BỘ Y TẾ

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3125/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH BẢNG KIỂM TRA BỆNH VIỆN NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế vềviệc ban hành Quy chế bệnh viện;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này “Bảng kiểm tra bệnh viện năm 2010” (Bản đính kèm).

Điều 2. Bảng kiểm tra bệnhviện năm 2010 áp dụng để kiểm tra đối với các bệnh viện, viện có giường bệnhtrực thuộc Bộ Y tế; bệnh viện trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương; bệnh viện thuộc các Bộ, ngành và các bệnh viện ngoài công lập (trừcác bệnh viện Y học cổ truyền).

Điều 3. Giao Cục trưởng CụcQuản lý khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện,theo dõi, giám sát, tổng hợp và đánh giá kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2010 đểbáo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế;

Điều 4. Quyết định này cóhiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Ông, Bà: ChánhVăn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Chánh Thanh tra Bộ và cácVụ trưởng, Cục trưởng của Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnhtrực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 3125/QĐ-BYT năm 2010 về Bảng kiểm tra bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhQuyết định 3125/QĐ-BYT năm 2010 về Bảng kiểm tra bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhQuyết định 3125/QĐ-BYT năm 2010 về Bảng kiểm tra bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành