BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2012-2016
----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ & Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh danh mục đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ giai đoạn 2012-2016 các đề tài tại phần B Mục III danh mục kèm theo Quyết định số 1661/QĐ-BNN-KHCN ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi tiết tại phụ lục kèm theo.

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chỉ đạo và hướng dẫn các tổ chức/ cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài theo quy định về quản lý nghiên cứu khoa học công nghệ và quản lý tài chính của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

DANH MỤC
ĐIỀU CHỈNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2012-2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3131/QĐ-BNN-KHCN ngày 20 tháng 12 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT
Tên Đề tài
Mục tiêu
Dự kiến kết quả đạt được
TG thực hiện
Ghi chú
Phân cấp quản lý
Đơn vị được giao
III
Lĩnh vực thủy sản
1.
Nghiên cứu công nghệ nuôi tôm thâm canh sử dụng công nghệ vi sinh đạt năng suất cao và bền vững về môi trường sinh thái.
Sử dụng các chế phẩm vi sinh thay thế hoàn toàn hóa chất nhằm duy trì bền vững năng suất nuôi thâm canh và không làm suy thoái môi trường.
- Báo cáo phân tích thành phần các chủng vi sinh có trong các chế phẩm đang lưu hành trên thị trường, tác dụng và hạn chế của các phế phẩm.
- Danh mục các chủng vi sinh có lợi có khả năng làm sinh vật cạnh tranh, giảm độc lực các vi sinh gây hại trong môi trường ao nuôi thâm canh.
- Quy trình công nghệ nuôi tôm thâm canh theo công nghệ sạch (sử dụng 100% vi sinh có lợi, không dùng hóa chất kể cả cải tạo ao) đạt năng suất 8 tấn tôm sú/ha và 15 tấn tôm chân trắng/ha.
- Mô hình nuôi tôm thâm canh bằng công nghệ vi sinh đạt năng suất 8 tấn/ha, sản lượng 20 tấn đối với tôm sú và 15 tấn/ha, sản lượng 30 tấn đối với tôm chân trắng.
- 02 bài báo khoa học.
- Đào tạo 01 thạc sỹ, 02 sinh viên đại học.
2012-2013
Xét chọn
Bộ
Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III
2.
Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống rong mứt (Porphyra spp.) bằng phương pháp bào tử và cấy mô tế bào, thử nghiệm trồng rong mứt thương phẩm ở vùng ven biển và hải đảo
Phát triển kỹ thuật nhân giống rong mứt trong phòng thí nghiệm làm cơ sở cho phát triển nghề trồng rong mứt (Porphyra spp.) thương phẩm ở vùng ven biển và hải đảo.
- Quy trình kỹ thuật tạo giống rong mứt (Porphyra vietnamensis) và một số loài khác thuộc giống Porphyra bằng phương pháp bào tử và nuôi cấy mô tế bào.
- Mô hình thử nghiệm trồng rau câu thương phẩm tại vùng ven bờ và hải đảo.
- 10.000 cây giống và 1.000 kg rau câu tươi.
- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.
- Đào tạo 02 thạc sỹ
2012-2014
Xét chọn
TCTS
Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

>> Xem thêm:  Giải quyết tranh chấp đất đai với chủ đất liền kề ? Cách xử lý tranh chấp đất đai ngoài bìa đỏ ?