BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt hoạt động phổ biến phim tư liệu tại Quảng Trị
-------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh và Viện trưởng Viện Phim Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đồng ý cho Viện phim Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Quảng Trị, 40 năm tác phẩm điện ảnh “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm” ra đời, gồm các hoạt động cụ thể sau:
I. Tổ chức tuần phim tư liệu, gồm các bộ phim sau:
1. Chung một dòng sông
2. Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (2 tập)
3. Cỏ lau
4. Đời cát
5. Bên bờ Bến Hải
6. Mặt trận đường 9 (tập 1- Quanh địa ngục Cồn Tiên)
7. Mặt trận đường 9 (tập 2 - Vài hình ảnh và chiến thắng Khe Sanh)
8. Quảng Trị ngày đầu giải phóng
9. Những con người trở về
10. Cuộc gặp gỡ của những người thắng Mỹ tại Trị Thiên Huế
II. Trao tặng phim cho tỉnh Quảng Trị để phục vụ nhiệm vụ chính trị sau khi tuần phim kết thúc.
III. Tổ chức giao lưu giữa nghệ sĩ điện ảnh và đoàn làm phim “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm” với khán giả tỉnh Quảng Trị với chủ đề “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm – 40 năm nhìn lại”
IV. Tổ chức hoạt động về nguồn tại một số địa danh lịch sử của tỉnh Quảng Trị
Thời gian thực hiện: Từ 20-30/8/2012
Điều 2. Kinh phí tổ chức các hoạt động trích từ nguồn chi thường xuyên năm 2012 của Viện
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Viện trưởng Viện Phim Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo),
- Lưu: VT, ĐA
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Huỳnh Vĩnh Ái