ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 313/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH “MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA CỦA CÁC ĐƠN VỊTHUỘC TRUNG ƯƠNG, CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ BẠN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG BẠN”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh,thành phố bạn và yêu cầu cải tạo, tổ chức lại thị trường thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèmquyết định “ Bản quy định về việc mua bán trao đổi hàng hóa của các đơn vị thuộcTrung ương, các đơn vị thuộc tỉnh, thành phố bạn tại Thành phố Hồ Chí Minh vàcác đơn vị thuộc Thành phố Hồ Chí Minh tại các địa phương bạn”.

Điều 2.- Các Sở, Ban,Ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã quy định để hướng dẫn các đơn vị thực hiệntốt bản quy định này.

Điều 3.- Quyết định có hiệulực kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với quy định ban hànhkèm theo quyết định này được hủy bỏ.

Điều 4. - Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thuộcthành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

QUY ĐỊNH

VỀVIỆC MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TRUNG ƯƠNG, CÁC ĐƠN VỊ THUỘCTỈNH, THÀNH PHỐ BẠN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HỐCHÍ MINH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG BẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 313/QĐ-UB ngày 04-12-1982)

Hiện nay, tại thành phố Hồ ChíMinh có rất nhiều đơn vị thuộc các tổ chức kinh tế, sản xuất.. thuộc các Bộ, Tổngcục, cơ quan Trung ương và của các tỉnh, thành phố bạn đặt trạm thường trực dướicác hình thức :

Công ty thương mại, Công ty xuấtnhập khẩu, Trạm thu mua, v.v.. để quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa tại thành phố.Ngược lại, nhiều quận, huyệu của thành phố cũng quan hệ mua bán, trao đổi hànghóa với các huyện của nhiều tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long và các nơi khác.

Để thắt chặt mối quan hệ giữaThành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố bạn về trao đổi, mua bán hàng hóa,hỗ trợ công tác cải tạo và tổ chức lại thị trường, Ủy ban nhân dân thành phốquy định về việc mua bán, trao đổi hàng hóa, gia công đặt hàng với các đơn vịkinh tế của thành phố (thương nghiệp quốc doanh, thương nghiệp hợp tác xã, xínghiệp quốc doanh + công tư hợp doanh, hợp tác xã sản xuất tiểu, thủ công nghiệp..) đi mua bán, trao đổi hàng hóa ở các tỉnh và thành phố bạn như sau :

A. CÁC TỈNH THÀNH PHỐ BẠN VÀCÁC NGÀNH THUỘC TRUNG ƯƠNG MUA BÁN, TRAO ĐỔI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

1. Các đại diện Công ty của cáctỉnh thành phố bạn, và các ngành Trung ương đóng và hoạt động tại Thành phố hồChí Minh phải đươc Bộ, Tổng cục.. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố giới thiệu vớiỦy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chấp hành các thủ tục về hộ khẩu và phảiđăng ký với Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xãsở tại. Nếu các đơn vị này cần sử dụng người của thành phố làm nhân viên chomình phải theo các thủ tục tuyển lựa lao động của Sở Lao động thành phố.

2. Các đơn vị của các cơ quanTrung ương, của các tỉnh và thành phố bạn đến Thành phố Hồ Chí Minh mua bán,trao đổi nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, (gọi tắt là hàng hóa) phải qua hợp đồngđã ký với các Sở, các Ủy ban nhân dân quận, huyện và thông báo cho Ủy ban nhândân thành phố. Ngoài danh mục hàng hóa đã ký, phải có giấy giới thiệu của các Bộ,Tổng cục, của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Các cơ quan Trung ương, các Côngty của tỉnh, thành phố bạn không trực tiếp với các cơ sở sản xuất công nghiệp,tiểu thủ công nghiệp, các công ty xuất nhập khẩu của thành phố, các Công tycung ứng xuất khẩu quận, huyện của thành phố.. để mua bán, trao đổi hàng hóa nếukhông thông qua các thủ tục nói trên.

3. Nếu tỉnh, thành phố bạn có bộphận thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thì bộ phận này chỉ làm nhiệm vụ giaodịch để tổ chức giao nhận hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết. Các công ty và xínghiệp thuộc các ngành của Trung ương, các bộ phận của các tỉnh, thành phố bạnkhông tổ chức mua bán trực tiếp với tư thương tại thành phố, không tổ chức thumua hàng ở các chợ đầu cầu. Các tỉnh, thành phố bạn nếu dùng thành phố làm nơigiao nhận hàng hóa của hai bên phải đăng ký địa chỉ, có sự chấp thuận của Ủyban nhân dân thành phố, tuân thủ các luật lệ về tài chánh, ngân hàng, hảiquan.. chịu sự kiểm soát về mặt chuyên môn của các cơ quan thuộc các ngành nàycủa thành phố.

4. Các công ty, xí nghiệp thuộccác ngành của Trung ương và các tỉnh, thành phố bạn có nguyên liệu vật tư cầngia công tại thành phố phải được Bộ, Tổng cục, Tổng công ty chủ quản ; Trưởngty, Giám đốc Sở của tỉnh, thành phố duyệt và báo cho sở chủ quản của Thành phốHồ Chí Minh (nếu cơ sở nhận gia công là xí nghiệp quốc doanh) ; cho Ủy ban nhândân quận, huyện (nếu cơ sở nhận gia công là hợp tác xã hoặc tổ hợp sản xuất tiểu,thủ công nghiệp). Giá cả hợp đồng do Ủy ban Vật giá đôi bên quyết định. Các Sởchức năng Liên hiệp xã thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện theo dõi giúp đỡcác đơn vị nói trên đến gia công trên địa bàn quận, huyện.

5. Các ngành thuộc Trung ươngđóng tại thành phố, nếu có hàng ngoài kế hoạch muốn tiêu thụ tại thành phố cũngnhư các đơn vị ngoại thương của tỉnh, thành phố bạn có hàng nhập khẩu muốn tiêuthụ ở thành phố phải thông qua Sở Thương nghiệp thành phố,.

6. Các tỉnh, thành phố bạn cầnthuê kho chứa hàng tại thành phố phải được Sở Quản lý Nhà đất và Công trìnhcông cộng thành phố chấp thuận và báo cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường,xã sở tại để có trách nhiệm bảo vệ. Những hàng hóa trong kho phải có đầy đủ chứngtừ hợp lệ. Số hàng hóa không có chứng từ coi như hàng hóa phi pháp.

Không thu thuế hàng của các tỉnh,thành phố bạn quá cảnh thành phố Hò Chí Minh hoặc nhận của cấp I theo kế hoạch,nhưng phải có đầy đủ hợp đồng và hóa đơn xuất kho của đơn vị bán hàng.

7. Tất cả các hợp đồng mua bán,trao đổi của các tỉnh, thành phố bạn với các tổ chức nội thương của thành phố đềuphải qua Sở Thương nghiệp duyệt và cấp giấy phép chuyển hàng ra khỏi thành phốHồ Chí Minh ; với Sở Lương thực về các mặt hàng lương thực ; với Sở Ngoạithương nếu là hợp đồng với các công ty xuất nhập khẩu của thành phố và quận,huyện ; với Công ty vật tư tổng hợp của thành phố nếu là các hợp đồng đối vớicác cơ quan vật tư của quận, huyện và giấy vận chuyển do Ủy ban nhân dân thànhphố cấp.

Ngân hàng Nhà nước thành phố (vàquận, huyện không chuyển khoản thanh toán các hợp đồng của các tỉnh, thành phốbạn nếu không được các cơ quan nói trên duyệt.

B. CÁC ĐƠN VỊ CỦA THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH ĐẾN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ BẠN MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA :

1. Các đơn vị của thành phố (baogồm thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán, các Công ty ngoại thương,các cơ sở sản xuất thuộc thành phố và quận, huyện) đến các tỉnh, thành phố bạngiao dịch, mua bán, trao đổi hàng hóa theo hợp đồng ký kết giữa hai bên phải cógiấy giới thiệu của Sở Thương nghiệp, Sở Ngoại thương, Sở Công nghiệp, Ủy bannhân dân quận, huyện. Riêng Ủy ban nhân dân các quận, huyện khi giao dịch vớicác địa phương ngoài thành phố phải báo cáo cho các Sở chủ quản.

2. Mọi quan hệ mua bán, trao đổihàng hóa với các ngành nội và ngoại thương của tỉnh, thành phố bạn đều phảithông qua hợp đồng kinh tế, được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố bạn hoặc sự chấp thuận của các Sở, Ty do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố bạnủy quyền. Trường hợp cần sử dụng tư thương trong khâu nghiệp vụ giao nhận, thugom hàng phải được chấp thuận của chánh quyền địa phương (không sử dụng tưthương vào việc giao dịch, ký kết hợp đồng kinh tế).

3. Khi đến tỉnh, thành phố bạn đểquan hệ giao dịch, mua bán, trao đổi hàng hóa, các đơn vị của thành phố phảituân thủ mọi quy định về quản lý thị trường, về giá cả của Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố bạn.

4. Việc hợp tác giao dịch muabán giữa thành phố với các tỉnh, thành phố bạn chủ yếu là thông qua hợp đồng. Nếucó trường hợp ngoài hợp đồng thì cũng phải tuân thủ các quy định nói trên.

5. Trường hợp cần lập trạm trungchuyển, giao hoặc nhận hàng hóa tại tỉnh, thành phố bạn phải được phép của Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố bạn.

6. Các hợp tác xã tiểu, thủ côngnghiệp của thành phố sau khi đã hoàn thành hợp đồng giao nộp sản phẩm của mìnhcho Nhà nước (có sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền), nếu được sự chấp thuậncủa Ủy ban nhân dân các quận, huyện được dùng một số sản phẩm do mình sản xuấttrao đổi lấy nguyên liệu, phục vụ trở lại cho quá trình sản xuất của hợp tácxã.

Những sản phẩm này nếu đưa ra khỏithành phố Hồ Chí Minh, thì sản phẩm do hợp tác xã tiểu, thủ công nghiệp thuộcquận, huyện nào của thành phố phải có giấy phép của Ủy ban nhân dân quận, huyệnđó cấp.

7. Để tăng cường trách nhiệmtrong việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết, các đơn vị của thành phố, có ký hợpđồng hợp tác hoặc trao đổi hàng hóa với tỉnh, thành phố bạn hàng tháng phải báotình hình thực hiện các hợp đồng cho Sở Thương nghiệp hoặc sở chủ quản để các sởgiúp Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Nhữnghợp đồng đã quá hạn mà chưa thực hiện đầy đủ các đơn vị phải báo cáo lên cơquan trọng tài kinh tế thành phố và trọng tài kinh tế tỉnh bạn để xử lý theonguyên tắc thể lệ hợp đồng kinh tế hiện hành.

ỦYBAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH