ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3129/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN BỆNHVIỆN Y HỌC DÂN TỘC THANH HÓA THÀNH BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Liên bộ: Y tế và Nội vụ hướngdẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, phòng Y tếthuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1159/TTr-SYT ngày 03 tháng 7 năm 2013; của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 487/TTr-SNV ngày 22 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Bệnh viện Y học dân tộcThanh Hóa thành Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa.

Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa được đổicon dấu và kế thừa pháp nhân của Bệnh viện Y học dân tộc Thanh Hóa để hoạt động.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giámđốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa, Thủtrưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến