PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 314-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 1976

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, HỌC SINH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VÀ ĐẠI HỌC THỦY SẢN

Căn cứ vào điều lệ thực tế giảng dạy, học tập và lao động thực tập tay nghề của các truờng đại học hàng hải và đại học thủy sản;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, công văn số 3557-LĐTL nàgy 22-9-1975 và của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, công văn số 1787 ngày17-9-1975;

Sau khi có y kiến của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ Lao động, Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

a) Nâng đồng loạt học bổng của học sinh các trường đại học hàng hải và đại học thủy sản từ 18 đồng lên 22 đồng một tháng.

b) Chế độ học bổng cao hơn mức nói trên đối với học sinh đại học hàng hải và đại hoc thủy sản là con liệt sĩ, mồ côi cả cha lẫn mẹ, là công nhân, viên chức … được cử đi học vẫn duy trì theo các chế độ hiện hành (quy định trong các Thông tư số 14-TTg, số 27-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày10-2-1964 và ngày 14-3-1965).

Điều 2 – Ngoài học bổng, hàng tháng học sinh đại học hàng hải và học sinh đại học thủy sản được cấp mỗi người 6 đồng tiền bồi dưỡng ăn thêm, số tiền này không phát riêng cho học sinh mà do nhà trường quản lý để chi vào tiền ăn của học sinh.

Điều 3 – Giáo viên các trường đại học hàng hải và đại học thủy sản dạy những môn học đòi hỏi phải đi theo học sinh trên tàu đi biển để hướng dẫn thao tác tay nghề được trợ cấp tiền bồi dưỡng ăn thêm hàng tháng mỗi người 6 đồng.

Điều 4 – Học sinh và giáo viên các trường đại học hàng hải, đại học thủy sản được ăn theo tiêu chuẩn và định lượng lương thực, thực phẩm như sau:

- Lương thực 21 kg một tháng

- Thịt 1,200 kg ”

- Cá và sản phẩm cá 1 kg ”

- Đường 0,500 kg ”

- Trứng 6 quả một tháng

- Mỳ chính 0,030 kg ”

- Rau, quả 12 kg ”

- Sữa nước 1 hộp … ”

Điều 5 – Khi thực tập trên tàu biển, học sinh đại học hàng hải, đại học thủy sản được hưởng phụ cấp lưu động đi biển, được hưởng chế độ bồi dưỡng hiện vật theo loại tài, loại máy, và được ăn theo tiêu chuẩn lương thực, thực phẩm của cán bộ, thuyền viên làm việc trên tàu đi biển, được mượn quần áo và dụng cụ phòng hộ; lao động cần thiết.

Điều 6 – Những chế độ ghi trong quyết định này được thi hành đầu tháng 9 năm 1976

Điều 7 – Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Hải sản, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lương thực và thực phẩm có trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi thành quyết định này.

K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Duy Trinh