Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3141/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐỒ DÙNG- ĐỒ CHƠI - THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chínhphủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quanngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học vàCông nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toànđồ chơi trẻ em”.
Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng BộGiáo dục và Đào tạo Ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tốithiểu dùng cho Giáo dục mầm non;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơitrẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môitrường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tốithiểu dùng cho giáo dục mầm non (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tiêu chuẩn kỹ thuật được ban hành là những yêu cầu kỹ thuậtcơ bản của các đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học theo Danh mục Đồ dùng - Đồchơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bịtrường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Kếhoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc sở giáo dục vàđào tạo các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Website của Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, CSVCTBTH, GDMN, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 3141/QĐ-BGDĐT năm 2010 ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành