ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3131/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHKẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN2014 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ embị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 127/TTr-SLĐTBXH ngày 14/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Bình Định giai đoạn2014-2020.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cáchuyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ytế, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

KẾ HOẠCH

HÀNHĐỘNG VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2014 – 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh BìnhĐịnh)

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành độngquốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020, Ủy ban nhândân tỉnh Bình Định xây dựng kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS tỉnh Bình Định giai đoạn 2014 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

I. Đối tượng trẻ em bị ảnhhưởng bởi HIV/AIDS bao gồm

1. Trẻ nhiễm HIV;

2. Trẻ bị ảnh hưởng trực tiếpbởi HIV: Trẻ em mồ côi do bố và mẹ hoặc bố hoặc mẹ chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS;trẻ em sống với bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng nhiễm HIV;

3. Trẻ em có nguy cơ caonhiễm HIV: Trẻ em sử dụng ma túy; trẻ em là con của người mua dâm, bán dâm, sửdụng ma túy; trẻ em sống trong các cơ sở trợ giúp trẻ em.

II. Mục tiêu và phạm vithực hiện

1. Mục tiêu chung

Huy động sự tham gia của xãhội, nhất là gia đình, cộng đồng trong việc chăm sóc, trợ giúp trẻ em bị ảnhhưởng bởi HIV/AIDS để ổn định cuộc sống, có cơ hội thực hiện các quyền của trẻem và hòa nhập cộng đồng.

2. Các mục tiêu đến năm 2020

- Phấn đấu 90% trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục,tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơigiải trí và các chính sách xã hội theo quy định.

- Phấn đấu 90% cơ sở trợgiúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xãhội có liên quan đến trẻ em HIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ,chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- 100% trường học tạo cơ hộicho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.

3. Phạm vi thực hiện: Triểnkhai trên phạm vi toàn tỉnh.

III. Các nội dung hoạtđộng và giải pháp chủ yếu

1. Tăng cường công tác quảnlý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

- Tăng cường vai trò chỉđạo của các cấp chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS.

- Hoàn thiện hệ thốngchính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Nâng cao năng lực quảnlý của các cấp về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Thường xuyên kiểm tra,thanh tra tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ embị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi, giám sát,đánh giá về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

2. Cung cấp thông tin,kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

- Xây dựng tài liệu, cung cấpcác thông tin, kiến thức về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDScho đối tượng có liên quan.

- Xây dựng và tổ chức thựchiện truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Hằngnăm, tổ chức các chiến dịch truyền thông, vận động về bảo vệ chăm sóc trẻ em bịảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Nghiên cứu, xây dựng và phát triển chương trình, sảnxuất các sản phẩm truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp, gián tiếp tại gia đình,cộng đồng, trường học về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Cung cấp các kiến thức,kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho cán bộ quảnlý, giáo viên các cơ sở giáo dục, sinh viên các trường sư phạm, học sinh cáctrường phổ thông, người làm công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDStại cộng đồng, người cung cấp dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

3. Hỗ trợ trẻ em bị ảnhhưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em:

- Tiếp tục kiện toàn cácdịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và xây dựng mạng lưới liênkết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng. Kịp thời có các biệnpháp quản lý, tác động cần thiết bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng, phát huyhiệu quả của các dịch vụ.

- Hỗ trợ trẻ em bị ảnhhưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Gói dịchvụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tưvấn xét nghiệm HIV; hưởng các chính sách về giáo dục cho trẻ em theo quy định;chăm sóc tâm lý, dinh dưỡng, phát triển thể chất và chăm sóc tại gia đình, cộngđồng; tiếp cận với dịch vụ vui chơi giải trí và các chính sách xã hội khác.

- Thí điểm mô hình kết nốidịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng; mô hình chămsóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh Bình Định và một số mô hình trợ giúp khác.

4. Nâng cao năng lực chođội ngũ cán bộ của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các nhàcung cấp dịch vụ, các nhóm đồng đẳng có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDSvề bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, không phânbiệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa và hợptác quốc tế công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

- Huy động sựtham gia rộng rãi của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cộngđồng, cá nhân trong và ngoài nước trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnhhưởng bởi HIV/AIDS, bởi các em là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi, dễ bị tổnthương nhất.

- Tăng cường hợp tác quốctế, tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của các nước,các tổ chức quốc tế để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ embị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

IV. Kinh phí

- Ngân sách nhà nước được bốtrí từ dự toán chi thường xuyên hàng năm của các sở, ban, ngành của tỉnh vàUBND các huyện, thị xã, thành phố; lồng ghép các chương trình, kế hoạch liênquan khác để thực hiện các hoạt động của Kế hoạch theo phân cấp của Luật Ngânsách Nhà nước.

- Huy động sự đóng góp, hỗ trợcủa các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Trên cơ sở dự toán chi thườngxuyên được UBND tỉnh giao hàng năm, nguồn kinh phí lồng ghép thực hiện chương trình,dự án; các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủđộng triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động theo Kế hoạch, quản lý, sửdụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định tài chính hiện hành.

V. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh vàXã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở,ban, ngành, đoàn thể liên quan giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch nàyvà định kỳ tổng hợp kết quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBNDcấp huyện báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quyđịnh.

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnhsửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnhhưởng bởi HIV/AIDS.

- Phối hợp với các cơ quan chứcnăng tổ chức khảo sát, rà soát, thống kê, phân loại các nhóm đối tượng trẻ embị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh để xây dựng các giải pháp thực hiệncó hiệu quả trong thời gian tới.

- Phối hợp với các ngành, địaphương tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóctrẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Liên kết các dịch vụ bảovệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Xây dựng, vận hành hệthống theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS.

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổnghợp tình hình thực hiện Kế hoạch và định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh vàBộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05/12.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểmtra thực hiện Kế hoạch; tổ chức sơ kết vào năm 2016; tổng kết việc thực hiện Kếhoạch vào cuối năm 2020.

2. Sở Y tế

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sởkhám chữa bệnh thực hiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS, cung cấp gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ nhiễmHIV và trẻ phơi nhiễm HIV, tư vấn xét nghiệm HIV.

- Thường xuyên nâng caonăng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS.

- Chủ động lồng ghép vớicác hoạt động của ngành Y tế và phối hợp với các ngành, địa phương trong việcbảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Triển khai việc hỗ trợvề giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo nhu cầu của trẻ.

- Nâng cao năng lực chođội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởngbởi HIV/AIDS.

- Triển khai các hoạt độngchống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong trườnghọc và lồng ghép với các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành liên quan và các địa phương vận động các nguồn viện trợ nước ngoài chocông tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành có liênquan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ chămsóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo kế hoạch phù hợp với khả năng cân đốingân sách của địa phương hàng năm; phối hợp với các đơn vị có liên quan hướngdẫn cơ chế, chính sách tài chính thực hiện các nội dung chăm sóc trẻ em, hướngdẫn, kiểm tra, giám sát chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở,ngành liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông về chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chíđẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, phápluật, chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS; chống kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDStrong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội.

7. Các sở, ngành liên quan khác

Theo chức năng, nhiệm vụ đượcgiao có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi chứcnăng, nhiệm vụ của mình tham gia thực hiện Kế hoạch; tuyên truyền, giáo dụcnhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS trong tổ chức mình; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ, chămsóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

9. Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố

- Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh,trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo các ngành chức năng ở địa phươngxây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ trẻ em bị ảnhhưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xãhội của địa phương.

- Chủ động cân đối, bố tríngân sách và tăng cường huy động các nguồn lực để thực hiện Kế hoạch tại địaphương.

- Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chứcrà soát, cập nhật thường xuyên biến động thông tin về trẻ em bị ảnh hưởng bởiHIV/AIDS để quản lý và hỗ trợ kịp thời, phù hợp.

- Chủ động lồng ghép việcthực hiện Kế hoạch này với các chương trình khác có liên quan trên địa bàn.

- Thí điểm xây dựng môhình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng,mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồngtheo Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh Bình Định và mộtsố mô hình trợ giúp khác làm cơ sở đánh giá nhân rộng tại địa phương.

- Tổ chức kiểm tra, giámsát, đánh giá và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tại địaphương gửi UBND tỉnh trước ngày 31/11 (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầucác sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phốtheo nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và định kỳbáo cáo kết quả 6 tháng (trước ngày 15/6), năm (trước ngày 15/12) về cơ quanThường trực: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnhvà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình triển khai thựchiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiđể tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.