ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3121/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPQUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05 tháng10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạtđộng của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Liên Bộ Tài chính - Giaothông Vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toánQuỹ bảo trì đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Vănbản số 2673/STC-QLNSTTK ngày 30/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ bảo trì đường bộ tỉnhThanh Hóa

1. Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọilà Quỹ) là Quỹ của Nhà nước, hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu,trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tàikhoản mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh;

Quỹ có trụ sở đặt tại Sở Giao thông Vận tải ThanhHóa - Số 42 Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.

2. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ:

2.1. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

2.2. Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, sửdụng đúng mục đích và phù hợp với quy định pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức của Quỹ: Gồm Hội đồng quản lý Quỹvà Văn phòng Quỹ.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ

1. Chức năng của Quỹ:

Tiếp nhận kinh phí từ Quỹ Trung ương; từ các đốitượng thu phí đường bộ đối với xe mô tô; từ ngân sách địa phương và các nguồnvốn khác (nếu có), để tạo nguồn vốn thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ của Quỹ:

2.1. Quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quảcác nguồn vốn.

2.2. Thực hiện đúng chế độ kế toán, thống kê và báocáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguồn tài chính Quỹ

1. Nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu được hàng nămtrên đầu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, bao gồm phần được phân chiaphí sử dụng đường bộ đối với ô tô từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương và phí sửdụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh.

2. Ngân sách nhà nước cấp tỉnh bổ sung hàng năm choQuỹ.

3. Các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ vàcác nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nội dung chi của Quỹ

Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa được sử dụngcho công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ thuộc tỉnh quản lý, bao gồmđường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã. Nội dung chi của Quỹ bao gồm:

1. Chi bảo trì công trình đường bộ.

2. Chi cho các nhiệm vụ quản lý công trình đường bộ.

3. Chi hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ.

4. Các khoản chi khác có liên quan đến công tácquản lý, bảo trì công trình đường bộ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

Điều 5. Quản lý tài chính Quỹ

1. Hàng năm, Hội đồng quản lý Quỹ lập kế hoạch tàichính thu, chi (trong đó xác định rõ phần ngân sách bổ sung) gửi Sở Giao thôngVận tải và Sở Tài chính. Sở Giao thông Vận tải tổng hợp phần ngân sách bổ sungcho Quỹ vào dự toán chi thường xuyên của đơn vị. Sở Tài chính thẩm định trình cơquan Nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định của luật Ngân sách nhà nước.Căn cứ số thu của Quỹ và nguồn Ngân sách nhà nước bổ sung, Hội đồng quản lý Quỹphê duyệt kế hoạch chi tiết thu, chi của Quỹ và thông báo cho các đơn vị liênquan thực hiện; đồng thời gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính và Kho bạcNhà nước để kiểm soát theo quy định.

2. Các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí sử dụngđường bộ có trách nhiệm tổ chức thu, nộp phí sử dụng đường bộ vào Quỹ theo quyđịnh.

3. Các đơn vị được giao quản lý kinh phí của Quỹ cótrách nhiệm triển khai việc đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch cho các đơn vịthực hiện công tác bảo trì, quản lý công trình đường bộ theo quy định. Kho bạcNhà nước tỉnh kiểm soát các khoản chi từ Quỹ theo quy định.

4. Việc quyết toán thu, chi Quỹ thực hiện theo quyđịnh hiện hành. Cuối năm, nguồn kinh phí chi không hết được chuyển sang năm sauđể chi cho bảo trì, quản lý công trình đường bộ.

5. Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán củacác cơ quan nhà nước theo quy định.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Hội đồng quản lý Quỹ:

Trách nhiệm của Hội đồng quản lý Quỹ được quy địnhtại Quyết định “Quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quảnlý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa”.

2. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải:

2.1. Là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnhquản lý nhà nước đối với việc sử dụng Quỹ và phối hợp với các Sở, ngành liênquan trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng quản lý quỹ và Vănphòng quỹ.

2.2. Phối hợp với Sở Tài chính trình Chủ tịch UBNDtỉnh điều chỉnh mức thu, chi phí sử dụng đường bộ cho phù hợp với từng thời kỳ.

2.3. Chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý thu, sử dụngQuỹ bảo trì đường bộ tỉnh theo quy định.

2.4. Chủ trì xem xét đề xuất của Hội đồng quản lýquỹ về điều chỉnh các quy định liên quan đến nguồn thu của Quỹ và việc sửa đổi,bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ trình cơ quan Nhà nước có thẩmquyền quyết định.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

3.1. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thẩm định kếhoạch tài chính hàng năm và thẩm định quyết toán thu chi của Quỹ bảo trì đườngbộ.

3.2. Tham mưu cho UBND tỉnh bảo đảm nguồn ngân sáchcấp tỉnh cấp bổ sung cho Quỹ.

3.3. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải kiểm traviệc quản lý thu, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Thanh Hóa theo quy địnhhiện hành.

3.4. Hướng dẫn chế độ quản lý thu phí sử dụng đườngbộ; ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầu phươngtiện đối với xe mô tô.

3.5. Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tảihướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộtỉnh Thanh Hóa và trình UBND tỉnh điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ đốivới mô tô cho phù hợp với từng thời kỳ.

4. Trách nhiệm của Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải để thammưu UBND tỉnh phê duyệt cơ cấu tổ chức của Quỹ.

5. Trách nhiệm của UBND các cấp (huyện, thị xã,thành phố, xã, phường, thị trấn):

5.1. Phổ biến, tuyên truyền các nội dung liên quanđến phí sử dụng đường bộ cho mọi người dân được biết.

5.2. Tổ chức, triển khai thu phí sử dụng đường bộđối với xe mô tô trên địa bàn địa phương.

5.3. Chỉ đạo, kiểm tra việc thu, quản lý, sử dụngvà tổng hợp, quyết toán công tác thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô tạiđịa phương.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 8. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cáctổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến