đối với hệ đào tạo tập trung).

- Được Nhà trường bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt và được mượn tài liệu để học tập và nghiên cứu trong thời gian học tập trung tại trường.

- Các chế độ khác thực hiện theo các văn bản Nhà nước quy định hiện hành.

Điều 2. Nguồn chi trả các chế độ ghi trong Điều 1 do Ngân sách cấp và thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế quyết định số 198/QĐ /UB ngày 18/9/1997 của UBND tỉnh.

Thời gian thực hiện quyết định kể từ ngày 01/01/1999.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Giàng Seo Phử