ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3141/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 16 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀUCHỈNH GIẢI BÁO CHÍ TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 181/2004/QĐ-UBND ngày04/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế giải Báochí tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 1953/TC-HCSN ngày 09/11/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh Điều 5 Quy chế giảiBáo chí tỉnh Lâm Đồng (Ban hành kèm theo Quyết định số 181/2004/QĐ-UBND ngày04/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) cụ thể như sau:

Điều 5. Cơ cấu mức thưởng và nguồn kinhphí cho giải thưởng

1. Mức tiền thưởng

a) Báo in và báo điện tử

- Giải A trị giá: 4.000.000đồng (bốn triệu đồng);

- Giải B trị giá: 2.500.000 đồng(hai triệu năm trăm ngàn đồng);

- Giải C trị giá: 1.000.000đồng (một triệu đồng);

- Giải khuyến khích, trị giá:500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng).

b) Tác phẩm phát thanh

- Giải A trị giá: 4.000.000đồng (bốn triệu đồng);

- Giải B trị giá: 2.500.000 đồng(hai triệu năm trăm ngàn đồng);

- Giải C trị giá: 1.000.000đồng (một triệu đồng);

- Giải khuyến khích, trị giá:500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng).

c) Tác phẩm truyền hình

- Giải A trị giá: 5.000.000đồng (năm triệu đồng);

- Giải B trị giá: 4.000.000đồng (bốn triệu đồng);

- Giải C trị giá: 2.500.000đồng (hai triệu năm trăm ngàn đồng);

- Giải khuyến khích, trị giá:1.000.000 đồng (một triệu đồng);

d) Ảnh Báo chí

- Giải A trị giá: 1.000.000đồng (một triệu đồng);

- Giải B trị giá: 800.000 đồng(tám trăm ngàn đồng);

- Giải khuyến khích, trị giá:500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng).

2. Cơ cấu giải thưởng

Căn cứ vào chất lượng các tácphẩm dự giải hàng năm, Hội đồng xét giải do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập sẽchủ động quyết định số lượng các giải A, B, C, khuyến khích ở từng thể loại, trêncơ sở không trùng lắp thông tin giữa các thể loại báo chí tham dự giải và khôngvượt quá tổng giá trị giải thưởng là 55.000.000 đồng (năm mươi lăm triệu đồngchẵn).

3. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí trao giải Báochí tỉnh Lâm Đồng được giao trong dự toán ngân sách hàng năm của Hội Nhà báotỉnh Lâm Đồng và được sử dụng vào việc: chi cho giải thưởng, chi cho Hội đồngxét giải, chi cho các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và các chi phí hành chínhtừ khi phát động đến khi kết thúc giải.”

Điều 2. Giao Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hoá -Thông tinvà các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc điều chỉnh Quy chế giải Báochí tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Vănhoá - Thông tin, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quancăn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHHuỳnh Đức Hòa